A legfontosabb bahá’í szavak és szakkifejezések szótárát magyarul és angolul a következőkben adjuk közre fordítóknak, kutatóknak és érdeklődőknek.


utolsó frissítés: 2016-12-03 (csak a harmadik rész került frissítésre)

Angol-magyar bahá’í szószedet – English-Hungarian Bahá’í Vocabulary

in English magyarul
‘Abdu’l-Bahá ‘Abdu’l-Bahá (Bahá’u’lláh legidősebb fia és utóda)
Abhá Beauty Abhá Szépség
Abhá Kingdom Abhá Királyság
abjad system abdzsad (abjad) rendszer (számmisztika)
abject nyomorult, nyomorúságos, alávaló, szolgalelkű, hitvány
ablutions ima előtti mosakodás
Above of Peace a Béke Hona (Bagdad)
acknowledge elismer
adamic cycle ádámi ciklus (Ádámtól Bahá’u’lláh-ig)
Administrative Order Igazgatási rend
administrative rights adminisztratív jogok
admonition figyelmeztetés, intés, feddés
advancing the process of entry by troops a csoportos csatlakozás folyamatának előrelendítése
Adrianople Drinápoly (Edirne)
afflict sújt, kínoz, bajjal megver
affliction szenvedés, szerencsétlenség, megpróbáltatás, csapás
age of maturation az érettség kora (amikortól valaki felnőttnek számít)
Akká Akkó
All- Mindenek Felett, Mindenek Által …
All-Compelling Mindeneknek Parancsoló
All-Informed Mindenről Értesült/Ki előtt semmi sem maradhat titokban
All-Knowing Mindenek Tudója
All-Perceiving Mindent Meglátó
All-Possessing Mindenek Birtokosa
All-Subduing Mindeneket Lebíró
all-sufficing mindeneket megelégítő
All-Wise Végtelenül Bölcs (Isten egyik címe)
Almighty (has all the might = power) Mindenható
amanuensis írnok
ancient öröktől való
Ancient Beauty Örök Szépség (Bahá’u’lláh egyik címe)
Ancient of Days (He Who existed from the beginning that has no beginning and will exist till the end that has no end. Denotes duration, not age) Örök Úr, Őrökkévaló
and bestirred themselves azon igyekeztek
Answerer (of Prayers) Imák Meghallgatója
Arc Ív (ív-alakú épület-együttes Haifában, az ‘ív’ vs. ‘bárka’ szóhasonlóságon alapul)
Archives Archívum
Archives, Bahá’í International Nemzetközi Bahá’í Archívum
arise felserken
arise (e.g. to serve the Cause) kiállni (pl. az Ügyet szolgálni)
Ark Ív, Bárka (cf. Ív)
ascendancy hatalom, tekintély, uralom, befolyás
ascension of  Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh mennybemenetele
Assembly Tanács
Assistant Asszisztens (Testületi Tagé)
attaining unto the Presence of God Isten színe elé jutás/járulás
attributes of God Isten tulajdonságai, Isten jegyei
Auxiliary Board Segédtestület (korábban: Segítők Testülete) (vö. a tudósok)
Auxiliary Board Member a Segédtestület tagja (korábban: segítő testületi tag, Segítő) (tanácsadó, aki helyi szinten működik)
Avenger Bosszuló
Ayyám-i-Há szökőnapok (szó szerint “Há napjai”)
Báb, the a Báb (annyi, mint “Kapu”)
Bábí (religion) bábí (vallás)
backbiting megszólás, rágalmazás, kibeszélés, intrika

(nincs egy bevett szó rá)

Bahá’í Centre bahá’í központ
Bahá’í community bahá’í közösség
Bahá’í bahá’í
Bahá’ís (plural) bahá’í-ok (többes szám)
Bahá’í Faith bahá’í hit (nem ‘vallás’ és nem ‘baháizmus’!)
Bahá’í International Community Bahá’í Nemzetközi Közösség
Bayán Bayán (Magyarázat)
be heedless of sg ügyet sem vet valamire
be perplexed összezavarodik
Beauty Szépség
begging koldulás
Beloved Szeretett/Szerelmese (valakinek)
Beneficent Jóakaró
Best-Beloved Legszeretettebb
Bestower Elhalmozó
bewilder zavarba ejt
Black Pit Fekete Verem (földalatti börtön Teheránban, ahol Bahá’u’lláh-t fogva tartották)
Black Standard Fekete Lobogó
Blessed Beauty Áldott Szépség (Bahá’u’lláh egyik címe)
Board Member Testületi Tag
Bounteous Mindenekben Bővelkedő
bounties ajándékok
Bountiful Bőkezű
by-law szabályzat (testületi)
calendar naptár
calumny hamis vádaskodás
Carmel, Mount Kármel-hegy
cause odahat, akaratából
Cause of God Isten Ügye
cavil gáncsoskodás, akadékoskodás
Central Figures Központi Alakok (Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi)
Centre of Authority a Tekintély Központja
Centre of the Covenant a Szövetség Középpontja (‘Abdu’l-Bahá)
century of light a fény százada
chastity erkölcsi tisztaság, erkölcsösség, szemérmes
Chief Stewards Fő Tiszttartók
claim állítás, igénytámasztás
clergy papság (keresztény)
clergy pap-hittudósok (muszlim – lábjegyzettel, hogy az iszlámban a papi és a hittudósi funkció nem válik szét)
Commander of the Faithful az Igazhitűek Parancsnoka (‘Alí imám)
community of interest érdeklődők köre
Compassionate Könyörületes
Compelling Lebíró (Mindeneket ~)
Concourse on High Magasságbéli Gyülekezet
consider megfontol, átgondol
consolidation megszilárdítás
consternation megdöbbenés
Constitution Alapszabály
consultation tanácskozás (döntéshozatali módszer)
contend állít, erősítget, bizonygat
Continental Board of Counsellors Tanácsosok Kontinentális Testülete (kontinentális és országos szinten működő tanácsadók, vö. a tudósok)
Continental Counsellors Kontinentális Tanácsosok
Convention konvenció
convulsion megrázkódtatás
Counsellors and their auxiliaries Tanácsosok és segédeik
countenance ismertetőjel
Covenant Szövetség
Covenant-breaker szövetségtörő (aki tagadja a Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá által meghatározott öröklési rendet)
Creator Teremtő
crimson karmazsinszín (a vörös egy árnyalata)
cup serleg, kehely
darts of calumny a rágalom fullánkjai
dawn prayer hajnali ima
Dawn-Breakers Hajnalhozók
Dawning-place Hajnalpont
Dawning-place of all signs minden jelek Hajnala
Day of God Isten napja
Day of Judgement az ítélet napja
Day of Reckoning az Ítélet Napja, a Döntés Napja (vö. Korán 44:40)
Day of the Covenant a Szövetség Napja (november 26, ünnep)
Dayspring Hajnal
Dayspring of Revelation a Kinyilatkoztatás Hajnala
Daystar Napcsillag, Fénylő Nap, Nap
Daystar Napcsillag
Declaration (eg. of the Báb) Megnyilatkozás (pl. a Bábé)
declaration of Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh megnyilatkozása
declare oneself kijelenti magát (csatlakozik a Hithez)
decree of God isteni rendelkezés
deepening elmélyülés
denunciation elítélés, kárhoztatás
Deputies of the House of Justice Az Igazságosság Házának Képviselői
Desire of the World a Világ(ok) Vágya
destitute szűkölködő, ínséges, nyomorgó
detachment múlandótól való elfordulás
discerning józan ítéletű, józan ítélőképességű
disdainful megvető, lenéző
Dispensation törvénykorszak, diszpenzáció
dispensation of providence a gondviselés rendelése
divine pap-hittudós (mulláh), paptudós
divine Charmer égi Elbűvölő
Divine Lote-Tree Isteni Lótuszfa
Divine Plan Isteni Terv
domain tartomány
dominion uralom
draw nigh közelít vmihez
draw nigh unto God Istenhez közel húzódik
Educator Nevelő
effigy képmás
embrace átfog, átölel
embrace befogad, elfogad
emergence from obscurity kiemelkedés az ismeretlenségből
encompass átfog
endeavour erőfeszítést tesz, igyekszik
endow felruház, megáld
epistle levél
epoch korszak
established upon a seat elfoglal egy bizonyos széket
Eternal Truth az Örök Igazság
Ever-Abiding Örökkönvaló (Isten egyik címe)
Everlasting Örökkévaló
evident and manifest világos és nyilvánvaló
Exalted Magasztos
Exemplar, Perfect a Tökéletes Példa (‘Abdu’l-Bahá egyik címe), a Tökéletes Mintakép
exponent értelmező, magyarázó, interpretáló
expound magyaráz, értelmez (Szentírást)
Expounder Magyarázó (Isten egyik címe)
fail to do sg elmulaszt valamit megtenni
faith hit
Faith, the A Hit
Faithful a Hív (hűséges)
fanciful képzeletszülte
Fashioner Alkotó
Fashioner of the Universe a Világegyetem Alkotója
fasting böjtölés
fellowship baráti érzület
fireside nyitott este, baráti beszélgetés, fireside
Five Year Plan Ötéves Terv
Forerunner Előfutár (a Báb egyik címe)
Forgiving Megbocsátó
Formative Age Formálódás Kora
Fountain forrás, és nem szökőkút
Fountainhead Kútfő
friend barát (bahá’í hívő)
Fund Alap
garment öltözék
Generous Nagylelkű
gird up the loins of endeavour nekigyürkőzik az erőfeszítésnek
Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból
gloom sötétlő homály
glorify magasztal
Glorious Dicső(séges)
goal cél
God Passes By Isten köztünk járt ( – könyvcím)
God was alone; there was none else beside Him. Isten egyedül volt, és nem volt más Kívüle.
Golden Age aranykor
good-pleasure jókedv, tetszés
grace kegyelem
Gracious Kegyes (Legkegyesebb)
grandeur Nagyság
Greatest Branch Legnagyobb Ág
Greatest Name Legnagyobb Név
grievous fájdalmas; súlyos; kínos; gyalázatos, utálatos, szörnyű (bűn)
group csoport (ahol kilencnél kevesebb felnőtt bahá’í van)
Guardian Védnök (Shoghi Effendi)
Guardianship Védnökség
guidance útmutatás, vezérlet (az útmutatás jobb)
Hand of the Cause az Ügy Keze
Hand of the Cause of God Isten Ügyének Keze
haply tán, esetleg
He doeth as He willeth Isten azt teszi, amit akar / azt cselekszik, amit akar. (Korán 3:40; 14:27; 22:18)
He ordaineth as He pleaseth Korán 5:1 (???)
He shall not be asked of His doings. Nem tartozik számadással azért, amit tesz. (Korán 21:23)
head cornerstone of the foundation az alapzat legfontosabb sarokköve
heedless nemtörődöm
Help in Peril Veszélyben Oltalmazó
Heroic Age hőskor
Hidden Imám az elrejtőzött imám (a muszlim Megváltó – a Báb, illetve Bahá’u’lláh)
Hidden Words Rejtett szavak (könyvcím)
Him Whom God Shall Make Manifest Az, Akit Isten Ki Fog Nyilvánítani
his Name shall be noised abroad hirdetik messzeföldön Nevét
Holy Family Szent Család
Holy Places Szent Helyek
Holy Scriptures Szent Iratok
Holy Spirit Szentlélek
House of Justice Igazságosság Háza (Igazságosság Egyetemes Háza, az Igazságosság Háza rövidített formája)
House of Worship Áhítat Háza (bahá’í „templom”)
Huqúq’u’lláh Huqúq’u’lláh, Isten joga (egyfajta egyházi adó)
ideal King tökéletes Király
idle fancy meddő, hibabavaló haszontalan ábránd, képzelődés
image faragott kép
Imám imám
implication utalás, rejtett értelem
in the hollow of His hand tenyerében
Inaccessible Megközelíthetetlen
Incomparable Összehasonlíthatatlan
infallibility csalhatatlanság
iniquity romlottság, gonoszság, bűn, igazságtalanság
insight belső látás
intercession közbenjárás
International Fund Nemzetközi Alap
International Teaching Centre Nemzetközi Tanítási Központ (tanácsadó testület az Igazságosság Egyetemes Háza mellett)
interpretation kötelező érvényű magyarázat, értelmezés, interpretáció
invest with power hatalommal felruház
it behooveth us reánk tartozik, a mi feladatunk
it is encumbent upon thee reád hárul a feladat
justice igazságosság
Keeper of His Pledge az Ígéretét Megtartó
King of Glory a Dicsőség Királya
King of seen and unseen a látható és láthatatlan Királya
Kitáb-i-Aqdas A Legszentebb Könyv
Kitáb-i-Íqán A Bizonyosság Könyve
Knight of Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh lovagja (cím)
Knowledge is a light which God casteth into the heart of whomsoever He willeth. A tudás olyan fény, melyet Isten annak szívébe vet, kinek csak akar.
Land of Mystery Rejtelmek Földje (Edirne)
Learned, the a tudósok (testület – tanácsadók)
Letters of the Living az Élő [Isten] Betűi (a Báb első 18 tanítványa)
Letters of the Living = Living Letters those who became spiritually alive of all people while the others were dead az Élő [Isten] Betűi, minden betűnek megvan a maga valósága, de együtt egy nagyobb egységet alkotnak. A 18 Élő Betűi + a Báb = egy vahíd, egység
likeness hasonmás
Local Spiritual Assembly Helyi Szellemi Tanács
lofty fenséges
Long Obligatory Prayer Hosszú Kötelező Ima
Lord Úr
Lord of all Mindenek Ura
Lord of all Mankind az egész Emberiség Ura
Lord of all Nations minden Nemzetek Ura
Lord of all Religions Minden Vallások Ura
Lord of all worlds minden világok Ura
Lord of beginning and end a kezdet és a vég Ura
Lord of Being a lét Ura
Lord of Creation a teremtés Fejedelme
Lord of Grace a Kegyelem Ura
Lord of Hosts a Seregek Ura
Lord of Judgement az Ítélet Ura
Lord of Majesty a Fenség Ura
Lord of Mankind Emberek Ura
Lord of Names Nevek Ura
Lord of Power az Erő Ura
Lord of seen and unseen a Látható és Láthatatlan Ura
Lord of Splendour Ragyogás Ura
Lord of the Age A Korszak Ura
Lord of the Throne on high and earth below a mennyei és földi Trónus Ura
Lord of Utterance a Megnyilatkoztatás Ura
loving providence szerető gondviselés
luminary égitest, lámpás
make an imperishable record in the annals of the Cause a szolgálat halhatatlan lapjait képezik az Ügy évkönyveiben
make mention of God ajkával megnevezi Istent
Maker of the Heavens a Mennyek Teremtője
Manifestation Megnyilvánulás ( nagy világvallás alapítója)
Martyrdom of the Báb a Báb vértanúsága / mártíromsága
Mashríqu’l-Adhkár Áhítat Háza, bahá’í „templom”
meditation meditáció
Medium Obligatory Prayer Középső Kötelező Ima
Memorials of the Faithful Megemlékezés igaz hívőkről
Merciful Irgalmas (Legirgalmasabb, Mindenek Felett ~)
mercy irgalom
Messenger of God Isten Küldötte
might hatalom
Mighty Hatalmas
Monument Gardens a Síremlékek Kertje
Most Excellent Legkitűnőbb
Most Great Announcement Leghatalmasabb Hír
Most High Legmagasabb
Most Holy Book A Legszentebb Könyv
Mother Book Minden Könyvek Anyja (az anyakönyv mást jelent!)
Muhammadan Dispensation Mohamedi Törvénykorszak (vö. Mosaic Law – Mózesi Törvény)
mulláh mulláh, pap-hittudós
Munificent Királyian Nagylelkű
Mystery of God Isten Misztériuma (‘Abdu’l-Bahá egyik címe)
National Spiritual Assembly Országos Szellemi Tanács
Nineteen Day Feast Tizenkilenc Napi Ünnep
No vision taketh in Him, but He taketh in all vision. A tekintetek nem észlelik őt, ám Ő észleli a tekinteteket. (Korán 6:103)
Obligatory Prayer Kötelező Ima
offer up felajánl (áldozatot)
old age idős kor
Omnipotent (has control over everything = control) Mindenható
Omniscient Mindentudó
on this day ma
Ordainer Elrendelő
outreach megszólítás, „kinyúlás”
paragraph (in Aqdas) bekezdés, rész (mindkettő jó)
Pardoner Megbocsátó
Peerless Páratlan
People of Bahá Bahá népe
People of the Bayán a Bayán népe (a Báb követői)
perseverance kitartás
perverse lelkében romlott
perversity romlottság
piety kegyesség
pilgrimage zarándoklat
pioneer úttörő (aki olyan helyre megy tanítani a Hitet, ahol előtte nem voltak bahá’í-ok)
Point of Adoration Imádás Pontja
ponder mérlegel
ponder mérlegel, elmélkedik
Possessor Birtokos
potency hatalmasság
Power Hatalom / Erő
praise dicsőít
Praised Dicsőített
Primal Point Legelső Pont – a Báb egyik címe, a B alatti pont, ami nélkül a szónak nincs jelentése, vagy más
proclamation proklamáció (a Hit megismertetése a nagyközönséggel, kampány keretében)
progressive revelation folytatólagosan fejlődő kinyilatkoztatás
Promise of World Peace A világbéke ígérete (az Igazságosság Egyetemes Háza által kiadott kiadvány)
Promised One, the a Megígért
Prophets endowed with constancy ‘állandósággal felruházott’ Próféták
Protector Védelmező
quicken megébreszt
quicken megébreszt
raise up (and exalt the two Houses in the Twin Hallowed Spot) emeld fel romjaiból és magasztald …
recite szaval
recite = read with dignity and attention mondani, a konnotációba nem tartozik bele az éneklő hangsúlyon való mondás
Reckoner Ítélő/Elszámoltató/Ki számon tart mindent
recognize felismer
recognized authority elismert tekintély
refer to / unto ismertet, kifejt
reflect elgondolkodik, meditál
remembrance intés (!)  – Korán 20:124, Iqán utolsó oldal
renunciation lemondás
repudiate megtagad
resplendent glories tündöklő dicsőség
Resplendent Spot Tündöklő Hely
resurrection feltámadás
revealer felmutató (a befogadó – recipient ellentéte, Isten tulajdonságai vonatkozásában)
Revealer of Signs a Jelek Kinyilatkoztatója
Revealer of Verses a Versek Kinyilatkoztatója
revelation kinyilatkoztatás
Ridván Feast Ridván-Ünnep, de: az Ünnep
Ridván Garden Ridván-kert, de: a Kert
righteousness igazságosság
Ruler Uralkodó
Ruler of the Universe a Világegyetem Uralkodója
rulers, the az uralkodók (a döntéshozó választott szervezetek)
sacrifice áldozat
sanctify megtisztít, megszentel
School of Transcendent Oneness az Anyagtól Független Egyedülvalóság iskolája
scoff (scoff at us but we will also scoff at you; in the end you will know) gúnyolódik (Korán 11:38, Noé története)
Seat of the Universal House of Justice az Igazságosság Egyetemes Házának székhelye
Secondary House of Justice az Igazságosság Másodlagos Háza (Országos Szellemi Tanács)
seized with dismay elfogja a félelem
self-effacement önmegtagadás, szerény félrehúzódás, szerénység
Self-Subsisting Önmagától Való
Self-Sufficient Önmagában Való
Shoghi Effendi Shoghi Effendi (‘Abdu’l-Bahá unokája, a Hit utolsó egyszemélyi vezetője)
Short Obligatory Prayer Rövid Kötelező Ima
Shrine sírszentély, Szentély
shun and avoid (the Covenant-Breakers) tartózkodni és elkerülni (a Szövetségtörőket)
Sifter of Wheat búzarostáló
significance értelem, jelentés
singleness egyedüliség, egyedülvalóság
Siyáh-Chál Fekete Verem
social and economic development társadalmi és gazdasági fejlődés
Source Forrás
Source of Command a Parancsolás Forrása
Source of divine inspiration az isteni sugallat Forrása
Source of Revelation a Kinyilatkoztatás Forrása
Sovereign of Eternity az Öröklét Fejedelme
sovereignty korlátlan hatalom
speed out előlép, kilép (pl. koporsóból, vö. Lázár története)
standard mérce
station (cf. human station) állás, állapot (mind a kettő jó)
steadfastness állhatatosság
Straight Path Egyenes Út
strength erő
study guide kommentár
sublime fenséges, fennkölt, magasztos
Summer School Nyári Iskola
Summoner a Hívó
Sun of Truth Igazság Napja
Supreme Legfőbb
Supreme Pen Legfőbb Toll
tabernacle szentségsátor, frigysátor, szentség háza
Tablet Tábla (leírt kinyilatkoztatás)
Tablet of Visitation a Látogatás Táblája, emlékima
Tablets to the Kings a királyokhoz intézett Táblák
teachers nevelők és tanítók (öröklésnél)
teaching tanítás
Teaching Committee Tanítási Bizottság
Teaching Institute Tanítási Intézet
teaching plan tanítási terv
terrible in punishing rettenetes a büntetésben
test and prove megvizsgál és megpróbál
testimony tanúságtétel
The Dawn-Breakers A hajnalhozók
the Eternal az Örökkévaló
the outer seeming a külső, a látszat
token jelkép, szimbólum
transcriber átmásoló
transgression bűn, vétek
Treasured Symbol Féltőn Óvott Jel
tribulation gyötrelem, szenvedés, lelki kín, csapás, megpróbáltatás
True One az Igaz Isten/Úr
Trustees of the House of Justice Az Igazságosság Házának Megbízottai
Unconstrained Korlátozatlan
unconstrained lebéklyózhatatlan (? – vö. Súriy-i-Haykal, 241, vö. továbbá Korán 5:64 parafrázis)
Unity Feast egységünnep
unity in diversity egység a különféleségben
Universal House of Justice az Igazságosság Egyetemes Háza
Unrestrained Korlátozhatatlan
Unseen Láthatatlan
utterance megnyilatkozás
Utterance kijelentés, de mivel ez már foglalt, szavak
vain imaginings hiábavaló képzelgés
voting right szavazati jog (ennek megvonása a legkeményebb büntetés a Hitben)
Waft sodor (illatot), előlebeg
ways of men emberek szokásai
Wayward önfejű, akaratos, csökönyös, makacs, szeszélyes, kiszámíthatatlan
well is it with him szerencsés, ki….;  jó annak, ki…
Well-Beloved Hőn Szeretett
Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá (the Will) ‘Abdu’l-Bahá végrendelete (röviden: a Végrendelet)
Wisdom bölcsesség
Wise Bölcs
Wonder tűnődik, kíváncsiskodik
World Centre Világközpont
World Commonwealth Világszövetség
World Congress világkongresszus
World Order of Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh világrendje
Wronged One méltatlanul megbántott
youth empowerment a fiatalok belső tartásának és belülről jövő cselekvési hajlandóságának kialakítása

Magyar-angol bahá’í szószedet – Hungarian-English Bahá’í Vocabulary

magyarul in English
‘Abdu’l-Bahá végrendelete (röviden: a Végrendelet) Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá (the Will)
a Báb (annyi, mint “Kapu”) Báb, the
a Báb vértanúsága / mártíromsága Martyrdom of the Báb
a Bayán népe (a Báb követői) People of the Bayán
a Béke Hona (Bagdad) Above of Peace
A Bizonyosság Könyve Kitáb-i-Íqán
a csoportos csatlakozás folyamatának előrelendítése advancing the process of entry by troops
a Dicsőség Királya King of Glory
a Fenség Ura Lord of Majesty
a fény százada century of light
a fiatalok belső tartásának és belülről jövő cselekvési hajlandóságának kialakítása youth empowerment
a gondviselés rendelése dispensation of providence
A hajnalhozók The Dawn-Breakers
A Hit Faith, the
a Hív (hűséges) Faithful
a Hívó Summoner
a Jelek Kinyilatkoztatója Revealer of Signs
a Kegyelem Ura Lord of Grace
a kezdet és a vég Ura Lord of beginning and end
a Kinyilatkoztatás Forrása Source of Revelation
a Kinyilatkoztatás Hajnala Dayspring of Revelation
a királyokhoz intézett Táblák Tablets to the Kings
A Korszak Ura Lord of the Age
a külső, a látszat the outer seeming
a látható és láthatatlan Királya King of seen and unseen
a Látható és Láthatatlan Ura Lord of seen and unseen
a Látogatás Táblája, emlékima Tablet of Visitation
A Legszentebb Könyv Kitáb-i-Aqdas
A Legszentebb Könyv Most Holy Book
a lét Ura Lord of Being
a Megígért Promised One, the
a Megnyilatkoztatás Ura Lord of Utterance
a mennyei és földi Trónus Ura Lord of the Throne on high and earth below
a Mennyek Teremtője Maker of the Heavens
a Parancsolás Forrása Source of Command
a rágalom fullánkjai darts of calumny
a Segédtestület tagja (korábban: segítő testületi tag, Segítő) (tanácsadó, aki helyi szinten működik) Auxiliary Board Member
a Seregek Ura Lord of Hosts
a Síremlékek Kertje Monument Gardens
a szolgálat halhatatlan lapjait képezik az Ügy évkönyveiben make an imperishable record in the annals of the Cause
a Szövetség Középpontja (‘Abdu’l-Bahá) Centre of the Covenant
a Szövetség Napja (november 26, ünnep) Day of the Covenant
a Tekintély Központja Centre of Authority
A tekintetek nem észlelik őt, ám Ő észleli a tekinteteket. (Korán 6:103) No vision taketh in Him, but He taketh in all vision.
a teremtés Fejedelme Lord of Creation
a Tökéletes Példa (‘Abdu’l-Bahá egyik címe), a Tökéletes Mintakép Exemplar, Perfect
A tudás olyan fény, melyet Isten annak szívébe vet, kinek csak akar. Knowledge is a light which God casteth into the heart of whomsoever He willeth.
a tudósok (testület – tanácsadók) Learned, the
a Versek Kinyilatkoztatója Revealer of Verses
a Világ(ok) Vágya Desire of the World
A világbéke ígérete (az Igazságosság Egyetemes Háza által kiadott kiadvány) Promise of World Peace
a Világegyetem Alkotója Fashioner of the Universe
a Világegyetem Uralkodója Ruler of the Universe
‘Abdu’l-Bahá (Bahá’u’lláh legidősebb fia és utóda) ‘Abdu’l-Bahá
abdzsad (abjad) rendszer (számmisztika) abjad system
Abhá Királyság Abhá Kingdom
Abhá Szépség Abhá Beauty
ádámi ciklus (Ádámtól Bahá’u’lláh-ig) adamic cycle
adminisztratív jogok administrative rights
Áhítat Háza (bahá’í „templom”) House of Worship
Áhítat Háza, bahá’í „templom” Mashríqu’l-Adhkár
ajándékok bounties
ajkával megnevezi Istent make mention of God
Akkó Akká
Alap Fund
Alapszabály Constitution
Áldott Szépség (Bahá’u’lláh egyik címe) Blessed Beauty
áldozat sacrifice
Alkotó Fashioner
‘állandósággal felruházott’ Próféták Prophets endowed with constancy
állás, állapot (mind a kettő jó) station (cf. human station)
állhatatosság steadfastness
állít, erősítget, bizonygat contend
állítás, igénytámasztás claim
aranykor Golden Age
Archívum Archives
Asszisztens (Testületi Tagé) Assistant
átfog encompass
átfog, átölel embrace
átmásoló transcriber
az alapzat legfontosabb sarokköve head cornerstone of the foundation
az Anyagtól Független Egyedülvalóság iskolája School of Transcendent Oneness
az egész Emberiség Ura Lord of all Mankind
az Élő [Isten] Betűi (a Báb első 18 tanítványa) Letters of the Living
az Élő [Isten] Betűi, minden betűnek megvan a maga valósága, de együtt egy nagyobb egységet alkotnak. A 18 Élő Betűi + a Báb = egy vahíd, egység Letters of the Living = Living Letters those who became spiritually alive of all people while the others were dead
az elrejtőzött imám (a muszlim Megváltó – a Báb, illetve Bahá’u’lláh) Hidden Imám
az érettség kora (amikortól valaki felnőttnek számít) age of maturation
az Erő Ura Lord of Power
az Igaz Isten/Úr True One
az Igazhitűek Parancsnoka (‘Alí imám) Commander of the Faithful
az Igazságosság Egyetemes Háza Universal House of Justice
az Igazságosság Egyetemes Házának székhelye Seat of the Universal House of Justice
Az Igazságosság Házának Képviselői Deputies of the House of Justice
Az Igazságosság Házának Megbízottai Trustees of the House of Justice
az Igazságosság Másodlagos Háza (Országos Szellemi Tanács) Secondary House of Justice
az Ígéretét Megtartó Keeper of His Pledge
az isteni sugallat Forrása Source of divine inspiration
az ítélet napja Day of Judgement
az Ítélet Napja, a Döntés Napja (vö. Korán 44:40) Day of Reckoning
az Ítélet Ura Lord of Judgement
az Örök Igazság Eternal Truth
az Örökkévaló the Eternal
az Öröklét Fejedelme Sovereign of Eternity
az uralkodók (a döntéshozó választott szervezetek) rulers, the
az Ügy Keze Hand of the Cause
Az, Akit Isten Ki Fog Nyilvánítani Him Whom God Shall Make Manifest
azon igyekeztek and bestirred themselves
bábí (vallás) Bábí (religion)
Bahá népe People of Bahá
bahá’í közösség Bahá’í community
bahá’í központ Bahá’í Centre
Bahá’u’lláh megnyilatkozása declaration of Bahá’u’lláh
bahá’í hit (nem ‘vallás’ és nem ‘baháizmus’!) Bahá’í Faith
Bahá’í Nemzetközi Közösség Bahá’í International Community
bahá’í Bahá’í
bahá’í-ok (többes szám) Bahá’ís (plural)
Bahá’u’lláh lovagja (cím) Knight of Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh mennybemenetele ascension of  Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh világrendje World Order of Bahá’u’lláh
barát (bahá’í hívő) friend
baráti érzület fellowship
Bayán (Magyarázat) Bayán
befogad, elfogad embrace
bekezdés, rész (mindkettő jó) paragraph (in Aqdas)
belső látás insight
Birtokos Possessor
Bosszuló Avenger
böjtölés fasting
Bőkezű Bountiful
Bölcs Wise
bölcsesség wisdom
búzarostáló Sifter of Wheat
bűn, vétek transgression
cél goal
csalhatatlanság infallibility
csoport (ahol kilencnél kevesebb felnőtt bahá’í van) group
Dicső(séges) Glorious
dicsőít praise
Dicsőített Praised
Drinápoly (Edirne) Adrianople
égi Elbűvölő divine Charmer
égitest, lámpás luminary
egyedüliség, egyedülvalóság singleness
Egyenes Út Straight Path
egység a különféleségben unity in diversity
egységünnep Unity Feast
elfogja a félelem seized with dismay
elfoglal egy bizonyos széket established upon a seat
elgondolkodik, meditál reflect
Elhalmozó Bestower
elismer acknowledge
elismert tekintély recognized authority
elítélés, kárhoztatás denunciation
elmélyülés deepening
elmulaszt valamit megtenni fail to do sg
Előfutár (a Báb egyik címe) Forerunner
előlép, kilép (pl. koporsóból, vö. Lázár története) speed out
Elrendelő Ordainer
emberek szokásai ways of men
Emberek Ura Lord of Mankind
emeld fel romjaiból és magasztald … raise up (and exalt the two Houses in the Twin Hallowed Spot)
érdeklődők köre community of interest
erkölcsi tisztaság, erkölcsösség, szemérmes chastity
erő strength
erőfeszítést tesz, igyekszik endeavour
értelem, jelentés significance
értelmező, magyarázó, interpretáló exponent
fájdalmas; súlyos; kínos; gyalázatos, utálatos, szörnyű (bűn) grievous
faragott kép image
Fekete Lobogó Black Standard
Fekete Verem Siyáh-Chál
Fekete Verem (földalatti börtön Teheránban, ahol Bahá’u’lláh-t fogva tartották) Black Pit
felajánl (áldozatot) offer up
felismer recognize
felmutató (a befogadó – recipient ellentéte, Isten tulajdonságai vonatkozásában) revealer
felruház, megáld endow
felserken arise
feltámadás resurrection
Féltőn Óvott Jel Treasured Symbol
fenséges lofty
fenséges, fennkölt, magasztos sublime
figyelmeztetés, intés, feddés admonition
folytatólagosan fejlődő kinyilatkoztatás progressive revelation
Formálódás Kora Formative Age
Forrás Source
forrás, és nem szökőkút Fountain
Fő Tiszttartók Chief Stewards
gáncsoskodás, akadékoskodás cavil
gúnyolódik (Korán 11:38, Noé története) scoff (scoff at us but we will also scoff at you; in the end you will know)
Gyöngyszemek Bahá’u’lláh írásaiból Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh
gyötrelem, szenvedés, lelki kín, csapás, megpróbáltatás tribulation
Hajnal Dayspring
Hajnalhozók Dawn-Breakers
hajnali ima dawn prayer
Hajnalpont Dawning-place
hamis vádaskodás calumny
hasonmás likeness
Hatalmas Mighty
hatalmasság potency
hatalom might
Hatalom / Erő Power
hatalom, tekintély, uralom, befolyás ascendancy
hatalommal felruház invest with power
Helyi Szellemi Tanács Local Spiritual Assembly
hiábavaló képzelgés vain imaginings
hirdetik messzeföldön Nevét his Name shall be noised abroad
hit faith
Hosszú Kötelező Ima Long Obligatory Prayer
Hőn Szeretett Well-Beloved
hőskor Heroic Age
Huqúq’u’lláh, Isten joga (egyfajta egyházi adó) Huqúq’u’lláh
idős kor old age
Igazgatási rend Administrative Order
Igazság Napja Sun of Truth
igazságosság justice
igazságosság righteousness
Igazságosság Háza (Igazságosság Egyetemes Háza, az Igazságosság Háza rövidített formája) House of Justice
ima előtti mosakodás ablutions
Imádás Pontja Point of Adoration
Imák Meghallgatója Answerer (of Prayers)
imám Imám
intés (!)  – Korán 20:124, Iqán utolsó oldal remembrance
Irgalmas (Legirgalmasabb, Mindenek Felett ~) Merciful
irgalom mercy
írnok amanuensis
ismertet, kifejt refer to / unto
ismertetőjel countenance
Isten azt teszi, amit akar / azt cselekszik, amit akar. (Korán 3:40; 14:27; 22:18) He doeth as He willeth
Isten egyedül volt, és nem volt más Kívüle. God was alone; there was none else beside Him.
Isten köztünk járt ( – könyvcím) God Passes By
Isten Küldötte Messenger of God
Isten Misztériuma (‘Abdu’l-Bahá egyik címe) Mystery of God
Isten napja Day of God
Isten színe elé jutás/járulás attaining unto the Presence of God
Isten tulajdonságai, Isten jegyei attributes of God
Isten Ügye Cause of God
Isten Ügyének Keze Hand of the Cause of God
Istenhez közel húzódik draw nigh unto God
Isteni Lótuszfa Divine Lote-Tree
isteni rendelkezés decree of God
Isteni Terv Divine Plan
Ítélő/Elszámoltató/Ki számon tart mindent Reckoner
Ív (ív-alakú épület-együttes Haifában, az ‘ív’ vs. ‘bárka’ szóhasonlóságon alapul) Arc
Ív, Bárka (cf. Ív) Ark
jelkép, szimbólum token
Jóakaró Beneficent
jókedv, tetszés good-pleasure
józan ítéletű, józan ítélőképességű discerning
karmazsinszín (a vörös egy árnyalata) crimson
Kármel-hegy Carmel, Mount
kegyelem grace
Kegyes (Legkegyesebb) Gracious
kegyesség piety
képmás effigy
képzeletszülte fanciful
kiállni (pl. az Ügyet szolgálni) arise (e.g. to serve the Cause)
kiemelkedés az ismeretlenségből emergence from obscurity
kijelentés, de mivel ez már foglalt, szavak utterance
kijelenti magát (csatlakozik a Hithez) declare oneself
kinyilatkoztatás revelation
Királyian Nagylelkű Munificent
kitartás perseverance
koldulás begging
kommentár study guide
Kontinentális Tanácsosok Continental Counsellors
konvenció Convention
Korán 5:1 (???) He ordaineth as He pleaseth
korlátlan hatalom sovereignty
Korlátozatlan Unconstrained
Korlátozhatatlan Unrestrained
korszak epoch
Könyörületes Compassionate
kötelező érvényű magyarázat, értelmezés, interpretáció interpretation
Kötelező Ima Obligatory Prayer
közbenjárás intercession
közelít vmihez draw nigh
Középső Kötelező Ima Medium Obligatory Prayer
Központi Alakok (Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi) Central Figures
Kútfő Fountainhead
Láthatatlan Unseen
lebéklyózhatatlan (? – vö. Súriy-i-Haykal, 241, vö. továbbá Korán 5:64 parafrázis) unconstrained
Lebíró (Mindeneket ~) Compelling
Legelső Pont – a Báb egyik címe, a B alatti pont, ami nélkül a szónak nincs jelentése, vagy más Primal Point
Legfőbb Supreme
Legfőbb Toll Supreme Pen
Leghatalmasabb Hír Most Great Announcement
Legkitűnőbb Most Excellent
Legmagasabb Most High
Legnagyobb Ág Greatest Branch
Legnagyobb Név Greatest Name
Legszeretettebb Best-Beloved
lelkében romlott perverse
lemondás renunciation
levél epistle
ma on this day
Magasságbéli Gyülekezet Concourse on High
magasztal glorify
Magasztos Exalted
magyaráz, értelmez (Szentírást) expound
Magyarázó (Isten egyik címe) Expounder
meddő, hibabavaló haszontalan ábránd, képzelődés idle fancy
meditáció meditation
Megbocsátó Forgiving
Megbocsátó Pardoner
megdöbbenés consternation
megébreszt quicken
megébreszt quicken
Megemlékezés igaz hívőkről Memorials of the Faithful
megfontol, átgondol consider
Megközelíthetetlen Inaccessible
megnyilatkozás utterance
Megnyilatkozás (pl. a Bábé) Declaration (eg. of the Báb)
Megnyilvánulás (nagy világvallás alapítója) Manifestation
megrázkódtatás convulsion
megszilárdítás consolidation
megszólás, rágalmazás, kibeszélés, intrika (nincs egy bevett szó rá) backbiting
megszólítás, „kinyúlás” outreach
megtagad repudiate
megtisztít, megszentel sanctify
megvető, lenéző disdainful
megvizsgál és megpróbál test and prove
méltatlanul megbántott Wronged One
mérce standard
mérlegel ponder
mérlegel, elmélkedik ponder
minden jelek Hajnala Dawning-place of all signs
Minden Könyvek Anyja (az anyakönyv mást jelent!) Mother Book
minden Nemzetek Ura Lord of all Nations
Minden Vallások Ura Lord of all Religions
minden világok Ura Lord of all worlds
Mindenek Birtokosa All-Possessing
Mindenek Felett, Mindenek Által … All-
Mindenek Tudója All-Knowing
Mindenek Ura Lord of all
Mindenekben Bővelkedő Bounteous
Mindeneket Lebíró All-Subduing
mindeneket megelégítő all-sufficing
Mindeneknek Parancsoló All-Compelling
Mindenható Almighty (has all the might = power)
Mindenható Omnipotent (has control over everything = control)
Mindenről Értesült / Ki előtt semmi sem maradhat titokban All-Informed
Mindent Meglátó All-Perceiving
Mindentudó Omniscient
Mohamedi Törvénykorszak (vö. Mosaic Law – Mózesi Törvény) Muhammadan Dispensation
mondani, a konnotációba nem tartozik bele az éneklő hangsúlyon való mondás recite = read with dignity and attention
múlandótól való elfordulás detachment
mulláh, pap-hittudós mulláh
Nagylelkű Generous
Nagyság grandeur
Napcsillag Daystar
Napcsillag, Fénylő Nap, Nap Daystar
naptár calendar
nekigyürkőzik az erőfeszítésnek gird up the loins of endeavour
Nem tartozik számadással azért, amit tesz. (Korán 21:23) He shall not be asked of His doings.
nemtörődöm heedless
Nemzetközi Alap International Fund
Nemzetközi Bahá’í Archívum Archives, Bahá’í International
Nemzetközi Tanítási Központ (tanácsadó testület az Igazságosság Egyetemes Háza mellett) International Teaching Centre
Nevek Ura Lord of Names
Nevelő Educator
nevelők és tanítók (öröklésnél) teachers
Nyári Iskola Summer School
nyitott este, baráti beszélgetés, fireside fireside
nyomorult, nyomorúságos, alávaló, szolgalelkű, hitvány abject
odahat, akaratából cause
Országos Szellemi Tanács National Spiritual Assembly
öltözék garment
önfejű, akaratos, csökönyös, makacs, szeszélyes, kiszámíthatatlan wayward
Önmagában Való Self-Sufficient
Önmagától Való Self-Subsisting
önmegtagadás, szerény félrehúzódás, szerénység self-effacement
Örök Szépség (Bahá’u’lláh egyik címe) Ancient Beauty
Örök Úr, Őrökkévaló Ancient of Days (He Who existed from the beginning that has no beginning and will exist till the end that has no end. Denotes duration, not age)
Örökkévaló Everlasting
Örökkönvaló (Isten egyik címe) Ever-Abiding
öröktől való ancient
Összehasonlíthatatlan Incomparable
összezavarodik be perplexed
Ötéves Terv Five Year Plan
pap-hittudós (mulláh), paptudós divine
pap-hittudósok (muszlim – lábjegyzettel, hogy az iszlámban a papi és a hittudósi funkció nem válik szét) clergy
papság (keresztény) clergy
Páratlan Peerless
proklamáció (a Hit megismertetése a nagyközönséggel, kampány keretében) proclamation
Ragyogás Ura Lord of Splendour
reád hárul a feladat it is encumbent upon thee
reánk tartozik, a mi feladatunk it behooveth us
Rejtelmek Földje (Edirne) Land of Mystery
Rejtett szavak (könyvcím) Hidden Words
rettenetes a büntetésben terrible in punishing
Ridván-kert, de: a Kert Ridván Garden
Ridván-Ünnep, de: az Ünnep Ridván Feast
romlottság perversity
romlottság, gonoszság, bűn, igazságtalanság iniquity
Rövid Kötelező Ima Short Obligatory Prayer
Segédtestület (korábban: Segítők Testülete) (vö. a tudósok) Auxiliary Board
serleg, kehely cup
Shoghi Effendi (‘Abdu’l-Bahá unokája, a Hit utolsó egyszemélyi vezetője) Shoghi Effendi
sírszentély, Szentély Shrine
sodor (illatot), előlebeg waft
sötétlő homály gloom
sújt, kínoz, bajjal megver afflict
szabályzat (testületi) by-law
szaval recite
szavazati jog (ennek megvonása a legkeményebb büntetés a Hitben) voting right
Szent Család Holy Family
Szent Helyek Holy Places
Szent Iratok Holy Scriptures
Szentlélek Holy Spirit
szentségsátor, frigysátor, szentség háza tabernacle
szenvedés, szerencsétlenség, megpróbáltatás, csapás affliction
Szépség Beauty
szerencsés, ki….;  jó annak, ki… well is it with him
Szeretett/Szerelmese (valakinek) Beloved
szerető gondviselés loving providence
szökőnapok (szó szerint “Há napjai”) Ayyám-i-Há
Szövetség Covenant
szövetségtörő (aki tagadja a Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá által meghatározott öröklési rendet) Covenant-breaker
szűkölködő, ínséges, nyomorgó destitute
Tábla (leírt kinyilatkoztatás) Tablet
tán, esetleg haply
Tanács Assembly
tanácskozás (döntéshozatali módszer) consultation
Tanácsosok és segédeik Counsellors and their auxiliaries
Tanácsosok Kontinentális Testülete (kontinentális és országos szinten működő tanácsadók, vö. a tudósok) Continental Board of Counsellors
tanítás teaching
Tanítási Bizottság Teaching Committee
Tanítási Intézet Teaching Institute
tanítási terv teaching plan
tanúságtétel testimony
társadalmi és gazdasági fejlődés social and economic development
tartomány domain
tartózkodni és elkerülni (a Szövetségtörőket) shun and avoid (the Covenant-Breakers)
tenyerében in the hollow of His hand
Teremtő Creator
Testületi Tag Board Member
Tizenkilenc Napi Ünnep Nineteen Day Feast
tökéletes Király ideal King
törvénykorszak, diszpenzáció Dispensation
tündöklő dicsőség resplendent glories
Tündöklő Hely Resplendent Spot
tűnődik, kíváncsiskodik wonder
Úr Lord
Uralkodó Ruler
uralom dominion
utalás, rejtett értelem implication
útmutatás, vezérlet (az útmutatás jobb) guidance
úttörő (aki olyan helyre megy tanítani a Hitet, ahol előtte nem voltak bahá’í-ok) pioneer
ügyet sem vet valamire be heedless of sg
Védelmező Protector
Védnök (Shoghi Effendi) Guardian
Védnökség Guardianship
Végtelenül Bölcs (Isten egyik címe) All-Wise
Veszélyben Oltalmazó Help in Peril
világkongresszus World Congress
Világközpont World Centre
világos és nyilvánvaló evident and manifest
Világszövetség World Commonwealth
zarándoklat pilgrimage
zavarba ejt bewilder


Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei, jelei) (plusz néhány egyéb szó) (angol-magyar) – Attributes and Names of God and/or Bahá’u’lláh (and some other words) (English-Hungarian)

in English magyarul
All- Mindenek Felett, Mindenek Által …
All-Compelling Mindeneknek Parancsoló
All-Informed Mindenről Értesült/Ki előtt semmi sem maradhat titokban
All-Knowing Mindenek Tudója
All-Perceiving Mindent Meglátó
All-Possessing Mindenek Birtokosa
All-Subduing Mindeneket Lebíró
Almighty Mindenható
Ancient of Days Örök Úr
Answerer (of Prayers) Imák Meghallgatója
Avenger Bosszuló
Beauty Szépség
Beloved Szeretett/Szerelmese (valakinek)
Beneficent Jóakaró
Best-Beloved Legszeretettebb
Bestower Elhalmozó
Bounteous Mindenekben Bővelkedő
Bountiful Bőkezű
Compassionate Könyörületes
Compelling Lebíró (Mindeneket ~)
Creator Teremtő
Dawning-place of all signs minden jelek Hajnala
Desire of the World a Világ(ok) Vágya
Eternal Truth az Örök Igazság
Ever-Abiding Örökkönvaló
Everlasting Örökkévaló
Exalted Magasztos
Expounder Magyarázó
Faithful a Hív (hűséges)
Fashioner Alkotó
Fashioner of the Universe a Világegyetem Alkotója
Forgiving Megbocsátó
Generous Nagylelkű
Glorious Dicső(séges)
Gracious Kegyes (Legkegyesebb)
grandeur Nagyság
Help in Peril Veszélyben Oltalmazó
Inaccessible Megközelíthetetlen
Incomparable Összehasonlíthatatlan
justice igazságosság
Keeper of His Pledge az Ígéretét Megtartó
King of seen and unseen a látható és láthatatlan Királya
Lord Úr
Lord of all Mindenek Ura
Lord of all Mankind az egész Emberiség Ura
Lord of all Nations minden Nemzetek Ura
Lord of all Religions Minden Vallások Ura
Lord of all worlds minden világok Ura
Lord of beginning and end a kezdet és a vég Ura
Lord of Being a lét Ura
Lord of Creation a teremtés Fejedelme
Lord of Grace a Kegyelem Ura
Lord of Judgement az Ítélet Ura
Lord of Majesty a Fenség Ura
Lord of Mankind Emberek Ura
Lord of Names Nevek Ura
Lord of Power az Erő Ura
Lord of seen and unseen a Látható és Láthatatlan Ura
Lord of Splendour Ragyogás Ura
Lord of the Throne on high and earth below a mennyei és földi Trónus Ura
Lord of Utterance a Megnyilatkoztatás Ura
loving providence szerető gondviselés
Maker of the Heavens a Mennyek Teremtője
Merciful Irgalmas (Legirgalmasabb, Mindenek Felett ~)
mercy irgalom
might hatalom
Mighty Hatalmas
Most Excellent Legkitűnőbb
Most High Legmagasabb
Munificent Királyian Nagylelkű
Omniscient Mindentudó
Omnipotent Mindenható
Ordainer Elrendelő
Pardoner Megbocsátó
Peerless Páratlan
Possessor Birtokos
potency hatalmasság, hatás (Isteni Elixíré)
Power Hatalom / Erő
Praised Dicsőített
Protector Védelmező
Reckoner Ítélő/Elszámoltató/Ki számon tart mindent
Revealer of Signs a Jelek Kinyilatkoztatója
Revealer of Verses a Versek Kinyilatkoztatója
righteousness igazságosság
Ruler Uralkodó
Ruler of the Universe a Világegyetem Uralkodója
Self-Subsisting Önmagától Való
Self-Sufficient Önmagában Való
Source Forrás
Source of Command a Parancsolás Forrása
Source of divine inspiration az isteni sugallat Forrása
Source of Revelation a Kinyilatkoztatás Forrása
Sovereign of Eternity az Öröklét Fejedelme
sovereignty korlátlan hatalom, főhatalom
strength erő
Summoner a Hívó
Sun of Truth Igazság Napja
Supreme Legfőbb
terrible in punishing rettenetes a büntetésben
True One az Igaz Isten/Úr
Unconstrained Korlátozatlan
Unrestrained Korlátozhatatlan
Unseen Láthatatlan
Wise Bölcs

 

Kapcsolódó oldalak:
Bilingual Bahá’í Writings – Kétnyelvű bahá’í írások