Kétnyelvű (magyar-angol) Bilingual (Hungarian – English)
Tartalomjegyzék Table of contents

A nyomtatott könyv elején található imák

Kötelező imák

Rövid kötelező ima

Középső kötelező ima

Hosszú kötelező ima

Általános imák

Adományozás az alap javára

Család

A szülőkért

Várandós anyáknak

A férjért

Dicséret és háládatosság

Egység

Az elhunytakért

Emberiség

Este

Gyermekek és ifjak

Ifjúsági imák

Gyógyulás

Házasság

Huqúqu’lláh

Hűség a szövetséghez

Isten felé fordulás

Isten ügyének kezei

Lelki növekedés

Mártírok

Megbocsátás

Megpróbáltatások és
nehézségek

Összejövetelek

Reggel

Segítség
félrevezetetteknek

Segítségkérés

Szellemi tanácsok

Tanítás

Úttörők imája

Útrakelten

Védelem

Különleges jelentőségű imák

Tábla Ahmedhez

A Tűz táblája

A szent tengerész táblája

Hosszú gyógyító ima

Emlékimák

Emlékima Bahá’u'lláh
sírjánál

Emlékima ‘Abdu’l-Bahá
sírjánál

Alkalmakhoz kötődő imák

Tizenkilenc napi ünnep

Szökőnapok

A böjt

Naw-Rúz

A Ridván tábla

Holtak imája

Kiegészítő szövegek

Részlet ‘Abdu’l-Bahá
írásaiból

Hogyan oldjuk meg
gondjainkat az ima segítségével?

A nyomtatott könyv kiadási információi

Prayers at the begining of the book

Obligatory prayers

Short Obligatory Prayer

Medium Obligatory Prayer

Long Obligatory Prayer

General prayers

Contributions to the Fund

Families

For the parents

Expectant mothers

For husbands

Praise and gratitude

Unity

For the Departed

Mankind

Evening

Children and youth

Youth

Healing

Marriage

Huqúqu’lláh

Firmness in the Covenant

Turn towards God

Hands of the Cause of God

Spiritual growth

Martyrs

Forgiveness

Tests and difficulties

Meetings

Morning

Guidance for those led
astray

Assistance

Spiritual Assemblies

Teaching

Pioneers prayer

Journey

Protection

Occasional prayers

Tablet of Aḥmad

Fire Tablet

Tablet of the Holy Mariner

The Long Healing Prayer

Tablets of Visitation

Tablet to be read at the
Shrines of Bahá’u'lláh and the Báb

Prayer to be read at at
the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá

Occasional prayers

Nineteen day feast

Intercalary Days

The Fast

Naw-Rúz

Tablet of the Feast of
Ridvan

Prayer for the Dead

Additional texts

Excerpts from the writings
of ‘Abdu’l-Bahá

Five Steps to Problem
Solving Using Prayer and Meditation

Source of the prayers

Áldott az a pont, az a ház,
az a hely, és a város,
és a szív, és a hegy is,
és a szárnyék, és a lak,
és a völgy, és a táj,

és a víz, és a sziget,
és a rét is,
hol Isten nevét említék,
és
zengék dicséretét.

Blessed is the spot, and the house,
and the place,
and the city,
and the heart, and the mountain,
and the refuge, and the
cave,
and the valley, and the land,
and the sea, and the island,
and the meadow
where mention of God hath been made,
and His praise
glorified.” 

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ó, Isten, én Istenem, én Szerettem, szívem Vágya.

O God, my God, my Beloved, my heart’s Desire.”

–a Báb

–the Báb

Úgy zengd, ó, szolgám, az Isten verseit,
amelyeket
kaptál,
amint azok zengik,
akik közel állnak Hozzá,
hogy melódiád
édessége
lángra lobbantsa saját lelkedet,
és magához vonzza minden
ember szívét!
Aki elszavalja szobája magányában
az Isten által
kinyilatkoztatott verseket,
annak szavai illatát a Mindenható szertesuhanó
angyalai fogják szétszórni,
és minden igaz ember szívét
megdobogtatják
velük.
Bár ő először mit sem sejt ennek hatásáról,
a kegyelem erénye,
amelyben részesült,
előbb-utóbb meg kell,
hogy változtassa lelkét.

Így rendeltettek el Isten Kinyilatkoztatásának
misztériumai Annak Akarata
által,
Aki az erő és bölcsesség forrása.

Intone, O My servant, the verses of God
that have
been received by thee,
as intoned by them who have drawn nigh unto Him,
that the sweetness of thy melody may kindle thine own soul,
and attract the
hearts of all men.
Whoso reciteth, in the privacy of his chamber,
the
verses revealed by God,
the scattering angels of the Almighty shall scatter
abroad the fragrance of the words uttered by his mouth,
and shall cause the
heart of every righteous man to throb.
Though he may, at first, remain
unaware of its effect, yet the virtue
of the grace vouchsafed unto him must
needs sooner or later exercise
its influence upon his soul. Thus have the
mysteries of the Revelation
of God been decreed by virtue of the Will of Him

Who is the Source of power and wisdom.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Kötelező imák

Obligatory prayers

Három kötelező ima létezik. … A hívő a három közül
teljesen szabadon választhatja bármelyiket, egyet azonban kötelessége elmondani,
mégpedig azon útmutatások szerint, melyek azt kísérik.

“The daily obligatory prayers are three in number…. 
The believer is entirely free to choose any one of these three prayers, but is
under the obligation of reciting one of them, and in accordance with any
specific directions with which it may be accompanied.”

–egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

–from a letter written on behalf of Shoghi Effendi 

Az ima előtti mosakodás … meg kell előzze a három
Kötelező Ima … elmondását… . Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való
felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti.

Ablutions are to be performed by the believer in
preparation for the offering of obligatory prayer. They consist of washing the
hands and face.

–Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

–Kitáb-i-Aqdas, Notes

Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb
Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten azon Középponttá tett, mely
körül kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az Imádás Pontjának† rendelt
az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára …

When ye desire to perform this prayer, turn ye towards
the Court of My Most Holy Presence, this Hallowed Spot that God hath made the
Centre round which circle the Concourse on High, and which He hath decreed to be
the Point of Adoration for the denizens of the Cities of Eternity…

† A Qiblih, vagyis Bahjí, Akkó

–Kitáb-i-Aqdas

–Kitáb-i-Aqdas

A “reggel”, “délben” és “este” kifejezéseken, melyeket a
Kötelező Imákkal kapcsolatban említ a szöveg, a napfelkelte és dél, a dél és
naplemente, és a naplementétől két órával naplemente utánig terjedő időszak
értendő.

“By ‘morning’, ‘noon’, and ‘evening,’ mentioned in
connection with the Obligatory Prayers, is meant respectively the intervals
between sunrise and noon, between noon and sunset, and from sunset until two
hours after sunset.”

–ÖSSZEGZÉS ÉS RENDSZEREZÉS,
Kitáb-i-Aqdas

–Synopsis and Codification of the
Kitáb-i-Aqdas, p. 36 

Rövid kötelező ima

Short Obligatory Prayer

Elmondandó minden nap dél és napnyugta között

To be recited once in twenty four hours, at noon.

Tanúságot teszek, ó, Istenem, hogy azért teremtettél, hogy
megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én
erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről.

I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know
Thee and to worship Thee.  I testify, at this moment, to my powerlessness
and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. 

Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától
Való.

There is none other God but Thee, the Help in Peril, the
Self-Subsisting.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Középső kötelező ima

Medium Obligatory Prayer

Elmondandó minden nap reggel, délben és este

To be recited daily, in the morning, at noon, and in the
evening.

Ki imádkozni kíván, mossa meg kezeit, és miközben mossa,
mondja:

Whoso wisheth to pray, let him wash his hands, and while
he washeth, let him say:

Erősítsd meg kezem, ó, Istenem, hogy oly elhatározottsággal
ragadhassa az meg Könyvedet, hogy a világ seregei se vehessenek erőt rajta. És
óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal foglalkozzék, mi nem az övé. Te vagy,
valóban, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

Strengthen my hand, O my God, that it may take hold of Thy
Book with such steadfastness that the hosts of the world shall have no power
over it.  Guard it, then, from meddling with whatsoever doth not belong
unto it.  Thou art, verily, the Almighty, the Most Powerful. 

Majd, míg arcát mossa, mondja:

And while washing his face, let him say:

Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd be azt a Te orcád
fényével. És védd meg attól, hogy Rajtad kívül bármerre is forduljon.

I have turned my face unto Thee, O my Lord! Illumine it with
the light of Thy countenance.  Protect it, then, from turning to anyone but
Thee. 

Majd álljon fel, és a Qiblih (az Imádás Pontja, vagyis
Bahjí, Akkó) felé fordulva mondja:

Then let him stand up, and facing the Qiblih (Point of
Adoration, i.e., Bahjí, ‘Akká), let him say:

Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen Isten Rajta kívül. Övé a
Kinyilatkoztatás és a teremtés királysága. Ő öltöztette testbe Azt, Ki a
Kinyilatkoztatás Hajnala, Ki a Sínai-hegyen társalgott, Kin keresztül
felragyogott a Legmagasabb Láthatár, és megszólalt a Lótuszfa, melyen túlra nem
vezet út, s Kin keresztül felhangzott a hívás mindenekhez, kik a mennyben és a
földön lakoznak: „Ím, a Mindenek Birtokosa, eljött. Föld és menny, dicsőség és
királyság Istené, minden ember Uráé, és a magasságbéli Trónus és a föld
Gazdájáé!”

God testifieth that there is none other God but Him.  His
are the kingdoms of Revelation and of creation.  He, in truth, hath
manifested Him Who is the Dayspring of Revelation, Who conversed on Sinai,
through Whom the Supreme Horizon hath been made to shine, and the Lote-Tree
beyond which there is no passing hath spoken, and through Whom the call hath
been proclaimed unto all who are in heaven and on earth: “Lo, the All-Possessing
is come.  Earth and heaven, glory and dominion are God's, the Lord of all
men, and the Possesser of the Throne on high and of earth below!”

Majd hajoljon meg, kezeit térdére helyezve, és mondja:

Let him, then, bend down, with hands resting on the
knees, and say:

Magasztosabb vagy Te, mint az én dicsőítésem és mindenki más
dicsőítése, mint az én képem, mit Rólad festek, és mindenek képe, kik a mennyben
és kik a földön lakoznak!

Exalted art Thou above my praise and the praise of anyone
beside me, above my description and the description of all who are in heaven and
all who are on earth!

Majd állva, kitárt karokkal, arca felé néző tenyérrel
mondja:

Then, standing with open hands, palms upward toward the
face, let him say:

Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki esengő ujjakkal
kapaszkodik irgalmad és kegyelmed köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat
mutatók közül a Legirgalmasabb vagy!

Disappoint not, O my God, him that hath, with beseeching
fingers, clung to the hem of Thy mercy and Thy grace, O Thou Who of those who
show mercy art the Most Merciful!

Majd pedig üljön le, és mondja:

Let him, then, be seated and say:

Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról,
hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony,
kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted Szövetségedet, és szélesre tártad
kegyelmed ajtaját mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Áldás és
béke, üdv és dicsőség szeretteidnek, kiket a világ változásai és esetlegességei
el nem rettenthettek attól, hogy Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták
reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Te vagy, valóban, a Mindig
Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

I bear witness to Thy unity and Thy oneness, and that Thou art
God, and that there is none other God beside Thee.  Thou hast, verily,
revealed Thy Cause, fulfilled Thy Covenant, and opened wide the door of Thy
grace to all that dwell in heaven and on earth.  Blessing and peace,
salutation and glory, rest upon Thy loved ones, whom the changes and chances of
the world have not deterred from turning unto Thee, and who have given their
all, in the hope of obtaining that which is with Thee.  Thou art, in truth,
the Ever-Forgiving, the All-Bountiful. 

(Ha bárki a hosszú rész helyett az alábbi szavakat
kívánja mondani, az is elegendő lesz néki: „Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen
más Isten, csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.” És hasonlóképpen,
elegendő, ha ülve a következő szavakat mondja: „Tanúságot teszek egységedről és
egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad
kívül.”)

(If anyone choose to recite instead of the long verse
these words: “God testifieth that there is none other God but Him, the Help in
Peril, the Self-Subsisting,” it would be sufficient.  And likewise, it
would suffice were he, while seated, to choose to recite these words: “I bear
witness to Thy unity and Thy oneness, and that Thou art God, and that there is
none other God beside Thee.”)

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Hosszú kötelező ima

Long Obligatory Prayer

elmondandó egyszer minden huszonnégy órában

To be recited once in twenty-four hours.

Ki ezen imát kívánja mondani, emelkedjen fel és forduljon
Istenhez, álltában nézzen jobb, majd bal felé, mintha az Úr, a Legirgalmasabb, a
Könyörületes irgalmát várná. Majd pedig szóljon emígyen:

Whoso wisheth to recite this prayer, let him stand up and
turn unto God and, as he standeth in his place, let him gaze to the right and to
the left, as if awaiting the mercy of his Lord, the Most Merciful, the
Compassionate. Then let him say:

Ó, Te, Ki minden nevek Ura és a mennyek Teremtője vagy! Azok
nevére könyörgök Hozzád, kik a Te láthatatlan Lényegednek, a Legmagasztosabbnak,
a Mindenek Felett Dicsőnek Hajnalai, tedd imám tűzzé, mely porrá égeti azon
fátylakat, melyek engem a Te szépségedtől elválasztanak, és tedd lámpássá, mely
Jelenléted óceánjához vezet engem.

O Thou Who art the Lord of all names and the Maker of the
heavens!  I beseech Thee by them Who are the Day-Springs of Thine invisible
Essence, the Most Exalted, the All-Glorious, to make of my prayer a fire that
will burn away the veils which have shut me out from Thy beauty, and a light
that will lead me unto the ocean of Thy Presence.

Majd emelje kezét esdőn Isten felé – áldassék Ő és
magasztaltassék – és mondja:

Let him then raise his hands in supplication toward
God–blessed and exalted be he–and say:

Ó, Te, a világ Vágya és a népek Szerelme! Látod, Hozzád
fordulok, megszabadulok minden kötődéstől, mely Rajtad kívül bárki máshoz fűz,
és a Te kötelékedbe kapaszkodom, melynek rezgései felkavarták az egész
teremtést. Szolgád vagyok, ó, Uram, és fia a Te szolgádnak. Lásd, készen állok
én akaratodnak és vágyadnak engedelmeskedni, és semmi mást nem óhajtok, csak
kedvedet. Irgalmad tengerére és kegyelmed Napcsillagára kérlek, cselekedj a Te
szolgáddal, mint tetszik és kedved tartja. Hatalmadra, mely messze fölötte áll
minden említésnek és dicsőítésnek! Amit Te kinyilatkoztatsz, az az én szívem
vágya, és azt szereti lelkem. Ó, Istenem, én Istenem! Ne reményeimet és
cselekedeteimet nézd, hanem akaratodat, mely körülöleli az egeket és a földet.
Legnagyobb Nevedre, ó, minden népek Ura! Csak arra vágyódtam, mit Te kívántál,
és csak azt szeretem, amit Te is szeretsz.

O Thou the Desire of the world and the Beloved of the nations! 
Thou seest me turning toward Thee, and rid of all attachment to any one save
Thee, and clinging to Thy cord, through whose movement the whole creation hath
been stirred up.  I am Thy servant, O my Lord, and the son of Thy servant. 
Behold me standing ready to do Thy will and Thy desire, and wishing naught else
except Thy good pleasure.  I implore Thee by the Ocean of Thy mercy and the
Daystar of Thy grace to do with Thy servant as Thou willest and pleasest. 
By Thy might which is far above all mention and praise!  Whatsoever is
revealed by Thee is the desire of my heart and the beloved of my soul.  O
God, my God!  Look not upon my hopes and my doings, nay rather look upon
Thy will that hath encompassed the heavens and the earth.  By Thy Most
Great Name, O Thou Lord of all nations!  I have desired only what Thou
didst desire, and love only what Thou dost love. 

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja:

Let him then kneel, and bowing his forehead to the
ground, let him say:

Magasztosabb vagy Te bármely Rólad alkotott képnél a Sajátodon
kívül, és bárki más megértésénél Rajtad kívül.

Exalted art Thou above the description of any one save
Thyself, and the comprehension of aught else except Thee.

Majd álljon fel, és szóljon emígyen:

Let him then stand and say:

Tedd imám, ó, Uram, élő vizű forrássá, mely által élhetek,
mígcsak uralmad tart és szólíthatlak világaid mindenikében.

Make my prayer, O my Lord, a fountain of living waters whereby
I may live as long as Thy sovereignty endureth, and may make mention of Thee in
every world of Thy worlds.

Majd emelje fel ismét esdőn kezét, és mondja:

Let him again raise his hands in supplication, and say:

Ó, Te, Kitől távol semmivé lesznek a szívek és a lelkek, és Ki
szeretetének tüze lángba borította az egész világot! Nevedre könyörgöm Hozzád,
mely által lebírtad Te az egész teremtést, ne tartóztasd meg tőlem, mi Véled
vagyon, ó, Te, Ki uralkodsz minden ember felett! Lásd, ó, Uram, miként siet ez
idegen legmagasztosabb hona felé, mely méltóságod boltozata alatt és irgalmad
udvarában emelkedik, miként keresi e tévelygő megbocsátásod óceánját, ez alantas
szerzet dicsőséged kastélyát, és e szegény teremtmény gazdagságod ragyogását.
Tiéd a hatalom, hogy azt parancsold, ami Néked tetszik. Tanúságot teszek, hogy
dicsőítendő vagy Te cselekedeteidben, a Te parancsolataidnak kell
engedelmeskedni, és hogy soha senki nem korlátozhat Téged a parancsolásban.

O Thou in separation from Whom hearts and souls have melted,
and by the fire of Whose love the whole world hath been set aflame!  I
implore Thee by Thy Name through which Thou hast subdued the whole creation, not
to withhold from me that which is with Thee, O Thou Who rulest over all men! 
Thou seest, O my Lord, this stranger hastening to his most exalted home beneath
the canopy of Thy majesty and within the precincts of Thy mercy; and this
transgressor seeking the ocean of Thy forgiveness; and this lowly one the court
of Thy glory; and this poor creature the orient of Thy wealth.  Thine is
the authority to command whatsoever Thou willest.  I bear witness that Thou
art to be praised in Thy doings, and to be obeyed in Thy behests, and to remain
unconstrained in Thy bidding.

Majd emelje karját az ég felé, és ismételje háromszor a
Legnagyobb Nevet.† Minekutána kezeit térdén nyugtatva hajoljon meg Isten előtt –
áldassék és magasztaltassék -, és szóljon emígyen:

Let him then raise his hands, and repeat three times the
Greatest Name (“Alláh-u-Abhá”).  Let him then bend down with hands resting
on the knees before God–blessed and exalted be He–and say:

† `Alláh’u'Abhá (Isten a Mindenek Felett Dicső)

Látod, ó, Istenem, miként mozdult meg az én lelkem tagjaimban
az imádásod utáni vágyódásban, és a sóvárgásban, hogy megemlékezhessek Rólad és
dicsőíthesselek Téged; miként tesz ezennel hitvallást arról, amiről
megnyilatkozásod királyságában és tudásod mennyországában Parancsod Nyelve tett
tanúbizonyságot. Szeretek, ó, Uram, ezen állapotban azért könyörögni, hogy
részeltess mindenből, mi Tiéd, hogy emígyen nyilvánvalóvá tehessem
szegénységemet és magasztalhassam a Te bőségedet és gazdagságodat, világgá
kiálthassam erőtlenségemet és tanúskodhassam a Te erőd és a Te hatalmad mellett.

Thou seest, O my God, how my spirit hath been stirred up
within my limbs and members, in its longing to worship Thee, and in its yearning
to remember Thee and extol Thee; how it testifieth to that whereunto the tongue
of Thy Commandment hath testified in the kingdom of Thine utterance and the
heaven of Thy knowledge.  I love in this state, O my Lord, to beg of Thee
all that is with Thee, that I may demonstrate my poverty, and magnify Thy bounty
and Thy riches, and may declare my powerlessness, and manifest Thy power and Thy
might. 

Majd emelkedjen fel, kétszer emelje fel kezét esdőn, és
mondja:

Let him then stand and raise his hands twice in
supplication, and say:

Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Mindeneknél
Bőkezűbb. Nincsen más Isten, csak Te, az Elrendelő, mind kezdetben, mind
mindenkor. Ó, Isten, én Istenem! Megbocsátásod bátorrá tett engem, irgalmad
megerősített engem, hívásod megébresztett engem, s kegyelmed felemelt és Hozzád
vezetett engem. Hisz ki vagyok én, hogy máskülönben közelséged városának kapuja
elé merjek állni, vagy a fények felé fordítsam arcom, melyek akaratod
mennyországából sugárzanak? Látod, ó, Uram, e nyomorult lényt kegyelmed kapuján
kopogtatni és e tünékeny lelket az örök élet folyóját keresni nagylelkűséged
kezéből. Tiéd a parancsolás mindenkor, ó, Te, Ki minden nevek Ura vagy, enyém a
megnyugvás és magam készséges alávetése a Te akaratodnak, ó, mennyek Teremtője!

There is no God but Thee, the Almighty, the All-Bountiful. 
There is no God but Thee, the Ordainer, both in the beginning and in the end. 
O God, my God!  Thy forgiveness hath emboldened me, and Thy mercy hath
strengthened me and Thy call hath awakened me, and Thy grace hath raised me up
and led me unto Thee.  Who, otherwise, am I that I should dare to stand at
the gate of the city of Thy nearness, or set my face toward the lights that are
shining from the heaven of Thy will?  Thou seest, O my Lord, this wretched
creature knocking at the door of Thy grace, and this evanescent soul seeking the
river of everlasting life from the hands of Thy bounty.  Thine is the
command at all times, O Thou Who art the Lord of all names; and mine is
resignation and willing submission to Thy will, O Creator of the heavens! 

Majd emelje fel kezét háromszor, és mondja:

Let him then raise his hands thrice, and say:

Nagyobb Isten az összes nagyoknál!

Greater is God than every great one!

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva szóljon
emígyen:

Let him then kneel, and bowing his forehead to the
ground, say:

Túl magasan vagy Te, hogy a közeledben lévők dicsőítése
felhatoljon közelséged mennyországába, vagy hogy hű híveid szívének madara
elérhessen kapudnak ajtajához. Bizonyságot teszek, hogy magasztosabb vagy Te
minden tulajdonságnál és szentebb minden névnél. Nincsen más Isten, csak Te, a
Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső.

Too high art Thou for the praise of those who are nigh unto
Thee to ascend unto the heaven of Thy nearness, or for the birds of the hearts
of them who are devoted to Thee to attain to the door of Thy gate.  I
testify that Thou hast been sanctified above all attributes and holy above all
names.  No God is there but Thee, the Most Exalted, the All-Glorious. 

Majd üljön fel, és mondja:

Let him then seat himself and say:

Vallom, miről bizonyságot tett minden teremtett dolog, és a
magasságbéli Gyülekezet, és a legmagasabb Paradicsomkertben lakozók, és felettük
a mindenek felett dicsőséges Láthatárról maga a Nagyság Nyelve is, hogy Te vagy
az Isten, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül, és hogy Az, Ki testet öltött, a
Rejtett Misztérium, a Féltőn Óvott Jel, Kin keresztül az L, E, GY, E és N betűk
összekapcsoltattak és összeköttettek. Bizonyságot teszek, hogy Ő az, Kinek nevét
a Legmagasabb Toll lejegyezte, és Ki említtetett Isten, a magasságbéli Trónus és
a föld Ura Könyveiben.

I testify unto that whereunto have testified all created
things, and the Concourse on high, and the inmates of the all-highest Paradise,
and beyond them the Tongue of Grandeur itself from the all-glorious Horizon,
that Thou art God, that there is no God but Thee, and that He Who hath been
manifested is the Hidden Mystery, the Treasured Symbol, through Whom the letters
B and E (Be) have been joined and knit together.  I testify that it is He
Whose name hath been set down by the Pen of the Most High, and Who hath been
mentioned in the Books of God, the Lord of the Throne on high and of earth
below. 

Majd álljon fel, és mondja:

Let him then stand erect and say:

Ó, minden lét Ura és a látható és láthatatlan dolgok Gazdája!
Bizony, látod könnyeimet és sóhajaimat, mik elhagyják ajkamat, hallod nyögésemet
és siránkozásomat és szívem jajgatását. Hatalmadra! Tévelygéseim visszatartottak
attól, hogy közel kerülhessek Hozzád, és bűneim távol tartottak Szentséged
udvarától. Szereteted, ó, Uram, gazdaggá tett engem, a Tőled való
elválasztottság pedig megnyomorított és a távollét Tőled elemésztett engem.
Lábnyomaidra kérlek ebben a vadonban, és a szavakra „Ím, itt vagyok, ím, itt
vagyok”, melyekkel a Te kiválasztottaid szólottak e végtelenségben, és
Kinyilatkoztatásod lélegzetére és Megnyilvánulásod Pirkadatának lágy
fuvallataira könyörgöm Hozzád, rendeld el, hogy pillantásomat szépségedre
vethessem és betarthassam mindazt, mi Könyvedben foglaltatott.

O Lord of all being and Possessor of all things visible and
invisible!  Thou dost perceive my tears and the sighs I utter, and hearest
my groaning, and my wailing, and the lamentation of my heart.  By Thy
might!  My trespasses have kept me back from drawing nigh unto Thee; and my
sins have held me far from the court of Thy holiness.  Thy love, O my Lord,
hath enriched me, and separation from Thee hath destroyed me, and remoteness
from Thee hath consumed me.  I entreat Thee by Thy footsteps in this
wilderness, and by the words “Here am I. Here am I” which Thy chosen Ones have
uttered in this immensity, and by the breaths of Thy Revelation, and the gentle
winds of the Dawn of thy Manifestation, to ordain that I may gaze on Thy beauty
and observe whatsoever is in Thy Book. 

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, hajoljon
előre kezeit térdén nyugtatva, és mondja:

Let him then repeat the Greatest Name thrice, and bend
down with hands resting on the knees, and say:

Dicsőség Néked, ó, Istenem, hogy segítettél megemlékeznem
Rólad és dicsőítenem Téged, hogy megismertetted vélem Őt, Ki jeleid Hajnala,
meghajtottál engem Felsőbbséged, és alázatra tanítottál Istenséged előtt, és
elismertetted vélem, mit Nagyságod Nyelve kijelentett.

Praise be to Thee, O my God, that Thou hast aided me to
remember Thee and to praise Thee, and hast made known unto me Him Who is the
Dayspring of Thy signs, and hast caused me to bow down before Thy Lordship, and
humble myself before Thy Godhead, and to acknowledge that which hath been
uttered by the Tongue of Thy grandeur. 

Majd egyenesedjen fel, és mondja:

Let him then rise and say:

Ó, Isten, én Istenem! Hátam meggörbíti bűneim súlya és
nemtörődömségem megnyomorított engem. Valahányszor gonosz tetteimen és a Te
jóakaratodon elmélkedem, megrendül szívem és felzúg vérem ereimben. Szépségedre,
ó, Te, a világ Vágya! Pirulok arcom Feléd fordítani, és vágyódó kezeim
szégyenkeznek nagylelkűséged mennyországa felé emelkedni. Látod, ó, Istenem,
könnyeim nem engednek Rád emlékeznem és erényeidet magasztalnom, ó, Te, a
magasságbéli Trónus és a föld Ura! Királyságod jeleire és Uralmad misztériumaira
könyörgök, cselekedd azt szeretteiddel, mi nagylelkűségedhez illik, ó, minden
lét Ura, és kegyelmedhez méltó, ó, a látható és láthatatlan Királya!

O God, my God!  My back is bowed by the burden of my
sins, and my heedlessness hath destroyed me.  Whenever I ponder my evil
doings and Thy benevolence, my heart melteth within me, and my blood boileth in
my veins.  By Thy Beauty, O Thou the Desire of the world!  I blush to
lift up my face to Thee, and my longing hands are ashamed to stretch forth
toward the heaven of Thy bounty.  Thou seest, O my God, how my tears
prevent me from remembering Thee and from extolling Thy virtues, O Thou the Lord
of the Throne on high and of earth below!  I implore Thee by the signs of
Thy Kingdom and the mysteries of Thy Dominion to do with Thy loved ones as
becometh Thy bounty, O Lord of all being, and is worthy of Thy grace, O King of
the seen and the unseen!

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, térdeljen
le, és homlokát a földre hajtva mondja:

Let him then repeat the Greatest Name thrice, and kneel
with his forehead to the ground, and say:

Dicsőség Néked, ó, Istenünk, hogy leküldted hozzánk azt, mi
közel vonz minket Hozzád, és ellátsz minket a Könyveidben és Írásaidban lakozó
minden jóval. Könyörgünk, ó, Uram, őrizz meg minket az üres ábrándok és
hiábavaló képzelődések sokaságától. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindenek
Tudója.

Praise be unto Thee, O our God, that Thou has sent down unto
us that which draweth us nigh unto Thee, and supplieth us with every good thing
sent down by Thee in thy Books and thy Scriptures.  Protect us, we beseech
Thee, O my Lord, from the hosts of idle fancies and vain imaginations. 

Thou, in truth, art the Mighty, the All-Knowing. 

Majd emelje fel fejét, üljön fel, és mondja:

Let him then raise his head, and seat himself, and say:

Hitvallást teszek, ó, Istenem, amiről a Te választottaid
tanuskodtak, és elismerem azt, mit a legmagasabb Paradicsomban lakozók és a Te
hatalmas Trónusod körül járók elismertek. Tiéd a föld és menny királysága, ó,
világok Ura!

I testify, O my God, to that whereunto Thy chosen Ones have
testified, and acknowledge that which the inmates of the all-highest Paradise
and those who have circled round Thy mighty Throne have acknowledged.  The
kingdoms of earth and heaven are Thine, O Lord of the worlds!

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A kötelező imák kötelezőek, minthogy elősegítik az
alázatosságot és engedelmességet, az embert Isten felé fordítják és ki-ki
általuk kifejezheti az Úr iránti odaadását. Az ilyen imákon át kerülhet az ember
kapcsolatba Istennel, törekedhet arra, hogy közel kerüljön Hozzá, beszélgethet
szíve igazi Választottjával és hághat egyre magasabbra a szellemi lépcsőfokokon.

The Obligatory Prayers are binding inasmuch as they are
conducive to humility and submissiveness, to setting one's face towards God and
expressing devotion to Him. Through such prayer man holdeth communion with God,
seeketh to draw near unto Him, converseth with the true Beloved of his heart,
and attaineth spiritual stations.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Tudd, hogy a kötelező ima minden szavában és mozdulatában
olyan utalások, misztériumok és egy olyan bölcsesség rejtezik, melyet ember meg
nem érthet, betűk és tekercsek be nem fogadhatnak.

“Know thou that in every word and movement of the
obligatory prayer there are allusions, mysteries and a wisdom that man is unable
to comprehend, and letters and scrolls cannot contain.”

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá,
Prayers, Meditation and the Devotional
Attitude

Általános imák

General prayers

Adományozás az alap javára

Contributions to the Fund

Isten minden barátja … adományozzon annyit, amennyit csak
tud, bármilyen csekély légyen is az. Isten nem terheli meg a lelkeket
tehetségükön túl. Az ilyen adományoknak minden központból és minden hívőtől kell
jönniük. … Ó, Isten barátai! Legyetek biztosak benne, hogy ezen adományokért
cserébe földetek, iparotok, üzletetek megáldatik sokszoros gyarapodással,
ajándékokkal és adományokkal. Ki egy jó cselekedettel jön, tízszeresen
megjutalmaztatik az. Semmi kétség afelől, hogy az élő Isten bőségesen megsegíti
azokat, kik az Ő ösvényén költik javaikat.

All the friends of God … should contribute to the
extent possible, however modest their offering may be. God doth not burden a
soul beyond its capacity. Such contributions must come from all centers and all
believers. … O Friends of God! Be ye assured that in place of these
contributions, your agriculture, your industry, and your commerce will be
blessed by manifold increases, with goodly gifts and bestowals. He who cometh
with one goodly deed will receive a tenfold reward. There is no doubt that the
living Lord will abundantly confirm those who expend their wealth in His path.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten, én Istenem! Ragyogd be a Téged igazán szeretők
homlokát, és támogasd őket a biztos győzelem angyali seregeivel. Tartsd
szilárdan lábukat egyenes ösvényeden, és örök nagylelkűségedből nyisd meg
előttük áldásaid kapuját; mert ők a Te ösvényeden költik azt, mit nékik
adományoztál, a Te Hitedet oltalmazzák, a Rólad való megemlékezésbe helyezik
bizodalmukat, szívüket ajánlják fel, mert szeretnek Téged, és Szépséged
imádatában és tetszésed megnyerésében nem szűkmarkúak azzal, amit bírnak.

O God, my God! Illumine the brows of Thy true lovers, and
support them with angelic hosts of certain triumph. Set firm their feet on Thy
straight path, and out of Thine ancient bounty open before them the portals of
Thy blessings; for they are expending on Thy pathway what Thou hast bestowed
upon them, safeguarding Thy Faith, putting their trust in their remembrance of
Thee, offering up their hearts for love of Thee, and withholding not what they
possess in adoration for Thy Beauty and in their search for ways to please Thee.

Ó, Uram! Rendelj nékik bőséges részt, meghatározott viszonzást
és biztos jutalmat!

O my Lord! Ordain for them a plenteous share, a destined
recompense and sure reward.

Bizony, Te vagy a Megtartó, a Segítő, a Nagylelkű, a Jóságos,
a Mindig Adakozó.

Verily, Thou art the Sustainer, the Helper, the Generous, the
Bountiful, the Ever-Bestowing.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Család

Families

Áldott, ki Istennel társalogván megemlékszik szüleiről.

Blessed is he who remembereth his parents when communing
with God.

–a Báb

–the Báb

A szülőkért

For the parents

Látod, ó, Uram, könyörgő kezünk kegyed és nagylelkűséged
mennyországa felé emelkedik. Add, hogy megtelhessen az bőkezűséged és bőségesen
áradó kegyed kincseivel. Bocsáss meg nékünk, és édesapánknak és édesanyánknak,
és részesíts bennünket abban, mire kegyelmed és Isteni nagy¬lelkűséged
óceánjából vágyakozunk. Fogadd el, ó, Te, Kit szívből szeretünk, összes
munkálkodásunkat ösvényeden. Valóban, Te vagy a Leghatalmasabb, a
Legmagasztosabb, az Össze¬hasonlíthatatlan, az Egyetlen, a Megbocsátó, a Kegyes.

Thou seest, O Lord, our suppliant hands lifted up towards the
heaven of Thy favor and bounty. Grant that they may be filled with the treasures
of Thy munificence and bountiful favor. Forgive us, and our fathers, and our
mothers, and fulfil whatsoever we have desired from the ocean of Thy grace and
Divine generosity. Accept, O Beloved of our hearts, all our works in Thy path.
Thou art, verily, the Most Powerful, the Most Exalted, the Incomparable, the
One, the Forgiving, the Gracious.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Uram! E Legnagyobb Törvénykorsza¬kodban elfogadod Te a
gyermekek közbenjárását szüleikért. Ez jelen korszakod egyik különleges,
végtelen adománya. Ezért hát, ó, kedves Uram, fogadd el Egyedüliséged küszöbén
álló szolgád kérését, és merítsd bele édesatyját kegyelmed óceánjába, minthogy e
fiú kiállt, hogy Néked szolgáljon, és mindenkor szereteted ösvényén munkálkodik.
Valóban, Te vagy, Ki ad, a Megbocsátó és a Kedves!

O Lord! In this Most Great Dispensation Thou dost accept the
intercession of children in behalf of their parents. This is one of the special
infinite bestowals of this Dispensation. Therefore, O Thou kind Lord, accept the
request of this Thy servant at the threshold of Thy singleness and submerge his
father in the ocean of Thy grace, because this son hath arisen to render Thee
service and is exerting effort at all times in the pathway of Thy love. Verily,
Thou art the Giver, the Forgiver and the Kind!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Várandós anyáknak

Expectant mothers

Uram, én Uram! Dicsőítlek Téged és hálát adok Néked mindazért,
mivel kitüntetted alázatos szolgálóleányodat, Hozzád könyörgő és esdeklő
cselédedet, mert ím, erős Királyságodba vezetted őt, Általad meghallhatta magas
Hívásodat e múlandó világban és megláthatta Jeleidet, melyek bizton mutatják
győzedelmes uralmadat minden dolgok felett.

My Lord! My Lord! I praise Thee and I thank Thee for that
whereby Thou hast favored Thine humble maidservant, Thy slave beseeching and
supplicating Thee, because Thou hast verily guided her unto Thine obvious
Kingdom and caused her to hear Thine exalted Call in the contingent world and to
behold Thy Signs which prove the appearance of Thy victorious reign over all
things.

Ó, Uram! Néked ajánlom azt, ki méhemben rejtezik. Add hát,
hogy méltó gyermek lehessen Királyságodban, pártfogásod és nagylelkűséged
kegyeltje. Hadd fejlődjék és növekedjék fel a Te nevelésed oltalmában. Bizony,
Te vagy a Kegyelmes! Bizony, Te vagy a Hatalmas Kegyek Ura!

O my Lord, I dedicate that which is in my womb unto Thee. Then
cause it to be a praiseworthy child in Thy Kingdom and a fortunate one by Thy
favor and Thy generosity; to develop and to grow up under the charge of Thine
education. Verily, Thou art the Gracious! Verily, Thou art the Lord of Great
Favor!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

A férjért

For husbands

Ó, Isten, én Istenem! Téged szólít szolgálóleányod, Tebenned
bízik, Feléd fordítja arcát és Hozzád esedezik: záporoztasd reá mennyei
áldásaidat, fedd fel előtte szellemi misztériumaidat és sugározd le reá
Istenséged fényét.

O God, my God! This Thy handmaid is calling upon Thee,
trusting in Thee, turning her face unto Thee, imploring Thee to shed Thy
heavenly bounties upon her, and to disclose unto her Thy spiritual mysteries,
and to cast upon her the lights of Thy Godhead.

Ó, Uram! Nyisd fel férjem szemét. Örvendeztesd meg szívét
megismerésed fényével, fordítsd értelmét tündöklő szépséged felé és vidítsd fel
lelkét azzal, hogy feltárod előtte nyilvánvaló fénylő csodáidat.

O my Lord! Make the eyes of my husband to see. Rejoice Thou
his heart with the light of the knowledge of Thee, draw Thou his mind unto Thy
luminous beauty, cheer Thou his spirit by revealing unto him Thy manifest
splendors.

Ó, Uram! Lebbentsd fel szeme elől a fátylat. Záporoztasd reá
bőséged esőjét, részegítsd meg az Irántad való szeretet borával, és tedd őt
egyik angyaloddá, kinek lába a port tapossa, míg lelke a magas mennyekben
szárnyal. Tedd őt ragyogó lámpássá, mely bölcsességed fényét szórja népedre.

O my Lord! Lift Thou the veil from before his sight. Rain down
Thy plenteous bounties upon him, intoxicate him with the wine of love for Thee,
make him one of Thy angels whose feet walk upon this earth even as their souls
are soaring through the high heavens. Cause him to become a brilliant lamp,
shining out with the light of Thy wisdom in the midst of Thy people.

Valóban, Te vagy a Drága, a Mindig Adakozó, Kinek keze mindig
nyitva vagyon.

Verily, Thou art the Precious, the Ever-Bestowing, the Open of
Hand.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Dicséret és háládatosság

Praise and gratitude

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Uram, Istenem! Te vagy, Kit imád
minden dolog és Ki maga nem hajol meg senki előtt, Ki mindenek Ura és senkinek
sem alattvalója, Ki mindent tud és Kit senki sem ismer. Azt kívántad, hogy
felismerjenek Téged, ezért egyetlen kimondott szavaddal életre hívtad a
teremtést, és megalkottad a világegyetemet. Nincsen más Isten, csak Te, az
Alkotó, a Teremtő, a Mindenható, a Leghatalmasabb

Ím, szavadra könyörgöm Hozzád, mely felragyogott akaratod
láthatárán, add, hogy mélyet kortyolhassak az életadó árból, mellyel
megébresztetted kiválasztottaid szívét és életre keltetted szeretteid lelkét,
hogy mindig és minden körülmények között teljességgel Feléd fordulhassak

Valóban, Te vagy a hatalom, a dicsőség és a bőkezűség Istene.
Nincsen más Isten, csak Te, a Legfőbb Uralkodó, a Mindenek Felett Dicső, a
Mindentudó.

Magnified be Thy name, O Lord my God! Thou art He Whom all
things worship and Who worshipeth no one, Who is the Lord of all things and is
the vassal of none, Who knoweth all things and is known of none. Thou didst wish
to make Thyself known unto men; therefore, Thou didst, through a word of Thy
mouth, bring creation into being and fashion the universe. There is none other
God except Thee, the Fashioner, the Creator, the Almighty, the Most Powerful.

I implore Thee, by this very word that hath shone forth above
the horizon of Thy will, to enable me to drink deep of the living waters through
which Thou hast vivified the hearts of Thy chosen ones and quickened the souls
of them that love Thee, that I may, at all times and under all conditions, turn
my face wholly towards Thee.

Thou art the God of power, of glory and bounty. No God is
there beside Thee, the Supreme Ruler, the All-Glorious, the Omniscient.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, én Istenem és minden dolgok
Istene, ó, Dicsőségem és minden dolgok Dicsősége, ó, Vágyódásom és minden dolgok
Vágyódása, ó, Erősségem és minden dolgok Erőssége, ó, Királyom és minden dolgok
Királya, ó, Uram és minden dolgok Ura, ó, Végső Célom és minden dolgok Végső
Célja, ó, Megébresztőm és minden dolgok Megébresztője! Könyörgöm Hozzád, ne
hagyd, hogy távol maradjak kegyes jótéteményeid óceánjától és elűzessek
közelséged partjától!

Lauded be Thy name, O my God and the God of all things, my
Glory and the Glory of all things, my Desire and the Desire of all things, my
Strength and the Strength of all things, my King and the King of all things, my
Possessor and the Possessor of all things, my Aim and the Aim of all things, my
Mover and the Mover of all things! Suffer me not, I implore Thee, to be kept
back from the ocean of Thy tender mercies, nor to be far removed from the shores
of nearness to Thee.

Rajtad kívül, ó, Uram, semmi más nem szolgálhat előnyömre, és
senki más közelsége nem szabadíthat meg szükségemtől. Könyörgöm Hozzád
gazdagságod bőségére, mely függetlenné tesz mindentől Rajtad kívül, számlálj
engem azok közé, kik Feléd fordították arcukat és kiálltak, hogy szolgáljanak
Téged

Bocsáss meg, ó, Uram, szolgáidnak és szolgálóleányaidnak!
Valóban, Te vagy a Mindent Megbocsátó, a Legkönyörületesebb.

Aught else except Thee, O my Lord, profiteth me not, and near
access to anyone save Thyself availeth me nothing. I entreat Thee by the
plenteousness of Thy riches, whereby Thou didst dispense with all else except
Thyself, to number me with such as have set their faces towards Thee, and arisen
to serve Thee.

Forgive, then, O my Lord, Thy servants and Thy handmaidens.
Thou, truly, art the Ever-Forgiving, the Most Compassionate.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Minden dicsőítés szálljon Feléd, ó, Istenem, Ki minden
dicsőség és fenség, nagyság és tisztelet, hatalom és uralom, emelkedettség és
kegy, áhítat és erő Forrása vagy! Közel engeded Te a Legnagyobb Óceánhoz azt,
akit csak kívánsz, és akire csak akarod, reáruházod Te a kegyet, hogy Legősibb
Neved felismerhesse. Uralkodói Akaratodnak sem mennybéli, sem földi ellen nem
szegülhet. Az örökkévalóság óta Te uralkodsz az egész teremtés fölött, és
örökkön Néked lesz alávetve minden teremtett dolog. Nincsen más Isten, csak Te,
a Mindenható, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenek Felett
Bölcs

Ragyogd be, ó, Uram, szolgáid arcát, hogy megláthassanak, és
tisztítsd meg szívüket, hogy mennyei kegyed udvara felé fordulhassanak és
felismerhessék Azt, Ki Önmagad Megnyilvánulása és Lényeged Hajnalpontja. Bizony,
Te vagy minden világok Ura. Nincsen más Isten, csak Te, a Korlátozatlan, a
Mindeneket Lebíró.

All praise, O my God, be to Thee Who art the Source of all
glory and majesty, of greatness and honor, of sovereignty and dominion, of
loftiness and grace, of awe and power.  Whomsoever Thou willest Thou
causest to draw nigh unto the Most Great Ocean, and on whomsoever Thou desirest
Thou conferrest the honor of recognizing Thy Most Ancient Name.  Of all who
are in heaven and on earth, none can withstand the operation of Thy sovereign
Will.  From all eternity Thou didst rule the entire creation, and Thou wilt
continue for evermore to exercise Thy dominion over all created things. 
There is none other God but Thee, the Almighty, The Most Exalted, the
All-Powerful, the All-Wise

Illumine, O Lord, the faces of Thy servants, that they may
behold Thee; and cleanse their hearts that they may turn unto the court of Thy
heavenly favors, and recognize Him Who is the Manifestation of Thy Self and the
Dayspring of Thine Essence.  Verily, Thou art the Lord of all worlds. 
There is no God but Thee, the Unconstrained, the All-Subduing.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Dicsértessél és dicsőíttessél ó, Uram, én Istenem! Miként
említhetnélek Téged, mikor bizonyos vagyok, hogy semmilyen nyelv, bármilyen mély
légyen is bölcsessége, nem tudja Neved illendőn dicsérni, sem az emberi szív
madara, bármilyen nagy légyen is vágyódása, sohasem remélheti, hogy Fenséged és
megismerésed mennyországába szárnyalhasson.

Lauded and glorified art Thou, O Lord, my God! How can I make
mention of Thee, assured as I am that no tongue, however deep its wisdom, can
befittingly magnify Thy name, nor can the bird of the human heart, however great
its longing, ever hope to ascend into the heaven of Thy majesty and knowledge.

Ha úgy írlak le Téged, ó, Istenem, mint Azt, Ki a Mindent
Meglátó, be kell ismernem, hogy Azok, Kik a meglátás legmagasabb
Megtestesülései, a Te parancsodra teremtettek. És ha úgy magasztallak Téged,
mint a Mindenek Felett Bölcset, hasonlóképpen be kell látnom, hogy a bölcsesség
Kútfejei Maguk is Akaratod működése révén jöttek létre. És ha úgy hirdetlek
Téged, mint a Hasonlíthatatlant, ím hamarosan felfedezem, hogy Azok, Kik az
egység legbensőbb lényegei, Általad küldettek alá és csupán keze munkád
bizonyítékai. És ha úgy üdvözöllek Téged, mint minden dolgok Ismerőjét, be kell
vallanom, hogy Azok, Kik a tudás Leglényege, csupán Célod teremtményei és
eszközei.

If I describe Thee, O my God, as Him Who is the
All-Perceiving, I find myself compelled to admit that They Who are the highest
Embodiments of perception have been created by virtue of Thy behest. And if I
extol Thee as Him Who is the All-Wise, I, likewise, am forced to recognize that
the Well Springs of wisdom have themselves been generated through the operation
of Thy Will. And if I proclaim Thee as the Incomparable One, I soon discover
that they Who are the inmost essence of oneness have been sent down by Thee and
are but the evidences of Thine handiwork. And if I acclaim Thee as the Knower of
all things, I must confess that they Who are the Quintessence of knowledge are
but the creation and instruments of Thy Purpose.

Magasztos, végtelenül magasztos vagy Te a halandó ember
törekvése felett, hogy misztériumodat megfejtse, dicsőségedet leírja, vagy hogy
akár Lényeged természetére utalást tegyen. Mert bármit is érjen el az ilyen
törekvés, sohasem remélheti, hogy túllépjen a teremtményeidnek szabott
korlátokon, hiszen ezen erőfeszítések is a Te rendeletedre és kigondolásod
szerint születtek. A legemel¬kedettebb érzelmek, melyeket a szentek
legszentebbike dicsőítésedre kifejezhet, és a legmélyebb bölcsesség, amit a
legtanultabb ember képes megfogalmazni, hogy megértse Természetedet, mind azon
Központ körül kering, Mely teljes mértékben a Te egyedüli Uralmad alatt áll, a
Te Szépségedet imádja, és Melyet a Te Tollad mozgása tart lendületben.

Exalted, immeasurably exalted, art Thou above the strivings of
mortal man to unravel Thy mystery, to describe Thy glory, or even to hint at the
nature of Thine Essence. For whatever such strivings may accomplish, they never
can hope to transcend the limitations imposed upon Thy creatures, inasmuch as
these efforts are actuated by Thy decree, and are begotten of Thine invention.
The loftiest sentiments which the holiest of saints can express in praise of
Thee, and the deepest wisdom which the most learned of men can utter in their
attempts to comprehend Thy nature, all revolve around that Center Which is
wholly subjected to Thy sovereignty, Which adoreth Thy Beauty, and is propelled
through the movement of Thy Pen.

Ments meg Uram attól, hogy olyan szavakat ejtettem volna ki,
melyek szükségszerűen egy közvetlen kapcsolat lehetőségét feltételeznék
Kinyilatkoz¬tatásod Tolla és minden teremtett dolgok lényege között. Messze,
messze áll Azoktól, Kik Hozzád kötődnek, egy ilyen kapcsolat feltételezése!
Kinyilat¬koztatásod Fáját semmilyen hasonlat és hasonlítás le nem írhatja, és
zárva van minden út Önmagad Megnyilvánulásának és Szépséged Hajnalának
megértéséhez.

Nay, forbid it, O my God, that I should have uttered such
words as must of necessity imply the existence of any direct relationship
between the Pen of Thy Revelation and the essence of all created things. Far,
far are They Who are related to Thee above the conception of such relationship!
All comparisons and likenesses fail to do justice to the Tree of Thy Revelation,
and every way is barred to the comprehension of the Manifestation of Thy Self
and the Day Spring of Thy Beauty.

Távol, távol álljon Dicsőségedtől, mit Rólad halandó ember
állíthat vagy Néked tulajdoníthat, vagy a dicséret, mit Rólad zenghet! Bármit
rendeltél is el szolgáidnak, hogy azáltal Fenségedet és Dicsőségedet a
legillendőbben magasz¬talják, mindaz csupán irántuk való kegyelmed jele, hogy
talán képesek legyenek olyan magasságba emelkedni, mely legbensőbb lényüknek
megadatott, vagyis hogy megismerjék önmagukat

Rajtad kívül soha senki nem volt képes Misztériumodat
felfogni, és Nagyságodat illendően dicsőíteni. Kifürkészhetetlen és magasztos
maradsz Te az emberek dicsérete felett mindörökké. Nincsen más Isten csak Te, az
Elérhetetlen, a Mindenható, a Mindentudó, a Szentek Szentje.

Far, far from Thy glory be what mortal man can affirm of Thee,
or attribute unto Thee, or the praise with which he can glorify Thee! Whatever
duty Thou hast prescribed unto Thy servants of extolling to the utmost Thy
majesty and glory is but a token of Thy grace unto them, that they may be
enabled to ascend unto the station conferred upon their own inmost being, the
station of the knowledge of their own selves.

No one else besides Thee hath, at any time, been able to
fathom Thy mystery, or befittingly to extol Thy greatness. Unsearchable and high
above the praise of men wilt Thou remain for ever. There is none other God but
Thee, the Inaccessible, the Omnipotent, the Omniscient, the Holy of Holies.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Isten. Tiéd valóban a Teremtés és
Kinyilatkoztatás Királysága, és bizony Urunkba helyeztük mi minden
bizodalmunkat. Illessen minden dicsőítés Téged, ó, Isten. Te vagy a mennyek és a
föld Teremtője, és mindeneké a kettő között, és bizony Te vagy a legfőbb
Uralkodó, az Alkotó, a Mindenek Felett Bölcs. Dicsőíttessél, ó, Urunk!
Bizonyosan össze fogod Te gyűjteni az emberiséget azon Napra, melynek
eljöveteléről kétség nem lehet – a Napra, mikor mindenki meg fog jelenni
Előtted, és életet talál Benned. Ez az egy igaz Isten Napja – a Nap, melyet úgy
hozol el, miként Neked tetszik, parancsolatod erejénél fogva

Te vagy a korlátlan Uralkodó, a csodás Teremtő, a Hatalmas, a
Legszeretettebb.

Magnified be Thy Name, O God. Thine in truth are the Kingdoms
of Creation and Revelation, and verily in our Lord have we placed our whole
trust. All praise be unto Thee, O God; Thou art the Maker of the heavens and the
earth and that which is between them, and Thou in truth art the supreme Ruler,
the Fashioner, the All-Wise. Glorified art Thou, O Lord! Thou wilt surely gather
mankind for the Day of whose coming there is no doubt–the Day whereon everyone
shall appear before Thee and find life in Thee. This is the Day of the One true
God–the Day Thou shalt bring about as Thou pleasest through the power of Thy
behest.

Thou art the Sovereign, the wondrous Creator, the Mighty, the
Best Beloved.

–a Báb

–the Báb

Dicsőített és magasztalt vagy, ó, Isten! Add, hogy a szent
jelenléted elé járulás napja hamar elérkezzen. Vidítsd fel szívünket szereteted
és jó tetszésed erejével, és adj nékünk kitartást, hogy készségesen alávessük
magunkat Akaratodnak és Parancsodnak. Bizony, a Te tudásod átölel mindeneket,
miket teremtettél, és miket teremteni fogsz, és mennyei hatalmad felülmúl
mindent, amit létre hívtál, vagy létre fogsz hívni. Nincs más magasztalandó,
csak Te, nincs más kívánandó, csak Te, nincs más imádandó, csak Te, és nincs más
szeretni való, csak a Te jó tetszésed.

Praised and glorified art Thou, O God! Grant that the day of
attaining Thy holy presence may be fast approaching. Cheer our hearts through
the potency of Thy love and good-pleasure, and bestow upon us steadfastness that
we may willingly submit to Thy Will and Thy Decree. Verily, Thy knowledge
embraceth all the things Thou hast created or wilt create, and Thy celestial
might transcendeth whatsoever Thou hast called or wilt call into being. There is
none to be worshiped but Thee, there is none to be desired except Thee, there is
none to be adored besides Thee and there is naught to be loved save Thy
good-pleasure.

Valóban, Te vagy a legfőbb Uralkodó, a Független Igazság, a
Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Verily, Thou art the supreme Ruler, the Sovereign Truth, the
Help in Peril, the Self-Subsisting.

–a Báb

–the Báb

Ó, könyörületes Isten! Köszönet Néked, mert megébresztettél és
öntudatra keltettél. Látó szemet adtál nékem, és halló füllel tiszteltél meg,
elvezettél királyságodba, és ösvényedre irányítottad lépteim. Megmutattad nékem
a helyes utat, és Általad beléphettem a Szabadulás Bárkájába. Ó, Isten! Tarts
meg állhatatosságban, és tégy engem szilárddá és hűségessé. Védj meg az
erőszakos próbáktól, és óvj és oltalmazz engem Szövetséged és Testamentumod
gránitfalú erődjében. Te vagy az Erős. Te vagy a Látó. Te vagy a Halló

Ó, Te, a könyörületes Isten! Adj nékem olyan szívet, melyet
üvegként ragyoghat be szereteted fénye, és tölts el olyan gondolatokkal, melyek
a mennyei kegyelem erejével rózsakertté változtathatják e világot

Te vagy a Könyörületes, az Irgalmas. Te vagy a Hatalmas,
Jóakaró Isten.

O compassionate God! Thanks be to Thee for Thou hast awakened
and made me conscious. Thou hast given me a seeing eye and favored me with a
hearing ear, hast led me to Thy kingdom and guided me to Thy path. Thou hast
shown me the right way and caused me to enter the ark of deliverance. O God!
Keep me steadfast and make me firm and staunch. Protect me from violent tests,
and preserve and shelter me in the strongly fortified fortress of Thy Covenant
and Testament. Thou art the Powerful. Thou art the Seeing. Thou art the Hearing.

O Thou the Compassionate God. Bestow upon me a heart which,
like unto glass, may be illumined with the light of Thy love, and confer upon me
thoughts which may change this world into a rose garden through the outpourings
of heavenly grace.

Thou art the Compassionate, the Merciful. Thou art the Great
Beneficent God.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Egység

Unity

Adja Isten, hogy az egység fénye ragyoghassa be az egész
földet, és az „Istené a királyság” jele fényeskedhessék minden nép homlokán!

God grant that the light of unity may envelope the whole
earth, and that the seal, 'the Kingdom is God's', may be stamped upon the brow
of all its people.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Istenem, ó, Istenem! Egyesítsd szolgáid szívét, és tárd fel
nékik a Te nagy célodat! Engedd, hogy kövessék parancsolataidat, és tartsanak ki
a Te törvényed mellett! Segítsd őket, ó, Isten, igyekezetükben, s adj erőt
nékik, hogy szolgálhassanak Téged

Ó, Isten! Ne hagyd magukra őket, de vezéreld lépéseiket a Te
mindentudásod fényével, és vidítsd fel szívüket szereteteddel! Valóban, Te vagy
az ő Segítőjük és Uruk.

O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, and
reveal to them Thy great purpose. May they follow Thy commandments and abide in
Thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve
Thee.

O God! Leave them not to themselves, but guide their steps by
the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily, Thou art
their Helper and their Lord.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Dicsőség Néked, ó, Isten, az emberiség iránti szereteted
megnyilvánításáért! Ó, Te, Ki Létünk és Világosságunk vagy, vezesd szolgáidat a
Te utadon, tégy minket gazdaggá Tebenned, és szabadíts meg bennünket mindentől
Rajtad kívül

Ó, Isten, taníts meg bennünket a Te Egyedülvalóságodra, és
add, hogy felismerhessük a Te Egységedet, hogy ne láthassunk mást, csak Téged.
Te vagy a Könyörületes és a Kegyosztó

Ó, Isten! Élesszed fel szereteted tüzét szerelmeseid
szívében, hogy minden más gondolatot elhamvasszon az, csak a Reád való gondolást
ne

Tárd fel előttünk, ó, Isten, a Te magasztos örökkévalóságodat,
azt, hogy Te mindig voltál és mindig leszel, és azt, hogy nincsen más Isten
Rajtad kívül. Valóban, Tebenned találunk megnyugvást és erőt.

Glory be to Thee, O God, for Thy manifestation of love to
mankind! O Thou Who art our Life and Light, guide Thy servants in Thy way, and
make us rich in Thee and free from all save thee

O God, teach us Thy Oneness and give us a realization of Thy
Unity, that we may see no one save Thee. Thou art the merciful and the Giver of
bounty

O God, create in the hearts of Thy beloved the fire of Thy
love, that it may consume the thought of everything save Thee

Reveal to us, O God, Thine exalted eternity — that Thou hast
ever been and will ever be, and that there is no God save Thee. Verily, in Thee
will we find comfort and strength.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Te, Ki az Urak Ura vagy! Bizonyságot teszek, hogy Te vagy a
teremtés Ura és minden lények, láthatók és láthatatlanok Tanítómestere.
Tanúságot teszek, hogy hatalmad átfogja az egész világegyetemet, földi seregek
Téged soha meg nem rémíthetnek, sem minden népek és nemzetek uralma Téged
célodtól el nem tántoríthat. Vallom, hogy nincsen más vágyad, mint az egész
világ új életre keltése, népei egységének megteremtése, és mindenek megváltása,
kik ott lakoznak.

O Thou Who art the Lord of Lords! I testify that Thou art the
Lord of all creation, and the Educator of all beings, visible and invisible. I
bear witness that Thy power hath encompassed the entire universe, and that the
hosts of the earth can never dismay Thee, nor can the dominion of all peoples
and nations deter Thee from executing Thy purpose. I confess that Thou hast no
desire except the regeneration of the whole world, and the establishment of the
unity of its peoples, and the salvation of all them that dwell therein.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Az elhunytakért

For the Departed

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Ne alázd meg azt, kit
felemeltél örökkön tartó uralmad erejével, és ne vesd távolra Magadtól, kinek
megengedted, hogy belépjen Örökkévalóságod frigysátrába. Elveted-é, ó, Istenem,
kit beborítottál Istenséged hűs árnyával, és elfordítod-é Magadtól, ó, Vágyam,
kinek oltalmat adtál? Letaszítod-é, kit felemeltél, vagy elfeledkezel-é arról,
kit képessé tettél arra, hogy megemlékezzen Rólad

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Te vagy, Ki örök
időktől fogva az egész teremtés Királya és Elsődleges Mozgatója, és mindörökre
minden teremtett dolog Ura és Parancsolója maradsz. Dicsőíttessél, ó, Istenem!
Ha Te nem vagy többé irgalmas szolgáidhoz, ki mutat majd irgalmat feléjük, és ha
Te nem segíted meg szeretteidet, ki lészen támaszuk

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Igazságodban
dicsőítenek Téged, és valóban, mindnyájan Téged imádunk. Te öltesz testet
igazságosságodban, és bizony, mindnyájan Rólad teszünk tanúságot. Te vagy, Kit
szeretnek irgalmad okán. Nincsen más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az
Önmagától Való.

Glory be to Thee, O Lord my God! Abase not him whom Thou hast
exalted through the power of Thine everlasting sovereignty, and remove not far
from Thee him whom Thou hast caused to enter the tabernacle of Thine eternity.
Wilt Thou cast away, O my God, him whom Thou hast overshadowed with Thy
Lordship, and wilt Thou turn away from Thee, O my Desire, him to whom Thou hast
been a refuge? Canst Thou degrade him whom Thou hast uplifted, or forget him
whom Thou didst enable to remember Thee?

Glorified, immensely glorified art Thou! Thou art He Who from
everlasting hath been the King of the entire creation and its Prime Mover, and
Thou wilt to everlasting remain the Lord of all created things and their
Ordainer. Glorified art Thou, O my God! If Thou ceasest to be merciful unto Thy
servants, who, then, will show mercy unto them; and if Thou refusest to succor
Thy loved ones, who is there that can succor them?

Glorified, immeasurably glorified art Thou! Thou art adored in
Thy truth, and Thee do we all, verily, worship; and Thou art manifest in Thy
justice, and to Thee do we all, verily, bear witness. Thou art, in truth,
beloved in Thy grace. No God is there but Thee, the Help in Peril, the
Self-Subsisting.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Istenem! Ó, Istenem! Alázattal isteni fenséged
magasztossága előtt, szerényen egységed kapujánál állva, e szolgád valóban hitt
Benned és verseidben, tanúságot tett szavadról, lángra gyúlt szereteted tüze
által, belemerült tudásod óceánjának mélységeibe, a Te szellőid vonzották őt,
Rád bízta magát, arcát Feléd fordította, Hozzád könyörgött, és bízott
megbocsátásodban és jóindulatodban. Elhagyta e halandó létet és a halhatatlanság
királyságába repült, sóvárogva a kegyért, hogy találkozhasson Véled

Ó, Uram, dicsőítsd meg állapotát, óvd őt legfőbb irgalmad
sátra alatt, add, hogy beléphessen dicsőséges paradicsomodba és örökké magasztos
rózsakertedben lakozhassék, hogy így a misztériumok világában belevethesse magát
a fény tengerébe. Bizony, Te vagy a Nagylelkû, a Hatalmas, a Megbocsátó és az
Adományozó.

O my God! O my God! Verily, Thy servant, humble before the
majesty of Thy divine supremacy, lowly at the door of Thy oneness, hath believed
in Thee and in Thy verses, hath testified to Thy word, hath been enkindled with
the fire of Thy love, hath been immersed in the depths of the ocean of Thy
knowledge, hath been attracted by Thy breezes, hath relied upon Thee, hath
turned his face unto Thee, hath offered his supplications to Thee, and hath been
assured of Thy pardon and forgiveness. He hath abandoned this mortal life and
hath flown to the kingdom of immortality, yearning for the favor of meeting
Thee.

O Lord, glorify his station, shelter him under the pavilion of
Thy supreme mercy, cause him to enter Thy glorious paradise, and perpetuate his
existence in Thine exalted rose garden, that he may plunge into the sea of light
in the world of mysteries.

Verily, Thou art the Generous, the Powerful, the Forgiver and
the Bestower.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Istenem! Te, a vétkek Megbocsátója, az Adakozó, a
megpróbáltatások Elhárítója

Esedezem Hozzád, hogy bocsásd meg azoknak bűneit, akik
levetették testi öltözetüket, s a lelkek birodalmába szálltak fel

Ó, Uram! Tisztítsd meg őket vétkeiktől, űzd el bánatukat, és
változtasd át az őket körülvevő sötétséget világossággá. Tedd lehetővé, hogy
belépjenek a boldogság kertjébe, a legtisztább vízzel tisztítsd meg őket, és
engedd, hogy megláthassák a Te ragyogó fényességed a legmagasabb csúcson.

O my God! O Thou forgiver of sins, bestower of gifts,
dispeller of afflictions!

Verily, I beseech Thee to forgive the sins of such as have
abandoned the physical garment and have ascended to the spiritual world.

O my Lord! Purify them from trespasses, dispel their sorrows,
and change their darkness into light. Cause them to enter the garden of
happiness, cleanse them with the most pure water, and grant them to behold Thy
splendors on the loftiest mount.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Istenem! Ó, Istenem! Alázattal isteni fenséged
magasztossága előtt, szerényen egységed kapujánál állva, e szolgád valóban hitt
Benned és verseidben, tanúságot tett szavadról, lángra gyúlt szereteted tüze
által, belemerült tudásod óceánjának mélységeibe, a Te szellőid vonzották őt,
Rád bízta magát, arcát Feléd fordította, Hozzád könyörgött, és bízott
megbocsátásodban és jóindulatodban. Elhagyta e halandó létet és a halhatatlanság
királyságába repült, sóvárogva a kegyért, hogy találkozhasson Véled

Ó, Uram, dicsőítsd meg állapotát, óvd őt legfőbb irgalmad
sátra alatt, add, hogy beléphessen dicsőséges paradicsomodba és örökké magasztos
rózsakertedben lakozhassék, hogy így a misztériumok világában belevethesse magát
a fény tengerébe.

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, a Hatalmas, a Megbocsátó és az
Adományozó.

O my God! O my God! Verily, Thy servant, humble before the
majesty of Thy divine supremacy, lowly at the door of Thy oneness, hath believed
in Thee and in Thy verses, hath testified to Thy word, hath been enkindled with
the fire of Thy love, hath been immersed in the depths of the ocean of Thy
knowledge, hath been attracted by Thy breezes, hath relied upon Thee, hath
turned his face unto Thee, hath offered his supplications to Thee, and hath been
assured of Thy pardon and forgiveness. He hath abandoned this mortal life and
hath flown to the kingdom of immortality, yearning for the favor of meeting
Thee.

O Lord, glorify his station, shelter him under the pavilion of
Thy supreme mercy, cause him to enter Thy glorious paradise, and perpetuate his
existence in Thine exalted rose garden, that he may plunge into the sea of light
in the world of mysteries.

Verily, Thou art the Generous, the Powerful, the Forgiver and
the Bestower.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Emberiség

Mankind

Ó, kegyes Urunk! Egy tőről fakasztottad Te az összes embert, s
egy háztartásba rendelted őket. Szent Színed előtt mind a Te szolgád, és az
egész emberiség a Te sátrad alá húzódik, mindegyikük a Te bőségasztalodhoz
gyűlik, és mindet a Te Gondviselésed fénye ragyogja be

Ó, Isten! Kegyes vagy Te mindenkihez, Te gondoskodsz
mindenkiről, Te oltalmazol mindenkit, Te lehelsz életet mindenkibe. Te ruházol
fel minden egyes embert képességekkel és adottságokkal, és mindegyikük Irgalmad
Óceánjába merítkezik

Ó, kegyes Urunk! Egyesítsd őket mind. Béküljenek ki a vallások
egymással, és tedd a nemzeteket eggyé, hogy egy családnak lássák egymást, és egy
otthonnak az egész földet. Hadd éljenek együtt tökéletes összhangban

Ó, Isten! Bontsd ki az emberiség egységének zászlaját

Ó, Isten! Hozd el a Legnagyobb Békét! Forraszd eggyé, ó,
Isten, a szíveket.

O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity from the
same stock. Thou hast decreed that all shall belong to the same household. In
Thy Holy Presence they are all Thy servants, and all mankind are sheltered
beneath Thy Tabernacle; all have gathered together at Thy Table of Bounty; all
are illumined through the light of Thy Providence.

O God! Thou art kind to all, Thou hast provided for all,
dost shelter all, conferrest life upon all. Thou hast endowed each and all with
talents and faculties, and all are submerged in the Ocean of Thy Mercy.

O Thou kind Lord! Unite all. Let the religions agree and
make the nations one, so that they may see each other as one family and the
whole earth as one home. May they all live together in perfect harmony.

O God! Raise aloft the banner of the oneness of mankind.

O God! Establish the Most Great Peace. Cement Thou, O God,
the hearts together.

Ó, kegyes Atyánk, Istenünk! Vidítsd fel szívünket szereteted
illatával. Ragyogd be szemünket Vezérleted Fényével. Örvendeztesd meg fülünket
Szavad dallamával, és védelmezd mindegyikünket Gondviselésed várában

Te vagy a Hatalmas és Erős, Te vagy a Megbocsátó, és Te vagy,
Ki elnézi az emberiség hibáit.

O Thou kind Father, God! Gladden our hearts through the
fragrance of Thy love. Brighten our eyes through the Light of Thy Guidance.
Delight our ears with the melody of Thy Word, and shelter us all in the
Stronghold of Thy Providence.

Thou art the Mighty and Powerful, Thou art the Forgiving and
Thou art the One Who overlooketh the shortcomings of all mankind.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten! Gyengék vagyunk, adj erőt nékünk. Szegények vagyunk,
ajándékozz meg minket határtalan kincseiddel. Betegek vagyunk, részesíts minket
isteni gyógyírodban. Erőtlenek vagyunk, juttass nékünk mennyei erődből. Ó,
Urunk! Tégy minket hasznossá e világban, és szabadíts meg minket önzésünk és
vágyaink nyűgétől. Ó, Urunk! Erősíts meg minket szeretetedben, és add, hogy
szerethessük az egész emberiséget. Szilárdíts meg minket az emberi világ
szolgálatában, hogy szolgálóid szolgálóivá válhassunk, szerethessük minden
teremtményedet, és jószívűek lehessünk összes népedhez. Ó, Urunk! Te vagy a
Mindenható. Te vagy az Irgalmas. Te vagy a Megbocsátó. Te vagy a Mindenek Felett
Hatalmas.

O God! We are weak; give us strength. We are poor; bestow upon
us Thine illimitable treasures. We are sick; grant unto us Thy divine healing.
We are impotent; give us Thy heavenly power. O Lord! Make us useful in this
world; free us from the condition of self and desire. O Lord! Make us brethren
in Thy love, and cause us to be loving toward all Thy children. Confirm us in
service to the world of humanity so that we may become the servants of Thy
servants, that we may love all Thy creatures and become compassionate to all Thy
people. O Lord, Thou art the Almighty. Thou art the Merciful. Thou art the
Forgiver. Thou art the Omnipotent.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Este

Evening

Ó, Istenem, Mesterem, vágyaim Célja! Gondoskodásodért és
oltalmadért könyörög eme szolgád, ki irgalmad menedékében kíván megpihenni, és
kegyelmed sátra alatt óhajt nyugodni

Ó, Uram, szemedre kérlek, mely soha nem alszik, óvd az én
szememet, hogy mást ne lássak, csak Téged. Erősítsd meg ezután látásomat, hogy
észrevehessem jeleidet, és megpillanthassam Kinyilatkoztatásod Láthatárát. Te
vagy az, Ki hatalmának megnyilvánulásai előtt a hatalom leglényege is reszket

Nincsen más Isten csak Te, a Mindenható, a Mindent Lebíró, a
Korlátozatlan.

O my God, my Master, the Goal of my desire! This, Thy servant,
seeketh to sleep in the shelter of Thy mercy, and to repose beneath the canopy
of Thy grace, imploring Thy care and Thy protection.

I beg of Thee, O my Lord, by Thine eye that sleepeth not, to
guard mine eyes from beholding aught beside Thee. Strengthen, then, their vision
that they may discern Thy signs, and behold the Horizon of Thy Revelation. Thou
art He before the revelations of Whose omnipotence the quintessence of power
hath trembled.

No God is there but Thee, the Almighty, the All-Subduing, the
Unconditioned.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Miként aludhatnék, ó, Isten, én Istenem, mikor az Utánad
sóvárgók szeme le nem csukódhat, mert távol vannak Tőled? És miként térhetnék
nyugovóra, mikor a Téged szeretők lelkét elemészti a Tőled való távollét?

How can I choose to sleep, O God, my God, when the eyes of
them that long for Thee are wakeful because of their separation from Thee; and
how can I lie down to rest whilst the souls of Thy lovers are sore vexed in
their remoteness from Thy presence?

Lelkemet és egész lényemet hatalmad és oltalmad jobb kezébe
ajánlottam, ó, Uram, és erőd által hajtom fejem párnámra, és emelem fel akaratod
és tetszésed szerint. Valóban, te vagy a Megőrző, a Megtartó, a Mindenható, a
Legerősebb.

I have committed, O my Lord, my spirit and my entire being
into the right hand of Thy might and Thy protection, and I lay my head on my
pillow through Thy power, and lift it up according to Thy will and Thy good
pleasure. Thou art, in truth, the Preserver, the Keeper, the Almighty, the Most
Powerful.

Hatalmadra! Álomban vagy ébren, nem kérek én semmi mást, csak
amit Te kívánsz. Szolgád vagyok, és a Te kezedben vagyok. Segíts meg kegyesen,
hogy azt tehessem, amin keresztül alászállhatnak jókedved illatai. Ez igazán az
én reményem, és azok reménye, kik közel lehetnek Hozzád. Dicséret Néked, ó,
világok Ura!

By Thy might! I ask not, whether sleeping or waking, but that
which Thou dost desire. I am Thy servant and in Thy hands. Do Thou graciously
aid me to do what will shed forth the fragrance of Thy good pleasure. This,
truly, is my hope and the hope of them that enjoy near access to Thee. Praised
be Thou, O Lord of the worlds!

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, az Igazság keresője! Ha arra vágyódsz, hogy Isten
felnyissa szemed, könyörögj Hozzá, imádkozz Hozzá, és fordulj Feléje, mikor
éjfélt üt az óra, emígyen:

O seeker of Truth! If thou desirest that God may open
thine eye, thou must supplicate unto God, pray to and commune with Him at
midnight, saying:

Ó, Uram! Egyedüliséged királysága felé fordítottam arcom, és
kegyelmed tengerébe merítkezem. Ó, Uram! Világosítsd meg látásom azzal, hogy
megpillanthatom fényeidet e sötét éjszakán, és e csodálatos korban tégy engem
boldoggá szereteted borával. Ó, Uram, hadd hallhassam meg hívásod, és nyisd meg
előttem mennyországod kapuját, hogy megláthassam dicsőséged ragyogását, és
szépséged rabjává lehessek.

O Lord, I have turned my face unto Thy kingdom of oneness and
am immersed in the sea of Thy mercy. O Lord, enlighten my sight by beholding Thy
lights in this dark night, and make me happy by the wine of Thy love in this
wonderful age. O Lord, make me hear Thy call, and open before my face the doors
of Thy heaven, so that I may see the light of Thy glory and become attracted to
Thy beauty.

Valóban, Te vagy az Adakozó, a Nagylelkű, a Könyörületes, a
Megbocsátó.

Verily, Thou art the Giver, the Generous, the Merciful, the
Forgiving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Gyermekek és ifjak

Children and youth

Dicsőség Néked, ó, Uram, Istenem! Add kegyesen, hogy e kicsiny
gyermek gyengéd kegyelmed és szerető gondoskodásod emlőjén növekedhessen és
tápláléka mennyei fáid gyümölcse legyen. Ne engedd, hogy Rajtad kívül más
gondoskodjék róla, mivel legfőbb akaratod és hatalmad által Te Magad teremtetted
őt és hívtad e létbe. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Mindenek
Tudója.

Praised be Thou, O Lord my God!  Graciously grant that
this infant be fed from the breast of Thy tender mercy and loving providence and
be nourished with the fruit of Thy celestial trees.  Suffer him not to be
committed to the care of anyone save Thee, inasmuch as Thou, Thyself, through
the potency of Thy sovereign will and power, didst create and call him into
being.  There is none other God but Thee, the Almighty, the All-Knowing.

Dicsértessél, ó, Te, Kit legjobban szeretek! Tereld feléje
páratlan bőséged édes leheletét és szent adományaid illatát. Majd pedig tedd
képessé, hogy legmagasztosabb Neved árnyékában keressen menedéket, ó, Te, Ki
kezedben tartod a nevek és jegyek királyságát. Mert bizony hatalmadban áll, hogy
azt tedd, amit kívánsz, és valóban Te vagy a Hatalmas, a Magasságos, az Örökké
Megbocsátó, a Kegyelmes, a Nagylelkű, az Irgalmas.

Lauded art Thou, O my Best Beloved, waft over him the sweet
savors of Thy transcendent bounty and the fragrances of Thy holy bestowals. 
Enable him then to seek shelter beneath the shadow of Thy most exalted Name, O
Thou Who holdest in Thy grasp the kingdom of names and attributes.  Verily,
Thou art potent to do what Thou willest, and Thou art indeed the Mighty, the
Exalted, the Ever-Forgiving, the Gracious, the Generous, the Merciful.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, páratlan Úr! Hadd növekedhessen e csecsemő szerető
kedvességed emlőjén, óvd őt biztonságod és védelmed bölcsőjében, és add, hogy
jóakaratod gyengéd karjaiban nevelkedjen.

Thou peerless Lord!  Let this suckling babe be nursed
from the breast of Thy loving-kindness, guard it within the cradle of Thy safety
and protection and grant that it be reared in the arms of Thy tender affection.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Istenem! Neveld e kicsiny gyermeket szereteted keblén, és
adj néki tejet Gondviselésed emlőjéből. Gondozd e friss hajtást szereteted
rózsakertjében, és segítsd cseperedését bőséged záporaival. Tedd őt a Királyság
gyermekévé, és vezesd őt mennyei birodalmadba. Te erős és kedves vagy, és Te
vagy az Adakozó, a Nagylelkű, a végtelen kegyelmű Úr.

Oh God!  Rear this little babe in the bosom of Thy love,
and give it milk from the breast of Thy providence.  Cultivate this fresh
plant in the rose garden of Thy love and aid it to grow through the showers of
Thy bounty.  Make it a child of the kingdom, and lead it to Thy heavenly
realm.  Thou art powerful and kind, and Thou art the Bestower, the
Generous, the Lord of surpassing bounty.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Istenem, vezess és oltalmazz engem, tégy sugárzó lámpássá
és ragyogó csillaggá. Te vagy a Hatalmas és Erős.

O God, guide me, protect me, make of me a shining lamp and a
brilliant star.  Thou art the Mighty and the Powerful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd
fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és
engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket
szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő
szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes.

O God!  Educate these children.  These children are
the plants of Thine orchard, the flowers of Thy meadow, the roses of Thy garden. 

Let Thy rain fall upon them; let the Sun of Reality shine upon them with Thy
love.  Let Thy breeze refresh them in order that they may be trained, grow
and develop, and appear in the utmost beauty.  Thou art the Giver. 
Thou art the Compassionate.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, kegyes Urunk! E szép gyermekek a Te hatalmad kezének
alkotásai és a Te nagyságod csodálatos jelei. Ó, Isten! Védelmezd e gyermekeket,
segítsd őket kegyesen, hogy tanulhassanak és szolgálhassák az emberi világot. Ó,
Isten! Gyöngyszemek e gyermekek, hadd növekedjenek szerető kedvességed
kagylójában

Te vagy a Nagylelkű, a Mindeneket Szerető.

O Thou kind Lord!  These lovely children are the
handiwork of the fingers of Thy might and the wondrous signs of Thy greatness. 
O God!  Protect these children, graciously assist them to be educated and
enable them to render service to the world of humanity.  O God!  These
children are pearls, cause them to be nurtured within the shell of Thy
loving-kindness.

Thou art the Bountiful, the All-Loving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Uram! Ó, Uram

Kicsiny gyermek vagyok. Táplálj engem irgalmad emlőjéből,
formálj szereteted kebelében, taníts útmutatásod iskolájában, és nevelgess
bőséged árnyában. Emelj ki a sötétségből és tégy ragyogó fénnyé. Szabadíts meg a
boldogtalanságtól és tégy engem rózsakerted virágává. Engedd, hogy küszöböd
előtt szolgálhassak, és add nékem az igazak jellemét és természetét. Tégy a
jótékonyság eszközévé az emberi világban és ékesítsd fejemet az örök élet
koronájával

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Látó, a Halló.

O my Lord! O my Lord!

I am a child of tender years. Nourish me from the breast of
Thy mercy, train me in the bosom of Thy love, educate me in the school of Thy
guidance and develop me under the shadow of Thy bounty. Deliver me from
darkness, make me a brilliant light; free me from unhappiness, make me a flower
of the rose garden; suffer me to become a servant of Thy threshold and confer
upon me the disposition and nature of the righteous; make me a cause of bounty
to the human world, and crown my head with the diadem of eternal life.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Seer, the
Hearer.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, legdicsőbb Úr! Tedd kis szolgálóleányod áldottá és
boldoggá, hadd dédelgessék őt Egyedüliséged küszöbénél, és hadd ihasson mélyen
szereteted poharából, hogy szent elragadtatás és túláradó öröm töltse el és édes
illatokat árasszon. Te vagy a Hatalmas és Erős, és Te vagy a Mindentudó és a
Mindent Látó.

Thou most glorious Lord!  Make this little maidservant of
Thine blessed and happy; cause her to be cherished at the threshold of Thy
oneness, and let her drink deep from the cup of Thy love so that she may be
filled with rapture and ecstasy and diffuse sweet-smelling fragrance.  Thou
art the Mighty and the Powerful, and Thou art the All-Knowing, the All-Seeing.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ifjúsági imák

Youth

Ó, Uram! Tedd e fiatalt sugárzóvá és lásd el e szegényt
bőségeddel. Adj néki tudást, önts belé erőt minden hajnalon és védd őt oltalmad
menedékében, hogy tévedések ne béklyózzák, Ügyed szolgálatának szentelhesse
magát, irányt mutathasson a tévelygőknek, vezethesse a boldogtalanokat,
megszabadíthassa a fogságban lévőket és megébreszthesse a közömböseket, hogy
mind részesüljenek az áldásban, mit a Terád való emlékezés és dicsőítésed
jelent. Te vagy a Hatalmas és az Erős.

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy bounty upon
this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him added strength at the
break of every morn and guard him within the shelter of Thy protection so that
he may be freed from error, may devote himself to the service of Thy Cause, may
guide the wayward, lead the hapless, free the captives and awaken the heedless,
that all may be blessed with Thy remembrance and praise. Thou art the Mighty and
the Powerful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, kedves Urunk! Kegyesen ruházd fel e fiókákat mennyei
szárnyakkal, és adj nékik szellemi erőt, hogy e végtelen téren át röpülhessenek
és az Abhá Királyság magaslataira szárnyalhassanak

Ó, Urunk! Erősítsd meg e törékeny magoncokat, csemetéket, hogy
mindegyikük zöldellő és virágzó gyümölcsfává váljék. Tedd eme lelkeket
győzedelmessé mennyei seregeid hatalma által, hogy képesek legyenek eltiporni a
tévelygés és tudatlanság erőit, és kibontani a barátság és útmutatás lobogóját
az emberek között; hogy miként a tavasz frissítő fuvallatai, felüdítsék és
megébresszék az emberi lelkek fáit, és a tavaszi záporhoz hasonlatosan zölddé és
termékennyé tegyék azon vidék mezőit

Te vagy a Hatalmas és az Erős; Te vagy az Adományozó és a
Mindenek Felett Szerető.

Thou kind Lord! Graciously bestow a pair of heavenly wings
unto each of these fledglings, and give them spiritual power that they may wing
their flight through this limitless space and may soar to the heights of the
Abhá Kingdom

O Lord! Strengthen these fragile seedlings that each one may
become a fruitful tree, verdant and flourishing. Render these souls victorious
through the potency of Thy celestial hosts, that they may be able to crush the
forces of error and ignorance and to unfurl the standard of fellowship and
guidance amidst the people; that they may, even as the reviving breaths of the
spring, refresh and quicken the trees of human souls and like unto vernal
showers make the meads of that region green and fertile

Thou art the Mighty and the Powerful; Thou art the Bestower
and the All-Loving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Gyógyulás

Healing

A gyógyulást kérő imák a lelki és a testi gyógyulásra egyaránt
vonatkoznak. Mondjátok hát őket azért, hogy lelketek és testetek egyaránt
meggyógyulhassék.

The prayers which were revealed to ask for healing apply both
to physical and spiritual healing. Recite prayers to heal both the soul and the
body.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

A Te neved az én gyógyulásom, ó, Istenem, és a Rád való
emlékezés az én orvosságom. A Hozzád való közelség az én reménységem, és Irántad
érzett szeretetem az én kísérőm. A Te velem szembeni irgalmad a felépülésem és
segítőm mind ebben, mind pedig az eljövendő világban. Valóban, Te vagy a
Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is
my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy
mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to
come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Isten, én Istenem! Gyógyító erőd óceánjára és kegyelmed
ragyogó Napcsillagára könyörgöm Hozzád, és Nevedre esedezem, mely által lebírtad
Te minden szolgádat, és magasztos Szavad mindent átható erejére és fenséges
Tollad hatalmára kérlek, s csakúgy irgalmadra, mely már azelőtt létezett, hogy
megteremtettél mindeneket a mennyben és a földön, tisztíts meg engem kegyelmed
áradó vizével minden szenvedéstől és lelki bajtól, gyengeségtől és
erőtlenségtől.

O God, my God! I beg of Thee by the ocean of Thy healing, and
by the splendors of the Daystar of Thy grace, and by Thy Name through which Thou
didst subdue Thy servants, and by the pervasive power of Thy most exalted Word
and the potency of Thy most august Pen, and by Thy mercy that hath preceded the
creation of all who are in heaven and on earth, to purge me with the waters of
Thy bounty from every affliction and disorder, and from all weakness and
feebleness.

Lásd, ó, Uram, ez esendő miként várakozik jóságod kapuja
előtt, és ő, ki Benned bizakodik, miként kapaszkodik nagylelkűséged
mentőkötelébe. Ne tagadd meg tőle, ó, könyörgöm Hozzád, azt, mit kegyelmed
óceánjától és szerető kedvességed Napcsillagától remél

Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit csak kívánsz. Nincs más
Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Thou seest, O my Lord, Thy suppliant waiting at the door of
Thy bounty, and him who hath set his hopes on Thee clinging to the cord of Thy
generosity. Deny him not, I beseech Thee, the things he seeketh from the ocean
of Thy grace and the Daystar of Thy loving-kindness.

Powerful art Thou to do what pleaseth Thee. There is none
other God save Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Te vagy az, ó, Istenem, Ki nevei által meggyógyít minden
beteget, és megvigasztal minden szenvedőt, Ki inni ad minden szomjazónak,
megnyugtat minden reszketőt, útbaigazít minden tévelygőt, felemel minden
megalázottat, gazdaggá tesz minden szegényt, felnyitja minden tudatlan szemét.
Te vagy az, Ki fényt gyújt a sötétben, felvidítja a szomorkodót, meleget ád a
fázónak, és felemel minden elnyomottat. A Te Neved, ó, Istenem, megébresztett
minden teremtett dolgot, kiterítette a mennyeket, megteremtette a földet,
felemelte a felhőket és leküldte velük az esőt. Ez bizony kegyelmed jele összes
teremtményed számára

Könyörgöm Hozzád ezért nevedre, mellyel kinyilatkoztattad
Istenségedet és az egész teremtés fölé emelted Ügyedet, és legkiválóbb címeidre
és legmagasztosabb tulajdonságaidra kérlek, akárcsak az összes erényre, mely
mindent felülmúló és legmagasztosabb Lényedet dicsőíti, küldd le ez éjszakán
irgalmad felhőjéből gyógyító esőd e csecsemőre, kit teremtésed világában
mindenek felett dicső Önmagad védőszárnyai alá helyeztél. Majd pedig öltöztesd
őt, ó, Istenem, kegyelmed által a jó közérzet és egészség köntösébe, és óvd őt,
ó, Szerettem, minden szenvedéstől és bajtól, és mindentől, mi visszataszító
Előtted. Hatalmad valóban felér mindennel. Te vagy bizony a Leghatalmasabb, az
Önmagadtól Való. Küldd le számára továbbá, ó, Istenem, az ezen és az eljövendő
világ, valamint az előbbi és az utóbbi nemzedékek minden javát. Hatalmad és
Bölcsességed bizony képes erre.

Thou art He, O my God, through Whose names the sick are healed
and the ailing are restored, and thirsty given drink and the sore vexed are
tranquillized, and the wayward are guided, and the abased are exalted, and the
poor are enriched, and the ignorant are enlightened, and the gloomy are
illumined, and the sorrowful are cheered, and the chilled are warmed, and the
downtrodden are raised up. Through Thy name, O my God, all created things were
stirred up, and the heavens were spread, and the earth was established, and the
clouds were raised and made to rain upon the earth. This, verily, is a token of
Thy grace unto all Thy creatures

I implore Thee, therefore, by Thy name through which Thou
didst manifest Thy Godhead, and didst exalt Thy Cause above all creation, and by
each of Thy most excellent titles and most august attributes, and by all the
virtues wherewith Thy transcendent and most exalted Being is extolled, to send
down this night from the clouds of Thy mercy the rains of Thy healing upon this
suckling, whom Thou hast related unto Thine all-glorious Self in the kingdom of
Thy creation. Clothe him, then, O my God, by Thy grace, with the robe of
well-being and health, and guard him, O my Beloved, from every affliction and
disorder, and from whatever is obnoxious unto Thee. Thy might, verily, is equal
to all things. Thou, in truth, art the Most Powerful, the Self-Subsisting. Send
down, moreover, upon him, O my God, the good of this world and of the next, and
the good of the former and latter generations. Thy might and Thy wisdom are,
verily, equal unto this.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Házasság

Marriage

[A házassági eskü, amelyet menyasszonynak és vőlegénynek
külön-külön el kell mondania a Szellemi Tanács által elfogadott két tanú előtt,
a Kitáb-i-Aqdas rendelkezése szerint a következő]

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodni fogunk Isten
akaratához.

The pledge of marriage, the verse to be spoken individually by
the bride and the bridegroom in the presence of at least two witnesses
acceptable to the Spiritual Assembly is, as stipulated in the Kitáb-i-Aqdas (The
Most Holy Book):

“We will all, verily, abide by the Will of God.”

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Dicsőség Néked, ó, Istenem! Ímé, irgalmad árnyékába
gyülekezett szolgálód és szolgálóleányod, és kegyedből és nagylelkűségedből
egyesülnek egymással. Ó, Uram! Segítsd őket ezen világodban és királyságodban,
és bőséged és kegyelmed által halmozd el őket minden jóval. Ó, Uram! Erősítsd
meg őket szolgálatodban, és segítsd őket, hogy szolgálhassanak Téged. Engedd,
hogy Neved jeleivé válhassanak világodban, és védelmezd meg őket adományaiddal,
melyeknek száma végtelen ebben és az eljövendő világban is. Ó, Uram!
Irgalmasságod királyságához esedeznek ők, és Egyedüliséged birodalmát hívják
segítségül. Bizony, a Te parancsolatod szerint házasodnak ők. Hadd legyenek hát
az egyetértés és egység jelei az idők végezetéig

Valóban, Te vagy a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenhol
Jelenlévő, a Mindenható.

Glory be unto Thee, O my God! Verily, this Thy servant and
this Thy maidservant have gathered under the shadow of Thy mercy and they are
united through Thy favor and generosity. O Lord! Assist them in this Thy world
and Thy kingdom and destine for them every good through Thy bounty and grace. O
Lord! Confirm them in Thy servitude and assist them in Thy service. Suffer them
to become the signs of Thy Name in Thy world and protect them through Thy
bestowals which are inexhaustible in this world and the world to come. O Lord!
They are supplicating the kingdom of Thy mercifulness and invoking the realm of
Thy singleness. Verily, they are married in obedience to Thy command. Cause them
to become the signs of harmony and unity until the end of time. Verily, Thou art
the Omnipotent, the Omnipresent and the Almighty!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ő az Isten

Ó, páratlan Úr! Mindenható bölcsességedben házasságot
parancsoltál a népeknek, hogy az emberi nemzedékek egymást követhessék ebben az
esetleges világban, és hogy mindaddig, míg a világ világ, egyedüliséged Küszöbén
szolgálattal és imádattal, tisztelgéssel és dicsőítéssel foglalatoskodjanak.
„Egyedül azért teremtettem szellemeket és embereket, hogy Engem imádjanak.”†
Ezért hát, add össze irgalmad mennyországában szereteted fészkének e két
madarát, és tedd őket szüntelen kegyelmed vonzásának eszközeivé, hogy a szerelem
e két tengerének egyesüléséből a gyengédség hulláma csapjon fel, és a tiszta és
jó dolgok gyöngyeit vesse az élet partjára. „Ő hagyta a két tengert folyni, hogy
találkozzanak egymással: közöttük akadály van, melyet nem hágnak át. Uratok mely
jótéteményét tagadjátok hát? Mindkettőből nagyobb és kisebb gyöngyöket hoz Ő
fel.”

Ó, kedves Urunk! Add, hogy e házasság korallt és gyöngyöket
teremjen. Te vagy valóban a Mindenek Felett Hatalmas, a Legnagyobb, a Mindig
Megbocsátó.

He is God!

O peerless Lord! In Thine almighty wisdom Thou hast enjoined
marriage upon the peoples, that the generations of men may succeed one another
in this contingent world, and that ever, so long as the world shall last, they
may busy themselves at the Threshold of Thy oneness with servitude and worship,
with salutation, adoration and praise. “I have not created spirits and men, but
that they should worship me.Ӡ Wherefore, wed Thou in the heaven of Thy mercy
these two birds of the nest of Thy love, and make them the means of attracting
perpetual grace; that from the union of these two seas of love a wave of
tenderness may surge and cast the pearls of pure and goodly issue on the shore
of life. “He hath let loose the two seas, that they meet each other: Between
them is a barrier which they overpass not. Which then of the bounties of your
Lord will ye deny? From each He bringeth up greater and lesser pearls.”‡

O Thou kind Lord! Make Thou this marriage to bring forth coral
and pearls. Thou art verily the All-Powerful, the Most Great, the
Ever-Forgiving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

† Korán 51:56

† Qur’án 51:56.

‡ Korán 55:19-22

‡ Qur’án 55:19–22.

Huqúqu’lláh

Huqúqu’lláh

A Huqúqu’lláh valóban nagyszerű törvény. E felajánlás
kötelessége mindenkire hárul, mert ez a kegyelem, a bőség, és minden jó forrása.
Ez egy adomány, amely minden lélekkel vele marad majd Isten, a Mindent Birtokló,
a Legbőkezűbb valamennyi világának mindegyikében.

Huqúqu’lláh is indeed a great law.  It is incumbent upon
all to make this offering, because it is the source of grace, abundance, and of
all good.  It is a bounty which shall remain with every soul in every world
of the worlds of God, the All-Possessing, the All-Bountiful.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Magasztalt vagy Te, Ó, Ura az egész teremtésnek, az Egyetlen,
Kihez minden dolognak fordulnia kell. Külső és belső nyelvemmel tanúságot teszek
arról, hogy megnyilvánítottad és feltártad Önmagad, leküldvén jeleidet és
kihirdetvén tanúbizonyságaidat. Tanúskodom arról, hogy Önmagadban tökéletes
vagy, független bármi mástól Magadat kivéve, és szentséged minden földi dolog
felett áll. Ügyed minden mást felülmúló dicsőségére és Igéd mindenek felett álló
hatalmára könyörgök Hozzád, adj megerősítést azoknak, kik fel kívánják ajánlani
azt, amit elrendeltél számukra Könyvedben, és meg kívánják tartani azt, ami a Te
elfogadásod illatát árasztja majd. Bizony, Te vagy a Leghatalmasabb, a
Legkegyesebb, a Mindent Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Magnified art Thou, O Lord of the entire creation, the One
unto Whom all things must turn.  With my inner and outer tongues I bear
witness that thou hast manifested and revealed Thyself, sent down Thy signs, and
proclaimed Thy testimonies.  I testify to Thy self-sufficiency from aught
else except Thee, and Thy sanctity above all earthly things.  I entreat
Thee by the transcendent glory of Thy Cause and the supreme potency of Thy Word
to grant confirmation unto him who desireth to offer what Thou hast prescribed
unto him in Thy Book and to observe that which will shed forth the fragrance of
Thine acceptance.  Verily Thou art the All-Mighty, the All-Gracious, the
All-Forgiving, the All-Generous.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Hűség a szövetséghez

Firmness in the Covenant

Tedd szilárddá, ó, Urunk, lépteinket utadon és erősítsd meg
szívünket az Irántad való engedelmességben. Fordítsd arcunkat egyedüliséged
szépsége felé, és örvendeztesd meg keblünket isteni egységed jeleivel. Öltöztesd
testünket nagylelkűséged palástjába, lebbentsd el szemünk elől bűnösségünk
fátylát, és add nékünk kegyelmed kelyhét, hogy nagyságod láttán minden létezők
legbensőbb lényege dicséretedet zengje. Majd tárd fel Magad, ó, Urunk, kegyes
szavaddal és isteni lényed misztériumával, hogy az ima szent elragadtatása
töltse be lelkünket – az imáé, mely a szavak és a betűk fölé emelkedik és túlnő
a szótagok és hangok mormogásán, – hogy ragyogásod kinyilatkoztatása előtt
minden dolog a semmibe tűnjék

Urunk! Ímé szolgáid, kik szilárdak és hívek maradtak
Szövetségedhez és Testamentumodhoz, kik erős kézzel tartják az Ügyedben való
kitartás kötelékét és nagyságod palástjának szegélyébe kapaszkodnak. Segítsd
őket, ó, Urunk, kegyelmeddel, szilárdítsd meg őket hatalmaddal, és erősítsd meg
őket az Irántad való engedelmességben

Te vagy a Megbocsátó, a Kegyes.

Make firm our steps, O Lord, in Thy path and strengthen Thou
our hearts in Thine obedience. Turn our faces toward the beauty of Thy oneness,
and gladden our bosoms with the signs of Thy divine unity. Adorn our bodies with
the robe of Thy bounty, and remove from our eyes the veil of sinfulness, and
give us the chalice of Thy grace; that the essence of all beings may sing Thy
praise before the vision of Thy grandeur. Reveal then Thyself, O Lord, by Thy
merciful utterance and the mystery of Thy divine being, that the holy ecstasy of
prayer may fill our souls–a prayer that shall rise above words and letters and
transcend the murmur of syllables and sounds–that all things may be merged into
nothingness before the revelation of Thy splendor.

Lord! These are servants that have remained fast and firm in
Thy Covenant and Thy Testament, that have held fast unto the cord of constancy
in Thy Cause and clung unto the hem of the robe of Thy grandeur. Assist them, O
Lord, with Thy grace, confirm with Thy power and strengthen their loins in
obedience to Thee.

Thou art the Pardoner, the Gracious.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Uram és Reményem! Segítsd, kiket szeretsz, hogy szilárdak
lehessenek hatalmas Szövetségedben, hűségesek maradhassanak testet öltött
Ügyedhez, és betarthassák parancsolataidat, melyeket a Ragyogás Könyvébe
foglaltál, hogy iránymutató zászlókká válhassanak és a mennybéli Gyülekezet
lámpásává, határtalan bölcsességed kútfejévé és a felséges mennyboltról utat
mutató csillagokká

Mert bizony Te vagy a Legyőzhetetlen, a Mindenható, a Mindenek
Felett Hatalmas.

O my Lord and my Hope! Help Thou Thy loved ones to be
steadfast in Thy mighty Covenant, to remain faithful to Thy manifest Cause, and
to carry out the commandments Thou didst set down for them in Thy Book of
Splendors; that they may become banners of guidance and lamps of the Company
above, wellsprings of Thine infinite wisdom, and stars that lead aright, as they
shine down from the supernal sky.

Verily, art Thou the Invincible, the Almighty, the
All-Powerful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Isten felé fordulás

Turn towards God

Ó, Istenem! A Te közelséged a reménységem, és Hozzád fordulni
az én örömöm. A Te szereteted a vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A
Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom. Ó, Uram, egyedül
Téged óhajtalak szolgálni

Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehetővé,
hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved erőt adott az igazaknak és a
szentélyedbe hozta őket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre
jobban tekintsek a Te szépséged felé

Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindentől megválhassak Rajtad
kívül. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád. Ó, Te, Akit mindenek felett
szeretek, erősíts meg hitemben Lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételkedő
ingadozóktól teljességgel elfordulhassak

Te vagy az én Segítőm, a Hatalmas, a Mindenható.

???

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u’lláh

Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez
szívem.

O Lord! Unto Thee I repair for refuge, and toward all Thy
signs I set my heart.

Ó, Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon, elfoglaltságomban
vagy munkámban, teljes bizodalmam Beléd helyezem.

O Lord! Whether traveling or at home, and in my occupation or
in my work, I place my whole trust in Thee.

Nyújtsd nékem hát elégséges segítséged, hogy mindentől
függetlenné váljak, ó, Te, Kinek irgalma felülmúlhatatlan.

Grant me then Thy sufficing help so as to make me independent
of all things, O Thou Who art unsurpassed in Thy mercy!

Add ki részemet tetszésed szerint, ó, Uram, és tedd, hogy
megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.

Bestow upon me my portion, O Lord, as Thou pleasest, and cause
me to be satisfied with whatsoever Thou hast ordained for me.

Tiéd minden hatalom a parancsolásra.

Thine is the absolute authority to command.

–a Báb

–the Báb

Részesíts, ó, Istenem, szereteted és tetszésed teljes
mértékében, és csodásan ragyogó fényed vonzásával bájold el szívünket, ó, Te, Ki
a Legfőbb Bizonyíték és a Legdicsőségesebb vagy. Küldd le reám, kegyelmed
jeléül, életadó fuvallataidat napközben és éjszaka, ó, a bőkezűség Ura

Nem tettem semmit, amivel megérdemeltem volna, ó, Istenem,
hogy arcodat meglássam, és bizton tudom, hogyha még addig élnék is, míg a világ
áll, akkor sem tudnék semmi olyat tenni, amivel ezt a kegyet kiérdemelhetném,
mert a szolga rangja mindig is túl alacsony ahhoz, hogy bebocsátást nyerjen
szent udvarodba, hacsak el nem ér hozzám nagylelkűséged, át nem hat gyengéd
irgalmad, és körül nem ölel szerető kedvességed

Légyen minden dicséret a Tiéd, ó, Te, Kin kívül nincsen más
Isten. Engedd kegyesen, hogy felemelkedjem Hozzád, add meg nékem a
megtiszteltetést, hogy közelségedben lakozhassam, és csak Véled társaloghassak.
Nincsen más Isten, csak Te

Valóban, ha Te meg kívánnád áldani egy szolgádat, kitörölnél
Te szíve birodalmából minden említést és hajlamot a Te említéseden kívül, és ha
rosszat kívánnál tenni egy szolgádnak amiatt, amit keze igaztalanul cselekedett
arcod előtt, próbára tennéd őt ennek és az eljövendő világnak a javaival, hogy
azokkal foglalatoskodjék, és elfelejtkezzen Reád emlékezni.

VOUCHSAFE unto me, O my God, the full measure of Thy love and
Thy good-pleasure, and through the attractions of Thy resplendent light
enrapture our hearts, O Thou Who art the Supreme Evidence and the All-Glorified.
Send down upon me, as a token of Thy grace, Thy vitalizing breezes, throughout
the day-time and in the night season, O Lord of bounty.

No deed have I done, O my God, to merit beholding Thy face,
and I know of a certainty that were I to live as long as the world lasts I would
fail to accomplish any deed such as to deserve this favour, inasmuch as the
station of a servant shall ever fall short of access to Thy holy precincts,
unless Thy bounty should reach me and Thy tender mercy pervade me and Thy
loving-kindness encompass me.

All praise be unto Thee, O Thou besides Whom there is none
other God. Graciously enable me to ascend unto Thee, to be granted the honour of
dwelling in Thy nearness and to have communion with Thee alone. No God is there
but Thee.

Indeed shouldst Thou desire to confer blessing upon a servant
Thou wouldst blot out from the realm of his heart every mention or disposition
except Thine Own mention; and shouldst Thou ordain evil for a servant by reason
of that which his hands have unjustly wrought before Thy face, Thou wouldst test
him with the benefits of this world and of the next that he might become
preoccupied therewith and forget Thy remembrance.

–a Báb

–the Báb

Ó, Istenem, Uram, és Mesterem! Elszakítottam magam immár
véreimtől és Általad keresem, miként légyek független e Föld lakóitól és hogyan
álljak mindig készen, hogy befogadjam, mi dicséretreméltó Előtted. Halmozz el
annyi jóval, hogy ne légyen parancsolóm Rajtad kívül, és növeld meg részem
határtalan jótéteményeidből. Bizony, Te vagy a bőségesen áradó kegyelem Ura.

O my God, my Lord and my Master!  I have detached myself
from my kindred and have sought through Thee to become independent of all that
dwell on earth and ever ready to receive that which is praiseworthy in Thy
sight.  Bestow on me such good as will make me independent of aught else
but Thee, and grant me an ampler share of Thy boundless favors.  Verily,
Thou art the Lord of grace abounding.

–a Báb

–the Báb

Isten ügyének kezei

Hands of the Cause of God

… Bahá’u'lláh újszülött Világközösségének Fő Tiszttartói,
kiket Szövetsége Központjának tévedhetetlen Tolla azzal a kettős feladattal
ruházott fel, hogy óvják Atyja Hitét és biztosítsák terjesztését

Shoghi Effendi

the Chief Stewards of Baha'u'llah's embryonic World
Commonwealth, who have been invested by the unerring Pen of the Centre of His
Covenant with the dual function of guarding over the security, and of ensuring
the propagation, if His Father's Faith

Shoghi Effendi

Fény és dicsőség, üdv és dicséret Isten Ügye Kezeinek, kiken
keresztül előragyogott az állhatatosság fénye, és kézzelfoghatóvá lett az
igazság, hogy Istené a döntés joga, az Erősé, a Hatalmasé, a Korlátozatlané.
Általuk hullámzik a nagylelkűség óceánja és árad szét Isten, az emberiség Ura
áldott kegyének illata. Könyörgünk Hozzá – magasztaltassék Ő -, hogy védelmezze
Kezeit mennyei seregeivel és óvja őket uralmának hatalmával, és segítse őket
lebírhatatlan erejével, mely térdre kényszerít minden teremtett dolgot. Istené a
korlátlan Hatalom, a mennyek Teremtőjéé és a Nevek Királyságának Uráé.

Light and glory, greeting and praise be upon the Hands of His
Cause, through whom the light of fortitude hath shone forth and the truth hath
been established that the authority to choose rests with God, the Powerful, the
Mighty, the Unconstrained, through whom the ocean of bounty hath surged and the
fragrance of the gracious favours of God, the Lord of mankind, hath been
diffused. We beseech Him–exalted is He–to shield them through the power of His
hosts, to protect them through the potency of His dominion and to aid them
through His indomitable strength which prevaileth over all created things.
Sovereignty is God’s, the Creator of the heavens and the Lord of the Kingdom of
Names.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Lelki növekedés

Spiritual growth

Mondd: ó, Isten, én Istenem! Ékesítsd fejemet az igazság
koronájával és halántékomat az igazságosság díszével. Mert bizony Véled vagyon
minden adomány és bőség.

Say: "O God, my God! Attire mine head with the crown of
justice, and my temple with the ornament of equity. Thou, verily, art the
Possessor of all gifts and bounties.

Baha'u'llah

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ó, Uram! Engedd, hogy a Te szépséged legyen a táplálékom, a Te
jelenléted oltsa szomjamat, a Te jóindulatod legyen a reménységem, a Te
dicsőítésed a cselekvésem, a Rólad való emlékezés az útitársam, a Te uralmad
hatalma az oltalmazóm. Engedd, hogy a Te lakhelyed legyen az én otthonom, és a
hajlékom az a hely, amelyet Te megszenteltél a korlátozások feloldásával,
melyeknek a Tőled mintegy fátyollal elzártak vannak alávetve

Valóban, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a
Leghatalmasabb.

O my Lord! Make Thy beauty to be my food, and Thy presence my
drink, and Thy pleasure my hope, and praise of Thee my action, and remembrance
of Thee my companion, and the power of Thy sovereignty my succorer, and Thy
habitation my home, and my dwelling-place the seat Thou hast sanctified from the
limitations imposed upon them who are shut out as by a veil from Thee.

Thou art, verily, the Almighty, the All-Glorious, the Most
Powerful.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és adj nékem ismét
nyugodt lelkiismeretet, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem
Ügyedben, ó, Szerettem, és dicsőséged fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó,
Te, vágyaim Célja! Földöntúli hatalmad erejével emelj fel engem szentséged
egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó,
Te, Ki az én Istenem vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó,
Kísérőm, és ősörök orcád gazdagsága szabadítson meg mindentől Rajtad kívül, ó,
Mesterem. Halhatatlan Lényeged kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem
örömet, ó, Te, Ki a legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a legrejtettebb az
elrejtettek között!

Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil
conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in
Thy Cause, O my Best-Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy
path, O Thou the Goal of my desire! Through the power of Thy transcendent might
lift me up unto the heaven of Thy holiness, O Source of my being, and by the
breezes of Thine eternity gladden me, O Thou Who art my God! Let Thine
everlasting melodies breathe tranquillity on me, O my Companion, and let the
riches of Thine ancient countenance deliver me from all except Thee, O my
Master, and let the tidings of the revelation of Thine incorruptible Essence
bring me joy, O Thou Who art the most manifest of the manifest and the most
hidden of the hidden!

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Istenem, Imádottam, Királyom, Vágyam! Mily nyelv mondhatná el
köszönetemet Néked? Nemtörődöm voltam, s Te megébresztettél. Elfordultam Tőled,
s Te nagylelkűen segítettél Feléd fordulnom. Olyan voltam, mint a holt, s Te az
élet vizével megélesztettél. Hervadoztam, s Te újra életre keltettél Igéd
mennyei folyamával, mely a Mindenek Felett Irgalmas Tollából áradt.

My God, my Adored One, my King, my Desire! What tongue can
voice my thanks to Thee? I was heedless, Thou didst awaken me. I had turned back
from Thee, Thou didst graciously aid me to turn towards Thee. I was as one dead,
Thou didst quicken me with the water of life. I was withered, Thou didst revive
me with the heavenly stream of Thine utterance which hath flowed forth from the
Pen of the All-Merciful.

Ó, Isteni Gondviselés! Bőkezűséged nemzette az egész létet, ne
foszd meg hát azt nagylelkűséged vizétől és ne tartsd távol irgalmad óceánjától.
Esedezem Hozzád, segíts meg engem minden időben és minden helyzetben, hogy
ősörök kegyedet keressem kegyelmed mennyországából. Bizony, Te vagy a
nagylelkűség Ura és az örökkévaló királyság Uralkodója.

O Divine Providence! All existence is begotten by Thy bounty;
deprive it not of the waters of Thy generosity, neither do Thou withhold it from
the ocean of Thy mercy. I beseech Thee to aid and assist me at all times and
under all conditions, and seek from the heaven of Thy grace Thine ancient favor.
Thou art, in truth, the Lord of bounty, and the Sovereign of the kingdom of
eternity.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Örökkévalóságod illatos folyamaiból adj innom, ó, Istenem,
és Lényed fájának gyümölcseiből hadd kóstoljak, ó, Reménységem! Szereteted
kristálytiszta forrásaiból hadd kortyolhassak, ó, Dicsőségem, és örök
gondviselésed árnyékában adj szállást, ó, Fényességem! Engedd, hogy közelséged
mezőin barangoljak színed előtt, ó, Szerettem, és hogy irgalmad trónja jobbján
foglaljak helyet, ó, Vágyam! Örömöd édes szellői hadd legyezzenek, ó, Célom, és
bocsáss be valóságod magas paradicsomkertjébe, ó, Imádottam! Engedd, hogy
hallhassam egyedüliséged galambjának dallamait, ó, Ragyogó Uram, és hatalmad és
erőd szellemével kelts új életre, ó, Fenntartóm! Tégy engem állhatatossá
szeretetedben, ó, Segítőm, és tedd határozottá lépteimet tetszésed ösvényén, ó,
Teremtőm! Halhatatlanságod kertjében, a Te orcád előtt lakozzak mindörökre, ó,
Te, Ki irgalmas vagy hozzám, és kínálj nékem helyet dicsőséged székhelyén, ó,
Te, Ki az Uram vagy! Szerető kedvességed egébe emelj fel engem, ó, Életadóm, és
vezess el útmutatásod Napcsillagához, ó, Te, Ki Magadhoz vonzol engem!
Láthatatlan szellemed kinyilatkoztatásai elé hívjál engem, ó, létem Forrása és
Leghőbb Vágyam, és hadd térjek vissza szépséged illatos lényegéhez, melyet
kinyilvánítani kívánsz, ó, Te, Ki az én Istenem vagy!

Hatalmas vagy Te megtenni, amit csak kívánsz. Bizony, Te vagy
a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső, a Legmagasabb.

From the sweet-scented streams of Thine eternity give me to
drink, O my God, and of the fruits of the tree of Thy being enable me to taste,
O my Hope! From the crystal springs of Thy love suffer me to quaff, O my Glory,
and beneath the shadow of Thine everlasting providence let me abide, O my Light!
Within the meadows of Thy nearness, before Thy presence, make me able to roam, O
my Beloved, and at the right hand of the throne of Thy mercy, seat me, O my
Desire! From the fragrant breezes of Thy joy let a breath pass over me, O my
Goal, and into the heights of the paradise of Thy reality let me gain admission,
O my Adored One! To the melodies of the dove of Thy oneness suffer me to
hearken, O Resplendent One, and through the spirit of Thy power and Thy might
quicken me, O my Provider! In the spirit of Thy love keep me steadfast, O my
Succorer, and in the path of Thy good pleasure set firm my steps, O my Maker!
Within the garden of Thine immortality, before Thy countenance, let me abide for
ever, O Thou Who art merciful unto me, and upon the seat of Thy glory stablish
me, O Thou Who art my Possessor! To the heaven of Thy loving-kindness lift me
up, O my Quickener, and unto the Daystar of Thy guidance lead me, O Thou my
Attractor! Before the revelations of Thine invisible spirit summon me to be
present, O Thou Who art my Origin and my Highest Wish, and unto the essence of
the fragrance of Thy beauty, which Thou wilt manifest, cause me to return, O
Thou Who art my God!

Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily,
the Most Exalted, the All-Glorious, the All-Highest.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Urad nevében, Aki a Teremtő, az Uralkodó, a Mindeneket
Megelégítő, a Legmagasztosabb, Kinek segítségét minden ember esdekelve kéri

Mondd: Ó, Istenem! Ó, Te, Ki a mennyek és a föld Alkotója
vagy, ó, a Királyság Ura! Jól ismered szívem titkait, míg a Te Lényed
kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül. Látsz mindent, mi tőlem van, és
egyedül Te tudod ezt megtenni. Add meg nékem kegyelmeddel azt, ami lehetővé
teszi, hogy Rajtad kívül minden mást nélkülözhessek, és rendeld el számomra azt,
ami engem Kívüled mindenkitől függetlenné tesz. Add, hogy életem gyümölcsét
learathassam e világban és az eljövendőben is. Nyisd ki előttem kegyelmed
kapuit, és nagylelkűen részesíts gyengéd irgalmadban és ajándékaidban

Ó, Te, Aki a kiáradó kegyelem Ura vagy! Engedd, hogy mennyei
segítséged körülvegye azokat, akik Téged szeretnek, és adj nékünk ajándékaidból
és bőségedből. Légy Te nékünk elégséges mindenben, bocsásd meg bűneinket, és
légy irgalmas hozzánk. Te vagy a mi Urunk és minden teremtett dolog Ura. Senki
mást nem hívunk, csak Téged, és semmi másért nem könyörgünk, csak a Te
kegyeidért. Te vagy a bőkezűség és kegyelem Ura, hatalmadban legyőzhetetlen, és
terveidben a legbiztosabb kezű. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindent Birtokló,
a Legmagasztosabb

Áldd meg, ó, Uram, Küldötteidet, a szenteket és az igazakat.
Valóban, Te vagy az Isten, a Páratlan, a Mindeneket Lebíró.

In the Name of thy Lord, the Creator, the Sovereign, the
All-Sufficing, the Most Exalted, He Whose help is implored by all men.

Say: O my God! O Thou Who art the Maker of the heavens and of
the earth, O Lord of the Kingdom! Thou well knowest the secrets of my heart,
while Thy Being is inscrutable to all save Thyself. Thou seest whatsoever is of
me, while no one else can do this save Thee. Vouchsafe unto me, through Thy
grace, what will enable me to dispense with all except Thee, and destine for me
that which will make me independent of everyone else besides Thee. Grant that I
may reap the benefit of my life in this world and in the next. Open to my face
the portals of Thy grace, and graciously confer upon me Thy tender mercy and
bestowals.

O Thou Who art the Lord of grace abounding! Let Thy celestial
aid surround those who love Thee, and bestow upon us the gifts and the bounties
Thou dost possess. Be Thou sufficient unto us of all things, forgive our sins
and have mercy upon us. Thou art Our Lord and the Lord of all created things. No
one else do we invoke but Thee, and naught do we beseech but Thy favors. Thou
art the Lord of bounty and grace, invincible in Thy power and the most skillful
in Thy designs. No God is there but Thee, the All-Possessing, the Most Exalted.

Confer Thy blessings, O my Lord, upon the Messengers, the holy
ones and the righteous. Verily, Thou art God, the Peerless, the All-Compelling.

–a Báb

–the Báb

Esdekelve kérlek dicsőséges arcod fényének ragyogására,
időtlen nagyságod fenségére és mindent meghaladó uralmad erejére, hogy rendelj
most számunkra mértéket mindenből, mi jó és illő, és rendelj nékünk részt
kegyelmed kiáradásának minden részéből. Mert ajándékok osztása Néked veszteséget
nem okoz, sem a kegyek adása nem csökkenti a Te gazdagságodat

Dicsőített vagy, Uram! Én bizony szegény vagyok, míg Te
valóban gazdag vagy. Én bizony alantas vagyok, míg Te valóban hatalmas vagy. Én
bizony tehetetlen vagyok, míg Te valóban erős vagy. Én bizony megalázott vagyok,
míg Te valóban a legmagasztosabb vagy. Én bizony nyomorult vagyok, míg Te
valóban a hatalom Ura vagy.

I implore Thee by the splendour of the light of Thy glorious
face, the majesty of Thine ancient grandeur and the power of Thy transcendent
sovereignty to ordain for us at this moment every measure of that which is good
and seemly and to destine for us every portion of the outpourings of Thy grace.
For granting of gifts doth not cause Thee loss, nor doth the bestowing of
favours diminish Thy wealth.

Glorified art Thou, O Lord! Verily I am poor while in truth
Thou art rich; verily I am lowly while in truth Thou art mighty; verily I am
impotent while in truth Thou art powerful; verily I am abased while in truth
Thou art the most exalted; verily I am distressed while in truth Thou art the
Lord of might.

–a Báb

–the Báb

Rendelj el számomra minden jót, ó, Uram, amit teremtettél vagy
teremteni fogsz, és óvj meg minden rossztól, ami Előtted visszataszító azon
dolgok közül, amiket életre hívtál, vagy életre fogsz hívni. Bizony, a Te
tudásod átölel minden dolgokat. Dicsértessél, Rajtad kívül valóban nincsen más
Isten, és a mennyekben, a földön, vagy a kettő között soha semmi nem hiúsíthatja
meg szándékodat. Te valóban mindenek fölött hatalmas vagy

Távol legyen a Te lényed fenségességétől, ó, Istenem, hogy
bárki is keresse szerető jóságodat vagy nagylelkűségedet. Távol legyen mindent
meghaladó dicsőségedtől, hogy bárki is ajándékaid és gyengéd irgalmad
bizonyítékait kérje Tőled. Túl magasan állsz Te ahhoz, hogy bárki is kegyes
gondviselésed és szerető gondoskodásod megnyilvánulását kérje, és túl szentséges
a Te dicsőséged, hogy bárki Tőled a Te áldásaid és mennyei bőkezűséged és
kegyelmed áradatát kérje. Számtalan keggyel ékes mennyei és földi királyságod
egészében mérhetetlenül dicsőített vagy Te minden felett, minek azonosságot
lehetne tulajdonítani.

Do Thou ordain for me, O Lord, every good thing Thou hast
created or wilt create, and shield me from whatever evil Thou abhorrest from
among the things Thou hast caused or wilt cause to exist. In truth Thy knowledge
embraceth all things. Praised be Thou, verily no God is there but Thee, and
nothing whatsoever in the heavens or on the earth and all that is between them
can ever thwart Thy Purpose. Indeed potent art Thou over all things.

Far be it from the sublimity of Thy Being, O my God, that
anyone seek Thy loving-kindness or favour. Far be it from Thy transcendent glory
that anyone entreat Thee for the evidences of Thy bestowals and tender mercy.
Too high art Thou for any soul to beseech the revelation of Thy gracious
providence and loving care, and too sanctified is Thy glory for anyone to beg of
Thee the outpourings of Thy blessings and of Thy heavenly bounty and grace.
Throughout Thy kingdom of heaven and earth, which is endowed with manifold
bounties, Thou art immeasurably glorified above aught whereunto any identity
could be ascribed.

Minden, amiért Hozzád könyörgöm, ó, Istenem, az, hogy adj
erőt, mielőtt a lelkem elhagyja a testem, hogy elnyerjem tetszésedet, még ha
csak egy rövidebb pillanatig is, mint egy mustármag apró töredéke. Mert ha akkor
száll fel a lelkem, mikor Te meg vagy velem elégedve, akkor minden gondtól és
aggálytól meg fogok szabadulni; de ha akkor hagy el a lelkem, amikor Te
elégedetlen vagy velem, akkor, még ha minden jótettet véghez vittem volna, egy
sem érne semmit, és ha minden tiszteletet és dicsőséget ki is érdemeltem volna,
semmi nem szolgálná felemelkedésemet

Hőn könyörgöm Hozzád, ó Istenem, részesíts kegyesen
megelégedésedben, amikor Magadhoz szólítasz és szent Színed elé rendelsz, mivel
Te öröktől fogva a végtelen jóság Istene vagy birodalmad népe számára, és a
legkitűnőbb ajándékok Ura mindazok számára, akik Mindenhatóságod fennkölt
mennyországában lakoznak.

All that I beg of Thee, O my God, is to enable me, ere my
soul departeth from my body, to attain Thy good-pleasure, even were it granted
to me for a moment tinier than the infinitesimal fraction of a mustard seed. For
if it departeth while Thou art pleased with me, then I shall be free from every
concern or anxiety; but if it abandoneth me while Thou art displeased with me,
then, even had I wrought every good deed, none would be of any avail, and had I
earned every honour and glory, none would serve to exalt me.

I earnestly beseech Thee then, O my God, to graciously bestow
Thy good-pleasure upon me when Thou dost cause me to ascend unto Thee and make
me appear before Thy holy presence, inasmuch as Thou hast, from everlasting,
been the God of immense bounty unto the people of Thy realm, and the Lord of
most excellent gifts to all that dwell in the exalted heaven of Thine
omnipotence.

–a Báb

–the Báb

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Urunk, Istenünk! Te vagy,
valóban, a láthatatlan dolgok Ismerője. Rendelj számunkra olyan javakat,
melyeket a Te mindent átfogó tudásod tud kimérni. Te vagy a korlátlan hatalmú
Úr, a Mindenható, a Legimádottabb

Minden dicséret légyen a Tiéd, ó, Urunk! A kijelölt Napon a
Te kegyelmedet fogjuk mi keresni, és Beléd helyezzük minden bizodalmunkat, Ki a
mi Urunk vagy. Magasztos vagy Te, ó, Isten! Add meg nékünk azt, mi jó és illő,
hogy mindentől függetlenné válhassunk Rajtad kívül. Te vagy, valóban, minden
világok Ura

Ó, Isten! Jutalmazd meg azokat, akik Napjaidban türelmesen
szenvednek, és erősítsd meg szívüket, hogy tévelygés nélkül járják az Igazság
útját. Majd adj nékik, ó, Urunk, oly bőséges ajándékokat, amelyek képessé teszik
őket, hogy bebocsáttatást nyerjenek áldott Paradicsomodba. Magasztos vagy, ó,
Úristen! Bocsásd mennyei áldásaidat azon otthonokra, melyek lakói hittek Benned.
Valóban, felülmúlhatatlan vagy Te az isteni áldások aláküldésében. Küldj el, ó,
Isten, olyan seregeket, amelyek győzelemre viszik hűséges szolgáidat.
Rendelkezésed erejével úgy formázod Te a teremtett dolgokat, miként Néked
tetszik. Te vagy, valóban, az Uralkodó, a Teremtő, a Mindenek Felett Bölcs.

Lauded be Thy Name, O Lord our God! Thou art in truth the
Knower of things unseen. Ordain for us such good as Thine all-embracing
knowledge can measure. Thou art the sovereign Lord, the Almighty, the
Best-Beloved.

All praise be unto Thee, O Lord! We shall seek Thy grace on
the appointed Day and shall put our whole reliance in Thee, Who art our Lord.
Glorified art Thou, O God! Grant us that which is good and seemly that we may be
able to dispense with everything but Thee. Verily, Thou art the Lord of all
worlds.

O God! Recompense those who endure patiently in Thy days, and
strengthen their hearts to walk undeviatingly in the path of Truth. Grant then,
O Lord, such goodly gifts as would enable them to gain admittance into Thy
blissful Paradise. Exalted art Thou, O Lord God. Let Thy heavenly blessings
descend upon homes whose inmates have believed in Thee. Verily, unsurpassed art
Thou in sending down divine blessings. Send forth, O God, such hosts as would
render Thy faithful servants victorious. Thou dost fashion the created things
through the power of Thy decree as Thou pleasest. Thou art in truth the
Sovereign, the Creator, the All-Wise.

Mondd: Isten, valóban, mindennek az Alkotója. Bőséges
táplálékot ad Ő annak, akinek akar. Ő a Teremtő, minden létező Forrása, a
Formáló, a Mindenható, a Létrehozó, a Mindenek Felett Bölcs. Ő a legnagyszerűbb
címek Birtokosa a mennyekben és a földön és e kettő között. Mindenki az Ő
parancsát követi, és a föld és az ég minden lakója az Ő dicsőségét zengi, és
Őhozzá fog mindenki visszatérni.

Say: God is indeed the Maker of all things. He giveth
sustenance in plenty to whomsoever He willeth. He is the Creator, the Source of
all beings, the Fashioner, the Almighty, the Maker, the All-Wise. He is the
Bearer of the most excellent titles throughout the heavens and the earth and
whatever lieth between them. All do His bidding, and all the dwellers of earth
and heaven celebrate His praise, and unto Him shall all return.

–a Báb

–the Báb

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Imádottam! Tégy engem erőssé
Ügyedben, és add, hogy azok közé számíttassak, kik nem szegték meg
Szövetségedet, sem nem követték saját meddő képzelgéseik bálványait. Majd tégy
képessé arra, hogy elnyerjem az igazság egy székét Színed előtt, ruházd rám
irgalmasságod jelét, és engedd, hogy azon szolgáidhoz csatlakozhassam, akik nem
fognak félni, és akik nem lesznek bánatnak kitéve. Ne hagyj magamra, ó, Uram, ne
fossz meg Annak felismerésétől, Ki Önmagad Megnyilvánulása, sem ne számíts engem
azokhoz, kik elfordultak szent színedtől. Számlálj engem, ó, Istenem, azok közé,
kiknek megadatott a kiváltság, hogy Szépségedet szemlélhessék, és akik ebben
olyan örömöt találnak, hogy nem cserélnék el ennek egyetlen percét sem a mennyek
és a föld királysága fölötti hatalomért, vagy a teremtés egész birodalmáért.
Légy hozzám irgalmas, ó, Uram, ezekben a napokban, mikor Földed népei súlyosan
eltévelyedtek, majd láss el engem, ó Istenem, azzal, mi szemedben jó és illő. Te
vagy, valóban, a Mindenek Felett Hatalmas, a Kegyes, a Nagylelkű, a Mindig
Megbocsátó

Add, ó, Istenem, hogy ne számíttassak azok közé, kiknek füle
süket, szeme vak, nyelve néma, és kiknek szíve értetlen maradt. Ments meg engem,
ó, Uram, a tudatlanság és önző vágy tüzétől, engedd, hogy bebocsátást nyerhessek
mindent meghaladó irgalmad udvarába, és küldd le nékem azt, mit választottaidnak
rendeltél. Hatalmad van azt tenni, amit csak kívánsz. Valóban, Te vagy a
Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Praise be to Thee, O Lord, my Best Beloved! Make me steadfast
in Thy Cause, and grant that I may be reckoned among those who have not violated
Thy Covenant nor followed the gods of their own idle fancy. Enable me, then, to
obtain a seat of truth in Thy presence, bestow upon me a token of Thy mercy and
let me join with such of Thy servants as shall have no fear nor shall they be
put to grief. Abandon me not to myself, O my Lord, nor deprive me of recognizing
Him Who is the Manifestation of Thine Own Self, nor account me with such as have
turned away from Thy holy presence. Number me, O my God, with those who are
privileged to fix their gaze upon Thy Beauty and who take such delight therein
that they would not exchange a single moment thereof with the sovereignty of the
kingdom of heavens and earth or with the entire realm of creation. Have mercy on
me, O Lord, in these days when the peoples of Thine earth have erred grievously;
supply me then, O my God, with that which is good and seemly in Thine
estimation. Thou art, verily, the All-Powerful, the Gracious, the Bountiful, the
Ever-Forgiving.

Grant, O my God, that I may not be reckoned among those whose
ears are deaf, whose eyes are blind, whose tongues are speechless and whose
hearts have failed to comprehend. Deliver me, O Lord, from the fire of ignorance
and of selfish desire, suffer me to be admitted into the precincts of Thy
transcendent mercy and send down upon me that which Thou hast ordained for Thy
chosen ones. Potent art Thou to do what Thou willest. Verily, Thou art the Help
in Peril, the Self-Subsisting.

–a Báb

–the Báb

Ó, Isten! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet. Tisztítsd meg
szívemet. Világosítsd meg képességeimet. Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem.
Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt,
hanem boldog és vidám. Ó, Isten! Nem leszek többé tele félelemmel és
aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen dolgaival

Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked
szentelem életemet, ó, Uram!

O God! Refresh and gladden my spirit. Purify my heart.
Illumine my powers. I lay all my affairs in Thy hand. Thou art my Guide and my
Refuge. I will no longer be sorrowful and grieved; I will be a happy and joyful
being. O God! I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass
me. I will not dwell on the unpleasant things of life

O God! Thou art more friend to me than I am to myself. I
dedicate myself to Thee, O Lord.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten, én Istenem! Te vagy Reménységem és Szerettem,
legmagasabb Célom és Vágyam! Nagy alázattal és teljes odaadással imádkozom
Hozzád, tégy engem szereteted minaretjévé országodban, tudásod lámpásává
teremtményeid között, és az isteni bőkezűség lobogójává királyságodban

Számíts engem azon szolgáid közé, kik mindentől elfordultak,
csak Tőled nem, kik felülemelkedtek e világ múlandó dolgain, és megszabadították
magukat a hiábavalón képzelgők sugalmazásaitól

A királyságodból alászálló bizonyosság szellemén át töltsd el
örömmel szívem, és hadd örvendezzék szemem azt látván, miként szállnak rám alá
egymás után az isteni segítség seregei mindenható Dicsőséged királyságából

Mert bizony, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a
Mindenek Felett Hatalmas.

O God, my God! Thou art my Hope and my Beloved, my highest Aim
and Desire! With great humbleness and entire devotion I pray to Thee to make me
a minaret of Thy love in Thy land, a lamp of Thy knowledge among Thy creatures,
and a banner of divine bounty in Thy dominion.

Number me with such of Thy servants as have detached
themselves from everything but Thee, have sanctified themselves from the
transitory things of this world, and have freed themselves from the promptings
of the voicers of idle fancies.

Let my heart be dilated with joy through the spirit of
confirmation from Thy kingdom, and brighten my eyes by beholding the hosts of
divine assistance descending successively upon me from the kingdom of Thine
omnipotent glory.

Thou art, in truth, the Almighty, the All-Glorious, the
All-Powerful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Uram, Szerelmem, Vágyam! Légy barátom magányomban és társam
számkivetettségemben. Szabadíts meg bánatomtól. Tedd, hogy szépséged imádója
legyek. Fordíts el engem mindentől Rajtad kívül. Vonzz Magadhoz szentséged
illatával. Hadd lehessek együtt Királyságodban azokkal, kik minden köteléket
elvágtak, mely nem Hozzád fűzi őket, kik a szent Küszöböd előtti szolgálat után
vágyódnak, és kik kiállnak, hogy Ügyedért munkálkodjanak. Tégy engem képessé
arra, hogy szolgálóleányaid egyike lehessek, kik elnyerték tetszésedet. Valóban,
Te vagy a Kegyes, a Nagylelkű.

O my Lord, my Beloved, my Desire! Befriend me in my loneliness
and accompany me in my exile. Remove my sorrow. Cause me to be devoted to Thy
beauty. Withdraw me from all else save Thee. Attract me through Thy fragrances
of holiness. Cause me to be associated in Thy Kingdom with those who are severed
from all else save Thee, who long to serve Thy sacred threshold and who stand to
work in Thy Cause. Enable me to be one of Thy maidservants who have attained to
Thy good pleasure. Verily, Thou art the Gracious, the Generous.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, erősíts meg minket. Ó, Istenünk!
Tudatlanok vagyunk, hass át tudással. Ó, Urunk! Szegények vagyunk, tégy minket
gazdaggá. Ó, Istenünk! Holtak vagyunk, élessz meg minket. Ó, Urunk! Alantasak
vagyunk, dicsőíts meg Királyságodban. Segélyeddel, ó, Urunk, fénylő csillagokká
válunk, míg Segítséged nélkül kevesebbek vagyunk, mint a por. Ó, Urunk! Erősíts
meg minket. Ó, Istenünk! Adj nékünk győzelmet. Ó, Istenünk! Tégy képessé, hogy
legyőzzük önmagunkat és vágyainkat. Ó, Urunk! Szabadíts meg minket az anyagi
világ gúzsától. Ó, Urunk! Élessz meg minket Szentlelked leheletével, hogy
szolgálatodra emelkedhessünk, imádhassunk Téged és királyságodban a legtisztább
őszinteséggel munkálkodhassunk. Ó, Urunk! Te vagy a Hatalmas! Ó, Istenünk, Te
vagy a Megbocsátó! Ó, Urunk, Te vagy a Könyörületes!

O Lord! We are weak; strengthen us. O God! We are ignorant;
make us knowing. O Lord! We are poor; make us wealthy. O God! We are dead;
quicken us. O Lord! We are humiliation itself; glorify us in Thy Kingdom. If
Thou dost assist us, O Lord, we shall become as scintillating stars. If Thou
dost not assist us, we shall become lower than the earth. O Lord! Strengthen us.
O God! Confer victory upon us. O God! Enable us to conquer self and overcome
desire. O Lord! Deliver us from the bondage of the material world. O Lord!
Quicken us through the breath of the Holy Spirit in order that we may arise to
serve Thee, engage in worshiping Thee and exert ourselves in Thy Kingdom with
the utmost sincerity. O Lord, Thou art powerful. O God, Thou art forgiving. O
Lord, Thou art compassionate.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Te könyörületes Úr, Ki nagylelkű vagy és mindenre képes!
Szolgáid vagyunk, akiket gondviselésed oltalmaz. Vesd reánk kegyes tekinteted.
Adj látást szemünknek, hallást fülünknek, szívünket értelemmel és szeretettel
töltsd el. Örömhíreiddel tedd lelkünket vidámmá és boldoggá. Ó, Uram! Mutasd meg
számunkra királyságod útját, és kelts új életre valamennyiünket a Szentlélek
leheletével. Adj nekünk örök életet, és részeltess bennünket végtelen
tisztességben. Egyesítsd az emberiséget, és áraszd el fénnyel az emberi világot.
Hadd járjunk mindnyájan a Te ösvényeden, hadd keressük mind a Te tetszésedet,
hadd kutassuk Királyságod rejtelmeit. Ó, Isten! Tedd, hogy egyek legyünk, s
megbonthatatlan kötelékeddel fűzd össze szíveinket. Bizony, Te vagy az Adakozó,
Te vagy a Jóságos és Te vagy a Mindenható.

O Thou compassionate Lord, Thou Who art generous and able! We
are servants of Thine sheltered beneath Thy providence. Cast Thy glance of favor
upon us. Give light to our eyes, hearing to our ears, and understanding and love
to our hearts. Render our souls joyous and happy through Thy glad tidings. O
Lord! Point out to us the pathway of Thy kingdom and resuscitate all of us
through the breaths of the Holy Spirit. Bestow upon us life everlasting and
confer upon us never-ending honor. Unify mankind and illumine the world of
humanity. May we all follow Thy pathway, long for Thy good pleasure and seek the
mysteries of Thy kingdom. O God! Unite us and connect our hearts with Thy
indissoluble bond. Verily, Thou art the Giver, Thou art the Kind One and Thou
art the Almighty.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Mártírok

Martyrs

Ő az Isten

Ó, Uram, én Istenem! Ó, Te, a gyengék Segítője, a szegények
Támasza, és a Hozzád forduló elhagyottak Szabadítója

Kimondhatatlan alázattal emelem esengő kezem szépséged
királysága felé, és lelkem emígyen szólít buzgón: ó, Isten, én Istenem! Segíts
engem, hogy imádhassalak, adj erőt nékem, hogy szolgálhassalak, kegyelmeddel
karolj fel engem szolgálatodban, s tedd, hogy szilárd maradhassak az Irántad
való engedelmességben. Árassz el nagylelkűséged kegyével, fordítsd felém szerető
kedvességed pillantását, és mártóztass meg megbocsátásod tengerében. Add, hogy
megerősíttessek Hited iránti hűségemben, ajándékozz meg nagyobb bizonyossággal
és bizalommal, hogy e világot teljességgel elvethessem, arcom tökéletes
odaadással orcád felé fordíthassam, megerősítve bizonyságaid és tanútételeid
lebíró ereje által, fenséggel és hatalommal felruházva suhanhassak túl menny és
föld minden tartományán. Valóban, Te vagy az Irgalmas, a Mindenek Felett Dicső,
a Kedves, a Könyörületes

Ó, Urunk! Ímé vértanúid, azon áldott lelkek társaságának
maradéka. Elviseltek ők minden nyomorúságot, és türelmet mutattak a borzasztó
igaztalanság közepette. Feladtak minden kényelmet és világi javat, készségesen
alávetették magukat szereteted ösvényén a kínzó szenvedésnek és hányattatásnak,
és még mindig elleneik karmai között raboskodnak, akik újra és újra keserves
kínzásokkal törik és sanyargatják őket, mert szilárd léptekkel járnak egyenes
ösvényeden. Nincs, ki segítené őket, nincs, ki barátjuk lenne. A nemteleneken és
gonoszokon kívül nincs, ki vélük lenne és társalogna vélük

Ó, Urunk! E lelkek megízlelték a poklok kínjait e földi
életben, és orcád ragyogó szépségének szeretete jeleként és minthogy hőn
vágyódtak mennyei királyságodba, elviseltek minden goromba megaláztatást, melyet
a zsarnokság népe rájuk zúdított.

He is God!

O Lord my God! O Thou Helper of the feeble, Succorer of the
poor and Deliverer of the helpless who turn unto Thee.

With utmost lowliness I raise my suppliant hands to Thy
kingdom of beauty and fervently call upon Thee with my inner tongue, saying: O
God, my God! Aid me to adore Thee, strengthen my loins to serve Thee; assist me
by Thy grace in my servitude to Thee; suffer me to remain steadfast in my
obedience to Thee; pour forth upon me the liberal effusions of Thy bounty, let
the glances of the eye of Thy loving-kindness be directed towards me, and
immerse me in the ocean of Thy forgiveness. Grant that I may be confirmed in my
allegiance to Thy Faith, and bestow upon me a fuller measure of certitude and
assurance, that I may wholly dispense with the world, may turn my face with
entire devotion towards Thy face, be reinforced by the compelling power of
proofs and testimonies, and, invested with majesty and power, may pass beyond
every region of heaven and earth. Verily Thou art the Merciful, the
All-Glorious, the Kind, the Compassionate.

O Lord! These are the survivors of the martyrs, that company
of blessed souls. They have sustained every tribulation and displayed patience
in the face of grievous injustice. They have forsaken all comfort and
prosperity, have willingly submitted to dire suffering and adversity in the path
of Thy love, and are still held captive in the clutches of their enemies who
continually torment them with sore torment, and oppress them because they walk
steadfastly in Thy straight path. There is no one to help them, no one to
befriend them. Apart from the ignoble and the wicked, there is no one to
associate and consort with them.

O Lord! These souls have tasted bitter agony in this earthly
life and have, as a sign of their love for the shining beauty of Thy countenance
and in their eagerness to attain Thy celestial kingdom, tolerated every gross
indignity that the people of tyranny have inflicted upon them.

Ó, Urunk! Töltsd el fülüket isteni segítséged és a mihamarabbi
győzelem verseivel, és szabadítsd meg őket az iszonyú hatalmat bírók fogságából.
Állítsd meg a gonoszok kezét, és ne engedd, hogy e lelkeket dühöngő vadállatok
karmai és fogai marcangolják, mert a Te szerelmeseid ők, szentséged titkainak
hordozói, alázatosan állnak ajtód előtt, és eljutottak magasztos udvarodba.

O Lord! Fill their ears with the verses of divine assistance
and of a speedy victory, and deliver them from the oppression of such as wield
terrible might. Withhold the hands of the wicked and leave not these souls to be
torn by the claws and teeth of fierce beasts, for they are captivated by their
love for Thee, entrusted with the mysteries of Thy holiness, stand humbly at Thy
door and have attained to Thine exalted precinct.

Ó, Urunk! Erősítsd meg őket kegyesen új lélekkel, ragyogd be
szemüket, hogy az éjszaka sötétjében megláthassák csodás bizonyságaidat. Rendeld
nékik az összes jót, mi örök misztériumaid Királyságában rejtezik, tedd őket a
világrészek fölött ragyogó fényes csillagokká, gyümölcstől roskadozó fákká, s a
hajnali szellőben hajladozó ágakká

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, a Hatalmas, a Mindenható, a
Korlátozatlan. Nincsen más Isten, csak Te, a szeretet és gyengéd kedvesség
Istene, a Mindenek Felett Dicső, a Mindig Megbocsátó.

O Lord! Graciously reinforce them with a new spirit; illumine
their eyes by enabling them to behold Thy wondrous evidences in the gloom of
night; destine for them all good that aboundeth in Thy Kingdom of eternal
mysteries; make them as brilliant stars shining over all regions, luxuriant
trees laden with fruit and branches moving in the breezes of dawn.

Verily, Thou are the Bountiful, the Mighty, the Omnipotent,
the Unconstrained. There is none other God but Thee, the God of love and tender
mercy, the All-Glorious, the Ever-Forgiving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Megbocsátás

Forgiveness

[Részlet Bahá’u’lláh Örömhírek – Bisharat címû táblájából]:

[Prayer from the ninth Glad-Tidings of Bahá’u'lláh]

A bűnök és vétkek megvallása emberek előtt nem
megengedhető, mivel az soha nem vezetett és soha nem is fog az isteni
megbocsátáshoz vezetni. … A bűnösnek egyedül Isten előtt kell irgalomért
könyörögnie az irgalom Óceánjától, megbocsátásért esedezni a nagylelkűség Egétől
emígyen:

Confession of sins and transgressions before human beings
is not permissible, as it hath never been nor will ever be conducive to divine
forgiveness…The sinner should, between himself and God, implore mercy from the
Ocean of mercy, beg forgiveness from the Heaven of generosity and say:

Ó, Isten, én Istenem! Könyörögve kérlek Téged igaz imádóid
vérére, kiket olyannyira elragadott édes Szavad, hogy a Dicsőség Hegyére
siettek, a legdicsőségesebb mártíromság színhelyére, és esdekelve kérlek Téged
azon titkokra, melyek tudásod mélyén rejteznek és az igazgyöngyökre, melyek
jóságod óceánjának kincsei, hogy bocsáss meg nékem és édesapámnak és
édesanyámnak. Az irgalmasok közül, Te vagy valóban a Legirgalmasabb. Nincsen más
Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Jóságos

Ó, Uram! Te látod a bűnösség eme lényegét kegyelmed óceánja
felé fordulni, ez esendőt, ki isteni hatalmad királyságát keresi, és e szegény
teremtményt, ki gazdagságod napcsillaga felé fordul. Irgalmadra és kegyelmedre
kérlek, ne hagyd őt cserben, ó, Uram, és ne foszd meg jóságod
kinyilatkoztatásától a Te napjaidban, sem pedig ne űzd el ajtódtól, melyet
szélesre tártál Te mindenki előtt, ki mennyországodban avagy földi világodban
lakozik

Ó, jaj! Ó, jaj! Bűneim elzártak szentséged Udvarától, és
vétkeim miatt messze tévelyegtem Fenséged Szentélyétől. Elkövettem, amit Te
megtiltottál nekem, és elvetettem, amit követnem elrendeltél

Kérve kérlek Téged, Őreá, Ki a Nevek korlátlan Ura, írd le
számomra jóságod Tollával azt, mi engem közeledbe vezet és mi megtisztít
bűneimtől, melyek közém és megbocsátásod és kegyelmed közé állottak

Valóban, Te vagy az Erős, a Jóságos. Nincsen Isten Rajtad
kívül, Ki a Hatalmas, a Kegyes.

O God, my God! I implore Thee by the blood of Thy true lovers
who were so enraptured by Thy sweet utterance that they hastened unto the
Pinnacle of Glory, the site of the most glorious martyrdom, and I beseech Thee
by the mysteries which lie enshrined in Thy knowledge and by 25 the pearls that
are treasured in the ocean of Thy bounty to grant forgiveness unto me and unto
my father and my mother. Of those who show forth mercy, Thou art in truth the
Most Merciful. No God is there but Thee, the Ever-Forgiving, the All-Bountiful

O Lord! Thou seest this essence of sinfulness turning unto the
ocean of Thy favour and this feeble one seeking the kingdom of Thy divine power
and this poor creature inclining himself towards the day-star of Thy wealth. By
Thy mercy and Thy grace, disappoint him not, O Lord, nor debar him from the
revelations of Thy bounty in Thy days, nor cast him away from Thy door which
Thou hast opened wide to all that dwell in Thy heaven and on Thine earth

Alas! Alas! My sins have prevented me from approaching the
Court of Thy holiness and my trespasses have caused me to stray far from the
Tabernacle of Thy majesty. I have committed that which Thou didst forbid me to
do and have put away what Thou didst order me to observe

I pray Thee by Him Who is the sovereign Lord of Names to write
down for me with the Pen of Thy bounty that which will enable me to draw nigh
unto Thee and will purge me from my trespasses which have intervened between me
and Thy forgiveness and Thy pardon

Verily, Thou art the Potent, the Bountiful. No God is there
but Thee, the Mighty, the Gracious.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Dicsőíttessél, ó, Uram, én Istenem! Akárhányszor csak említeni
merészellek, hatalmas bűneim és súlyos, Ellened való cselekedeteim
visszatartanak, és kegyelmedtől megfosztottnak és teljesen erőtlennek érzem
magam, hogy dicséreted zengjem. És mégis, nagy bizodalmam jóságodban új
reménnyel tölt el, és a bizonyosság, hogy bőséged kezét nyújtod felém, arra
bátorít, hogy magasztaljalak Téged, és olyan dolgokért esedezzem, melyekkel csak
Te rendelkezel

Irgalmadra könyörgöm Hozzád, ó, Istenem, mely felülmúl minden
teremtett dolgot, s melyről tanúskodnak mindenek, kik neveid óceánjaiban
elmerülnek, ne hagyj engem magamra, mert szívem a gonosz felé hajlik. Oltalmazz
engem védelmed erősségében és gondoskodásod menedékében. Ím, én vagyok az, ó,
Uram, kinek egyetlen vágya az, mit Te hatalmad erejénél fogva elrendeltél.
Minden, mit magamnak választottam, hogy segítsél engem kegyes rendeleteiddel,
akaratod uralmával, parancsolatod és ítéleted zálogaival

Esedezem Hozzád, ó, Te, Ki az Utánad vágyódó szívek Imádottja
vagy, Ügyed Megnyilvánulásaira és Sugallatod Hajnalpontjaira, Fenséged
Képviselőire és Tudásod Tárházaira, ne engedd, hogy megfosztassak szent
Lakhelyedtől, Templomodtól, Szentélyedtől. Segíts, ó, Uram, hogy eljuthassak az
Ő megszentelt udvarába, hogy körüljárhassam Személyét, és alázatosan állhassak
ajtaja előtt

Te vagy Az, Kinek hatalma öröktől fogva örökké tart. Semmi nem
kerüli el tudomásodat. Bizony Te vagy a hatalom Istene, a dicsőség és a
bölcsesség Istene

Dicsőítessék Isten, minden világok Ura!

???

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

[Részlet Bahá'u'lláh Ragyogások – Ishráqát című
táblájából]:

???

Te látsz engem, ó, Istenem, kínban vergődni a porban, mint a
partra vetett hal. Szabadíts meg, légy irgalommal irántam, ó, Te, Kinek
segedelmét hívja minden ember, ó, Te, Kinek kezében van a hatalom gyeplője
minden férfi és nő fölött. Bármikor, ha súlyos gyarlóságaimra és nagy vétkeimre
tekintek, keserűség támad rám mindenfelől, és bármikor megállok elmélkedni
jóságod óceánján, és kegyelmed mennyországán, és gyengéd könyörületességed
napcsillagán, belélegzem a remény illatát, mely jobbról, balról, észak és dél
felől hatol hozzám, mintha minden teremtett dolog az örömhírt tudatná velem,
hogy irgalmad egének felhői rám fogják hullatni esőjüket. Hatalmadra, ó, Te, Ki
a hívek Fő Támasza vagy, és azok vágya, kik már élvezhetik közelségedet!
Megannyi kegyed és áldásod, és kegyelmed és szerető kedvességed megmutatkozásai
valóban felbátorítottak. Hogyan tudhatná másképpen e végtelen kis semmiség
dicsőíteni Annak Nevét, Ki egyetlen szavával életre hívta a teremtést, és hogyan
is tudná egy múlandó dicsérni Őt, Aki bebizonyította, hogy semmiféle leírás nem
fejezheti ki Őt, sem pedig dicsőítés nem növeli az Ő dicsőségét? Ő öröktől fogva
mérhetetlenül magasztos teremtményei felfogása felett, és szolgáinak Róla való
elképzelései Hozzá fel nem érhetnek

Ó, Uram! Látod ez élettelent színed előtt; bőkezűséged és
jóságos kegyed által ne hagyd, hogy megfosztasson a halhatatlan élet kelyhétől.
És látod e szenvedőt trónod előtt állni; ne fordítsd őt el gyógyító erőd
óceánjától. Kérve kérlek Téged, hogy add meg nékem minden időben és minden
helyzetben, hogy Rád emlékezhessem, Neved magasztalhassam, és Ügyedet
szolgáljam, bár jól tudom, hogy bármi ered is egy szolgától, az nem lépheti át
saját lelke határait, sem nem lehet Istenségedhez illő, sem pedig méltó
dicsőséged és fenséged udvarához.

Thou seest me, O my God, writhing in anguish upon the dust,
like unto a fish. Deliver me, have mercy upon me, O Thou Whose aid is invoked by
all men, O Thou within Whose grasp lie the reins of power over all men and
women. Whenever I ponder my grievous shortcomings and my great trespasses,
despair assaileth me from every direction, and whenever I pause to meditate upon
the ocean of Thy bounteousness and the heaven of Thy grace and the day-star of
Thy tender compassion, I inhale the fragrance of hope diffused from right and
left, from north and south, as if every created thing imparteth unto me the
joyous tidings that the clouds of the heaven of Thy mercy will pour down their
rain upon me. By Thy might, O Thou Who art the Mainstay of the sincere ones and
the Desire of them that enjoy near access unto Thee! Thy manifold favours and
blessings and the revelations of Thy grace and loving-kindness have truly
emboldened me. How, otherwise, can utter nothingness magnify the Name of Him Who
hath, by a word, brought creation into being, and how can an evanescent creature
extol Him Who hath demonstrated that no description can ever express Him and no
word of praise magnify His glory? He hath from everlasting been immeasurably
exalted above the understanding of His creatures and sanctified from the
conceptions of His servants.

O Lord! Thou beholdest this lifeless one before Thy face;
suffer him, through Thy generosity and bountiful favour, not to be deprived of
the chalice of immortal life. And Thou seest this afflicted one standing before
Thy throne; turn him not away from the ocean of Thy healing. I entreat Thee to
enable me at all times and under all conditions to remember Thee, to magnify Thy
Name and to serve Thy Cause, though I am well aware that whatever proceedeth
from a servant cannot transcend the limitations of his soul, nor beseem Thy
Lordship, nor be worthy of the court of Thy glory and Thy majesty.

Hatalmad a tanúm! Ha nem a Te dicséretedet zengené, nyelvem
nem lenne hasznomra, és ha nem Téged szolgálna, életem mit sem érne. Ha nem az
örömért, hogy dicsőséges birodalmad fényességét megláthatom, mi másért
örvendenék látásomnak? És ha nem a boldogságért, hogy a Te édes hangod
hallhatom, mi más haszna volna hallásomnak?

Thy might beareth me witness! Were it not to celebrate Thy
praise, my tongue would be of no use to me, and were it not for the sake of
rendering service to Thee, my existence would avail me not. But for the pleasure
of beholding the splendours of Thy realm of glory, why should I cherish sight?
And but for the joy of giving ear to Thy most sweet voice, of what use is
hearing?

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Dicsőség Néked, ó, Uram! Bocsásd meg bűneinket, könyörülj
rajtunk s tégy képessé, hogy visszatérhessünk Hozzád. Ne engedd, hogy másban
bízzunk Rajtad kívül, és nagylelkűen küldd le reánk azt, amit szeretsz és
kívánsz és ami illendő Előtted. Magasztald fel azokat, kik szívből hisznek és
bocsáss meg nékik kegyes jóakaratoddal

Mert bizony Te vagy a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Praise be unto Thee, O Lord. Forgive us our sins, have mercy
upon us and enable us to return unto Thee. Suffer us not to rely on aught else
besides Thee, and vouchsafe unto us, through Thy bounty, that which Thou lovest
and desirest and well beseemeth Thee. Exalt the station of them that have truly
believed, and forgive them with Thy gracious forgiveness.

Verily, Thou art the Help in Peril, the Self-Subsisting.

–a Báb

–the Báb

Ó, Istenem, ó, Uram, ó, Mesterem! Könyörgöm Hozzád, bocsásd
meg nékem, ha más örömöt keresek, mint a Te szereteted, vagy más vigasztalást,
mint a Te közelséged, vagy más boldogságot, mint a Te tetszésed, vagy más
létezést a Véled való kapcsolaton kívül.

O my God, O my Lord, O my Master! I beg Thee to forgive me for
seeking any pleasure save Thy love, or any comfort except Thy nearness, or any
delight besides Thy good-pleasure, or any existence other than communion with
Thee.

–a Báb

–the Báb

Dicsőség Néked, ó, Isten! Miként említhetnélek Téged, mikor
szenten állsz Te az egész emberiség dicsőítése fölött. Magasztaltassék a Te
Neved, ó, Isten, Te vagy a Király, az Örök Igazság. Te tudod, mi van a
mennyekben és a földön, és Hozzád kell visszatérnie mindeneknek. Aláküldötted
istenileg elrendelt Kinyilatkoztatásodat tiszta mérték szerint. Dicséret Néked,
ó, Uram! Parancsodra győzelmessé teszel bárkit, akit csak kívánsz, a menny és a
föld seregeivel, és bármivel, mi a kettő között van. Te vagy az Uralkodó, az
Örök Igazság, a győzhetetlen hatalom Ura.

???

Dicsőíttessél, ó, Uram, Ki mindenkor megbocsátja azon szolgái
bűneit, kik megbocsátásodért esedeznek. Mosd le bűneimet, és azok bűneit, kik
hajnalonként Tőled keresnek bocsánatot, kik napközben és éjnek évadján Hozzád
imádkoznak, kik nem vágyakoznak semmi egyéb után, mint Isten, kik felajánlják
mindazt, mit Isten kegyesen rájuk ruházott, kik dicséretedet zengik reggel és
estidőn, és kik nem hanyagok kötelességeikben.

–a Báb

–the Báb

Jól tudom, ó, Uram, hogy vétkeim színed előtt szégyenbe
borították arcom, és teherként nehezedtek hátamra Előtted, elválasztottak engem
a Te szépséges orcádtól, körülvettek minden oldalról, és minden felől
akadályoztak abban, hogy eljuthassak mennyei erőd kinyilatkoztatásaihoz

Ó, Uram, ha Te nem bocsátasz meg nekem, ki van, aki kegyelmet
adna, és ha Te nem irgalmazol nekem, ki van, aki részvétet tudna mutatni?
Dicsőség legyen Néked, Te teremtettél, mikor nemlétező voltam, és Te tápláltál,
mikor még minden értelem nélkül voltam. Dicséret Néked, a bőkezűség minden jele
Tőled származik, és a kegyelem minden záloga a Te határozatod kincsestárából
sugárzik szét.

I am aware, O Lord, that my trespasses have covered my face
with shame in Thy presence, and have burdened my back before Thee, have
intervened between me and Thy beauteous countenance, have compassed me from
every direction and have hindered me on all sides from gaining access unto the
revelations of Thy celestial power.

O Lord! If Thou forgivest me not, who is there then to grant
pardon, and if Thou hast no mercy upon me who is capable of showing compassion?
Glory be unto Thee, Thou didst create me when I was non-existent and Thou didst
nourish me while I was devoid of any understanding. Praise be unto Thee, every
evidence of bounty proceedeth from Thee and every token of grace emanateth from
the treasuries of Thy decree.

–a Báb

–the Báb

Megbocsátásodért könyörgöm, ó, Istenem, és bocsánatodért
esedezem oly módon, amint kívánod, hogy szolgáid Hozzád forduljanak. Könyörgöm,
mosd el bűneinket, miként az Istenségedhez méltó, és úgy bocsáss meg nékem,
szüleimnek, és mindazoknak, akik a Te mércéd szerint beléptek a Te szereteted
hajlékába, ahogy az mindent átható uralmadhoz méltó és mennyei hatalmad
dicsőségéhez illendő

Ó, Istenem! Te indítottad a lelkemet arra, hogy Hozzád
esdekeljen, és Tenélküled nem fordulnék Hozzád. Dicsőítessél és magasztaltassál;
hálát adok Néked azért, hogy kinyilatkoztattad Magad nékem, és bocsánatodért
könyörgöm, mert elmulasztottam kötelességemet, hogy megismerjelek, és nem jártam
szereteted ösvényén.

I beg Thy forgiveness, O my God, and implore pardon after the
manner Thou wishest Thy servants to direct themselves to Thee. I beg of Thee to
wash away our sins as befitteth Thy Lordship, and to forgive me, my parents, and
those who in Thy estimation have entered the abode of Thy love in a manner which
is worthy of Thy transcendent sovereignty and well beseemeth the glory of Thy
celestial power.

O my God! Thou hast inspired my soul to offer its supplication
to Thee, and but for Thee, I would not call upon Thee. Lauded and glorified art
Thou; I yield Thee praise inasmuch as Thou didst reveal Thyself unto me, and I
beg Thee to forgive me, since I have fallen short in my duty to know Thee and
have failed to walk in the path of Thy love.

–a Báb

–the Báb

Könyörgöm Hozzád, ó, Uram, bocsáss meg nékem minden említést a
Te említéseden kívül, és minden dicsőítést a Te dicsőítéseden kívül, és minden
örömet a Hozzád való közelség örömén kívül, és minden gyönyörűséget a Véled való
kapcsolat gyönyörűségén kívül, és minden boldogságot a Te szereteted és
tetszésed boldogságán kívül, és mindent, mi hozzám tartozik, de nincs
kapcsolatban Véled, ó, Te, Ki az urak Ura vagy, Ki biztosítja az eszközöket és
megnyitja a kapukat.

I beg Thee to forgive me, O my Lord, for every mention but the
mention of Thee, and for every praise but the praise of Thee, and for every
delight but delight in Thy nearness, and for every pleasure but the pleasure of
communion with Thee, and for every joy but the joy of Thy love and of Thy
good-pleasure, and for all things pertaining unto me which bear no relationship
unto Thee, O Thou Who art the Lord of lords, He Who provideth the means and
unlocketh the doors.

–a Báb

–the Báb

Ó, Te megbocsátó Úr! Te vagy mind e szolgáid menedéke. Te
ismered a titkokat és Te tudsz mindenről. Mi mind esendőek vagyunk, Te pedig a
Hatalmas, a Mindenható. Mi mind bűnösök vagyunk, Te pedig a Bűnök Megbocsátója,
az Irgalmas, a Könyörületes. Ó, Urunk! Ne nézd hibáinkat. Bánj vélünk kegyelmed
és jóságod szerint. Számosak a mi vétkeink, de végtelen a Te megbocsátásod
óceánja. Nagy a mi gyengeségünk, de segítséged bizonyítékai világosak. Ezért
hát, kérünk, szilárdíts és erősíts meg minket. Tégy minket képessé, hogy azt
cselekedjük, mi méltó szent Küszöbödhöz. Sugározd be szívünket, adj nékünk éles
szemet és figyelmes fület. Keltsd életre a holtakat s gyógyítsd meg a betegeket.
Ajándékozz gazdagságot a szegényeknek, és adj békét és biztonságot a
félénkeknek. Fogadj be minket Királyságodba és világosíts meg minket vezérleted
lámpásával. Te vagy az Erős és a Mindenható. Te vagy a Nagylelkű. Te vagy az
Elnéző. Te vagy a Kedves.

O Thou forgiving Lord! Thou art the shelter of all these Thy
servants. Thou knowest the secrets and art aware of all things. We are all
helpless, and Thou art the Mighty, the Omnipotent. We are all sinners, and Thou
art the Forgiver of sins, the Merciful, the Compassionate. O Lord! Look not at
our shortcomings. Deal with us according to Thy grace and bounty. Our
shortcomings are many, but the ocean of Thy forgiveness is boundless. Our
weakness is grievous, but the evidences of Thine aid and assistance are clear.
Therefore, confirm and strengthen us. Enable us to do that which is worthy of
Thy holy Threshold. Illumine our hearts, grant us discerning eyes and attentive
ears. Resuscitate the dead and heal the sick. Bestow wealth upon the poor and
give peace and security to the fearful. Accept us in Thy kingdom and illumine us
with the light of guidance. Thou are the Powerful and the Omnipotent. Thou art
the Generous. Thou art the Clement. Thou art the Kind.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Megpróbáltatások és nehézségek

Tests and difficulties

Ó, Isten, én Istenem! Ne légy távol tőlem, mert egyik csapás a
másik után zúdul rám. Ó, Isten, én Istenem! Ne hagyj magamra, mert
kimondhatatlan balsors gyötör. Szerető kedvességed emlőjéből fakadó tiszta
tejjel itass, mert szomjúságom teljesen elepesztett. Irgalmad szárnyai
árnyékában nyújts menedéket nekem, mert ellenségeim egy emberként támadtak rám.
Fenséged trónusa közelében őrizz engem, szemtől szemben dicsőséged jeleivel,
mert az emberi hitványság súlyosan levert. Örökkévalóságod Fájának gyümölcseivel
táplálj, mert a legnagyobb gyengeség fogott el. Adj innom az öröm serlegéből,
melyet gyöngéd irgalmad keze nyújt, mert számtalan gond tart fogva erősen.
Öltöztess mindenható uralmad hímzett köntösébe, mert a nyomor mindentől
megfosztott. Ringass álomba Örökkévalóságod Galambjának turbékolásával, mert a
legszörnyűbb megpróbáltatások értek engem. Hadd lakozzam Egyedüliséged trónja
előtt, Orcád szépségének ragyogó fényében, mert a félelem és a rettegés
összetört engem. Meríts le megbocsátásod óceánjába, a dicsőség cethalának
türelmetlenségével szembesítve, mert vétkeim teljes pusztulásra ítéltek.

O God, my God!  Be Thou not far from me, for tribulation
upon tribulation hath gathered about me.  O God, my God!  Leave me not
to myself, for the extreme of adversity hath come upon me.  Out of the pure
milk, drawn from the breasts of Thy loving-kindness, give me to drink, for my
thirst hath utterly consumed me.  Beneath the shadow of the wings of Thy
mercy shelter me, for all mine adversaries with one consent have fallen upon me. 
Keep me near to the throne of Thy majesty, face to face with the revelation of
the signs of Thy glory, for wretchedness hath grievously touched me.  With
the fruits of the Tree of Thine Eternity nourish me, for uttermost weakness hath
overtaken me.  From the cups of joy, proffered by the hands of Thy tender
mercies, feed me, for manifold sorrows have laid mighty hold upon me. With the
broidered robe of Thine omnipotent sovereignty attire me, for poverty hath
altogether despoiled me.  Lulled by the cooing of the Dove of Thine
Eternity, suffer me to sleep, for woes at their blackest have befallen me. 

Before the throne of Thy oneness, amid the blaze of the beauty of Thy
countenance, cause me to abide, for fear and trembling have violently crushed
me. Beneath the ocean of Thy forgiveness, faced with the restlessness of the
leviathan of glory, immerse me, for my sins have utterly doomed me.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Magasztaltassék a Te Neved, ó, Uram, én Istenem! Nem tudom,
miféle vízből teremtettél engem, milyen tüzet gyújtottál bennem, vagy milyen
agyagból gyúrtál. Minden tenger nyugtalansága lecsendesedett, de nem csitult el
ezen Óceán, amelyet a Te akaratod szélfúvása tart mozgásban. Minden tűz lángja
kioltatott, kivéve azt a Tüzet, amelyet a Te mindenható kezed gyújtott meg, és
amelynek sugarait Neved hatalma által szórtad mindenekre egedben és földeden.
Amint a megpróbáltatások súlyosbodnak, heve úgy lesz mind forróbb és forróbb.

Magnified be Thy name, O Lord my God! I know not what the
water is with which Thou hast created me, or what the fire Thou hast kindled
within me, or the clay wherewith Thou hast kneaded me. The restlessness of every
sea hath been stilled, but not the restlessness of this Ocean which moveth at
the bidding of the winds of Thy will. The flame of every fire hath been
extinguished except the Flame which the hands of Thine omnipotence have kindled,
and whose radiance Thou hast, by the power of Thy name, shed abroad before all
that are in Thy heaven and all that are on Thy earth. As the tribulations
deepen, it waxeth hotter and hotter.

Látod, ó, Istenem, a Te parancsolatod száguldó szele süvít
Fényed körül, amely a minden oldalról rátörő vihar tombolásától még
káprázatosabban és tündöklőbben ragyog. Dicséret Néked mindezért.

Behold, then, O my God, how Thy Light hath been compassed with
the onrushing winds of Thy decree, how the tempests that blow and beat upon it
from every side have added to its brightness and increased its splendor. 
For all this let Thee be praised.

Legnagyobb Nevedre, legősibb fenségedre kérlek könyörögve,
tekints le szeretteidre, kiknek szívét nagyon megrendítették a szenvedések,
melyek Őt sújtották, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Hatalmadban áll, hogy azt tedd,
ami Néked tetszik. Bizony, Te vagy a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

I implore Thee, by Thy Most Great Name, and Thy most ancient
sovereignty, to look upon Thy loved ones whose hearts have been sorely shaken by
reason of the troubles that have touched Him Who is the Manifestation of Thine
own Self. Powerful art Thou to do what pleaseth Thee. Thou art, verily, the
All-Knowing, the All-Wise.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Oszlasd el bánatomat jótékonyságoddal és bőkezűségeddel, ó,
Isten, én Istenem, és szüntesd szívfájdalmamat fenségeddel és hatalmaddal.
Látod, ó, Istenem, arcomat Feléd fordítom egy olyan időben, mikor szomorúság
vesz körül minden oldalról. Ó, Te, Ki minden lét Ura vagy, s Ki felülmúlsz
minden láthatót és láthatatlant, könyörgöm Nevedre, mely által az emberek szívét
és lelkét uralod, és irgalmad Óceánjának hullámaira és jótékonyságod fénylő
Napcsillagának ragyogására kérlek, számíts engem azok közé, kiket semmi sem
tudott meggátolni abban, hogy Feléd fordítsák arcukat, ó, Te, minden nevek Ura
és az egek Teremtője

Látod, ó, Uram, mik estek meg velem napjaidban. Neveidnek
Pirkadatára és tulajdonságaidnak Hajnalpontjára kérlek, rendeld el számomra azt,
minek segítségével kiállhatok szolgálatodban, és dicsőíthetem erényeidet.
Valóban, Te vagy a Mindenható, a Leghatalmasabb, Ki válaszol minden ember
imájára

Végezetül, orcád fényére könyörgöm Hozzád, áldd meg lépteimet,
bocsásd meg vétkeimet, és elégítsd meg szükségemet. Te vagy, Kinek ereje és
uralma mellett tanúskodik minden nyelv, s Kinek fensége és hatalma előtt
meghajol minden értő szív. Nincsen más Isten, csak Te, Ki hallasz és kész vagy a
válaszadásra.

Dispel my grief by Thy bounty and Thy generosity, O God, my
God, and banish mine anguish through Thy sovereignty and Thy might. Thou seest
me, O my God, with my face set towards Thee at a time when sorrows have
compassed me on every side. I implore Thee, O Thou Who art the Lord of all
being, and overshadowest all things visible and invisible, by Thy Name whereby
Thou hast subdued the hearts and the souls of men, and by the billows of the
Ocean of Thy mercy and the splendors of the Daystar of Thy bounty, to number me
with them whom nothing whatsoever hath deterred from setting their faces toward
Thee, O Thou Lord of all names and Maker of the heavens

Thou beholdest, O my Lord, the things which have befallen me
in Thy days. I entreat Thee, by Him Who is the Dayspring of Thy names and the
Dawning-Place of Thine attributes, to ordain for me what will enable me to arise
to serve Thee and to extol Thy virtues. Thou art, verily, the Almighty, the Most
Powerful, Who art wont to answer the prayers of all men

And, finally, I beg of Thee by the light of Thy countenance to
bless my affairs, and redeem my debts, and satisfy my needs. Thou art He to
Whose power and to Whose dominion every tongue hath testified, and Whose majesty
and Whose sovereignty every understanding heart hath acknowledged. No God is
there but Thee, Who hearest and art ready to answer.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A Reád áhítozó szívekben az Érted égő vágy tüze izzik, ó,
Istenem, s az udvarodtól való elszakíttatás fájdalmában keserves könnyet
hullatnak azok szemei, kik Téged szeretnek. Országaidat az ő siralmuk zokogása
járja be, azoké, akik Benned reménykednek.

The hearts that yearn after Thee, O my God, are burnt up with
the fire of their longing for Thee, and the eyes of them that love Thee weep
sore by reason of their crushing separation from Thy court, and the voice of the
lamentation of such as have set their hopes on Thee hath gone forth throughout
Thy dominions.

Fenséges hatalmaddal Te Magad óvtad meg őket mindkét
szélsőségtől. Lelkük tüze és szívük sóhaja nélkül könnyeikbe fulladnának, ám
könnyeik folyása nélkül szívük lángja és lelkük heve égetné el őket. Úgy tűnnek
ők, mint az angyalok, kiket hóból és tűzből teremtettél. Kirekesztenéd-e
Jelenlétedből, ó, Istenem, az Utánad ennyire vágyódó lelkeket, vagy állhatatos
buzgalmuk dacára elűznéd-e őket kegyelmed kapujából? A Te kiválasztottaid
szívében majdnem minden reménység kihunyt, ó, Istenem! Merre vannak könyörületed
szellői? Ellenség vet gátat nekik mindenfelől: hol vannak diadalmad jelei,
amelyeket Tábláidban ígértél?

Thou hast Thyself, O my God, protected them, by Thy sovereign
might, from both extremities. But for the burning of their souls and the sighing
of their hearts, they would be drowned in the midst of their tears, and but for
the flood of their tears they would be burnt up by the fire of their hearts and
the heat of their souls. Methinks, they are like the angels which Thou hast
created of snow and of fire. Wilt Thou, despite such vehement longing, O my God,
debar them from Thy presence, or drive them away, notwithstanding such fervor,
from the door of Thy mercy? All hope is ready to be extinguished in the hearts
of Thy chosen ones, O my God! Where are the breezes of Thy grace? They are
hemmed in on all sides by their enemies; where are the ensigns of Thy triumph
which Thou didst promise in Thy Tablets?

Dicsőséged a tanúm! Minden egyes reggelen szenvedések kelyhe
áll azok szeme előtt, akik Téged szeretnek, mert Benned hisznek, s a Te jeleidet
követik. Bár szilárdan hiszem, hogy nagyobb irántuk a Te könyörületed, mint az
övék önmaguk iránt, bár belátom, hogy egyedül azért sújtod őket, hogy Ügyedet
hirdessék, és méltókká váljanak a Te örökkévalóságod mennyébe emelkedni és a Te
udvarod közelségébe jutni, mégis Te jól ismered némelyikük gyengeségét és
türelmetlenségüket szenvedéseikben.

Thy glory is my witness! At each daybreak they who love Thee
wake to find the cup of woe set before their faces, because they have believed
in Thee and acknowledged Thy signs. Though I firmly believe that Thou hast a
greater compassion on them than they have on their own selves, though I
recognize that Thou hast afflicted them for no other purpose except to proclaim
Thy Cause, and to enable them to ascend into the heaven of Thine eternity and
the precincts of Thy court, yet Thou knowest full well the frailty of some of
them, and art aware of their impatience in their sufferings.

Könyörögve kérlek hát, ó, Istenem, segítsd őket erősítő
kegyelmed által, hogy Téged szeretvén tűrhessék tovább kínjaikat, és fedd föl
szemeik előtt azt, mit biztos oltalmad Szentélye mögött számukra elrendeltél,
hogy elébe futhassanak annak, ami nékik a Te utadon elrendeltetett, hogy az
Irántad érzett szeretetük indítsa őket versengésre e megpróbáltatásokért. Vagy
legalább bontsd ki előttük fölényed lobogóit és tedd őket győzedelmesekké
ellenségeid felett, hogy a Te korlátlan uralmad megmutatkozzon birodalmad
valamennyi lakója előtt, s hogy hatalmad ereje teremtményeid előtt
megnyilvánulhasson. Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit akarsz. Nincs más
Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.

Help them through Thy strengthening grace, I beseech Thee, O
my God, to suffer patiently in their love for Thee, and unveil to their eyes
what Thou hast decreed for them behind the Tabernacle of Thine unfailing
protection, so that they may rush forward to meet what is preordained for them
in Thy path, and may vie in hasting after tribulation in their love towards
Thee. And if not, do Thou, then, reveal the standards of Thine ascendancy, and
make them to be victorious over Thine adversaries, that Thy sovereignty may be
manifested unto all the dwellers of Thy realm, and the power of Thy might
demonstrated amidst Thy creatures. Powerful art Thou to do what Thou willest. No
God is there but Thee, the Omniscient, the All-Wise.

Tedd, ó, Istenem, Benned hívő és Ügyedet támogató szolgádat
rendíthetetlenné, oltalmazd őt gondviselésed és védelmed erődítményében minden
veszedelemtől ebben és az eljövendő életben. Bizony, úgy uralkodsz, ahogy Néked
tetszik. Nincs más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Make steadfast Thou, O my God, Thy servant who hath believed
in Thee to help Thy Cause, and keep him safe from all dangers in the stronghold
of Thy care and Thy protection, both in this life and in the life which is to
come. Thou, verily, rulest as Thou pleasest. No God is there save Thee, the
Ever-Forgiving, the Most Generous.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a
próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen
sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz.
Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki.

I adjure Thee by Thy might, O my God! Let no harm beset me in
times of tests, and in moments of heedlessness guide my steps aright through
Thine inspiration. Thou art God, potent art Thou to do what Thou desirest. No
one can withstand Thy Will or thwart Thy Purpose.

–a Báb

–the Báb

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója és minden
nyomorúság Megszüntetője! Te vagy, Ki elűz minden bánatot és megszabadít minden
rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem irgalmad
erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek.

O Lord! Thou art the Remover of every anguish and the
Dispeller of every affliction. Thou art He Who banisheth every sorrow and
setteth free every slave, the Redeemer of every soul. O Lord! Grant deliverance
through Thy mercy, and reckon me among such servants of Thine as have gained
salvation.

–a Báb

–the Báb

Jól tudod, ó, Istenem, hogy megpróbáltatások zuhogtak rám
minden irányból, és hogy Kívüled senki nem képes azokat eloszlatni vagy
megváltoztatni. Az Irántad érzett szeretetem miatt bizonyosan tudom, hogy Te
sohasem küldesz megpróbáltatást egy lélekre sem, hacsak nem kívánod rangját
emelni mennyei Paradicsomodban, és szívét megerősíteni ebben a földi életben
mindent legyőző hatalmad bástyájával, hogy ne vágyódjék e világ hitványságai
után. Bizony, jól tudod, hogy én minden körülmények között nagyobb becsben
tartanám a Rólad való megemlékezést, mint mindannak birtoklását, ami a
mennyekben és a földön létezik

Erősítsd meg szívemet, ó, Istenem, az Irántad való
engedelmességben és a Te szeretetedben, és add, hogy megszabadulhassak
ellenfeleid egész seregétől. Bizony, a Te dicsőségedre esküszöm, hogy senki más
után nem sóvárgom Rajtad kívül, sem nem vágyok másra, mint irgalmadra, és nem
rettegek semmi mástól, mint a Te igazságosságodtól. Könyörgöm Hozzád, bocsáss
meg nékem, és azoknak, kiket szeretsz, tetszésed szerint. Valóban, Te vagy a
Mindenható, a Jóságos.

Thou knowest full well, O my God, that tribulations have
showered upon me from all directions and that no one can dispel or transmute
them except Thee. I know of a certainty, by virtue of my love for Thee, that
Thou wilt never cause tribulations to befall any soul unless Thou desirest to
exalt his station in Thy celestial Paradise and to buttress his heart in this
earthly life with the bulwark of Thine all-compelling power, that it may not
become inclined toward the vanities of this world. Indeed Thou art well aware
that under all conditions I would cherish the remembrance of Thee far more than
the ownership of all that is in the heavens and on the earth.

Strengthen my heart, O my God, in Thine obedience and in Thy
love, and grant that I may be clear of the entire company of Thine adversaries.
Verily, I swear by Thy glory that I yearn for naught besides Thyself, nor do I
desire anything except Thy mercy, nor am I apprehensive of aught save Thy
justice. I beg Thee to forgive me as well as those whom Thou lovest, howsoever
Thou pleasest. Verily, Thou art the Almighty, the Bountiful.

Mérhetetlenül magasztosan állsz Te, ó, a mennyek és a föld
Ura, minden ember dicsérete fölött, és legyen béke a Te hűséges szolgáiddal, és
legyen dicsőség Istennek, minden világok Urának.

Immensely exalted art Thou, O Lord of the heavens and earth,
above the praise of all men, and may peace be upon Thy faithful servants and
glory be unto God, the Lord of all the worlds.

–a Báb

–the Báb

Ó, Uram! Te előtted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és
balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik őket. Minden
megpróbáltatás és minden szörnyű csapás úgy éri az embert, mint a kígyó
harapása. Nincsen más menedékhely és mentsvár számára, mint a Te védőszárnyaid
alatti védelem, oltalom, őrizet és gondoskodás

Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te védelmed legyen az én
páncélzatom, a Te oltalmad az én védőpajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja
előtti alázat az én őröm, a Te őrizeted és gondoskodásod az én erődöm és az én
otthonom. Óvj meg engem önző hajlamaimtól és vágyaimtól, és oltalmazz engem
minden betegségtől, bajtól, nehézségtől és megpróbáltatástól

Valóban, Te vagy a Védelmező, az Oltalmazó, a Megtartó, a
Megelégítő, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb!

O my Lord! Thou knowest that the people are encircled with
pain and calamities and are environed with hardships and trouble. Every trial
doth attack man and every dire adversity doth assail him like unto the assault
of a serpent. There is no shelter and asylum for him except under the wing of
Thy protection, preservation, guard and custody

O Thou the Merciful One! O my Lord! Make Thy protection my
armor, Thy preservation my shield, humbleness before the door of Thy oneness my
guard, and Thy custody and defense my fortress and my abode. Preserve me from
the suggestions of self and desire, and guard me from every sickness, trial,
difficulty and ordeal

Verily, Thou art the Protector, the Guardian, the Preserver,
the Sufficer, and verify, Thou art the Merciful of the Most Merciful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Uram, Istenem, bajban Menedékem! Csapások záporában Pajzsom
és Védelmem! Te vagy szükségben Óvóhelyem és Mentsváram, Társam magányomban! Te
vagy Vigasztalóm a szenvedésben és szerető Barátom az egyedüllétben! Gyötrelmeim
Eltávolítója és bűneim Megbocsátója

Feléd fordulok egészen, teljes szívemmel, elmémmel és
nyelvemmel Hozzád esedezem, védelmezz meg mindentől, mely ebben, isteni egységed
korszakában akaratod ellen való, és tisztíts meg minden mocsoktól, mely nem
engedi, hogy makulátlanul tisztán kegyelmed fájának árnyát keressem

Essen meg szíved, ó, Uram, a gyengén, állítsd talpra a
beteget, és enyhítsd az égető szomjúságot

Örvendeztesd meg a keblet, melyben szereteted parázslik, és
lobbantsd lángra mennyei szereteted és szellemed tüzével

Ékesítsd fel az isteni egység szentélyeit a szentség
ruházatával, és helyezd fejemre kegyed koronáját!

O Lord, my God and my Haven in my distress! My Shield and my
Shelter in my woes! My Asylum and Refuge in time of need and in my loneliness my
Companion! In my anguish my Solace, and in my solitude a loving Friend! The
Remover of the pangs of my sorrows and the Pardoner of my sins!

Wholly unto Thee do I turn, fervently imploring Thee with all
my heart, my mind and my tongue, to shield me from all that runs counter to Thy
will in this, the cycle of Thy divine unity, and to cleanse me of all defilement
that will hinder me from seeking, stainless and unsullied, the shade of the tree
of Thy grace.

Have mercy, O Lord, on the feeble, make whole the sick, and
quench the burning thirst.

Gladden the bosom wherein the fire of Thy love doth smolder,
and set it aglow with the flame of Thy celestial love and spirit.

Robe the tabernacles of divine unity with the vesture of
holiness, and set upon my head the crown of Thy favor.

Ragyogd be arcom bőséged napjának sugaraival, és segíts engem
kegyesen, hogy szent küszöböd előtt szolgálhassak!

Illumine my face with the radiance of the orb of Thy bounty,
and graciously aid me in ministering at Thy holy threshold.

Hadd teljen meg szívem csordultig szeretettel teremtményeid
iránt, és add, hogy szeretteid között irgalmad jelévé, kegyelmed zálogává, és az
egyetértés bajnokává válhassak, csak Néked szentelve magam, a Rólad való
emlékezést zengve, megfeledkezve önmagamról, de mindig arra figyelmezve, ami a
Tiéd

Ó, Isten, én Istenem! Ne tartsd vissza tőlem megbocsátásod és
kegyelmed lágy fuvallatait, és ne fossz meg engem segedelmed és kegyed friss
forrásaitól

Hadd lakozzam védőszárnyaid alatt, és vesd rám mindeneket
védelmező tekintetedet

Oldozd meg nyelvem, hogy fennhangon dicsőíthessem neved néped
között, hangom nagy sokaság fölött szárnyalhasson, és ajkamról dicséreted
folyama áradhasson

Mert valóban Te vagy a Kegyes, a Dicsőített, a Hatalmas, a
Mindenható.

Make my heart overflow with love for Thy creatures and grant
that I may become the sign of Thy mercy, the token of Thy grace, the promoter of
concord amongst Thy loved ones, devoted unto Thee, uttering Thy commemoration
and forgetful of self but ever mindful of what is Thine.

O God, my God! Stay not from me the gentle gales of Thy pardon
and grace, and deprive me not of the wellsprings of Thine aid and favor.

‘Neath the shade of Thy protecting wings let me nestle, and
cast upon me the glance of Thine all-protecting eye.

Loose my tongue to laud Thy name amidst Thy people, that my
voice may be raised in great assemblies and from my lips may stream the flood of
Thy praise.

Thou art, in all truth, the Gracious, the Glorified, the
Mighty, the Omnipotent.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Összejövetelek

Meetings

Ó, könyörületes, mindenható Úr! Ím, könyörögve fordítják Feléd
arcukat ezen összegyűlt lelkek. Végtelen alázattal és engedelmességgel
tekintenek Királyságod felé, és könyörögnek megbocsátásodért és kegyelmedért. Ó,
Isten! Tedd e gyülekezetet Néked kedvessé! Tisztítsd meg e lelkeket és sugározd
rájuk vezérleted fényét! Ragyogd be szívüket és örvendeztesd meg lelküket
örömhíreddel! Fogadd be mindőket szentséges Királyságodba, hadd részesüljenek
kimeríthetetlen bőkezűségedből, és tedd őket boldoggá mind ebben, mind pedig az
eljövendő világban!

O Thou compassionate, almighty One! This assemblage of souls
have turned their faces unto Thee in supplication. With the utmost humility and
submission they look toward Thy Kingdom and beg Thee for pardon and forgiveness.
O God! Endear this assembly to Thyself. Sanctify these souls, and cast upon them
the rays of Thy guidance. Illumine their hearts, and gladden their spirits with
Thy glad tidings. Receive all of them in Thy holy Kingdom; confer upon them
Thine inexhaustible bounty; make them happy in this world and in the world to
come.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten! Összegyűltünk itt szereteted illatában, és
Királyságod felé fordulunk. Nem keresünk mást, csak Téged, és nincs egyéb
vágyunk, mint hogy tetszésedet elnyerjük. Ó, Istenünk! Tedd ez étket mennyei
mannáddá, és add, hogy e gyülekezet szentjeid seregévé válhasson! Hadd legyenek
ők a szeretet kovásza az emberek között, és a megvilágosodás forrása az egész
emberi faj számára. Hadd legyenek ők vezérleted eszközei a földön. Mert bizony
Te vagy a Hatalmas, Te vagy az Adományozó, Te vagy a Megbocsátó, s Te vagy a
Mindenható!

O God! Verily, we have gathered here in the fragrance of Thy
love. We have turned to Thy Kingdom. We seek naught save Thee and desire nothing
save Thy good pleasure. O God! Let this food be Thy manna from heaven, and grant
that this assemblage may be a concourse of Thy supreme ones. May they be the
quickening cause of love to humanity and the source of illumination to the human
race. May they be the instruments of Thy guidance upon earth. Verily, Thou art
powerful. Thou art the Bestower. Thou art the Forgiver, and Thou art the
Almighty.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isteni Gondviselés! Ímé, barátaid gyülekezete, kiket
szépséged vonz, és kiknek szíve az Irántad érzett szeretet tüzében izzik.
Változtasd ezen lelkeket mennyei angyalokká, keltsd őket új életre Szentlelked
leheletével, adj nékik ékesszóló nyelvet és határozott szívet, övezd fel őket
mennyei hatalommal és könyörületes érzülettel. Add, hogy az emberiség egységének
hirdetőivé váljanak, és a szeretet és egyetértés forrásává az emberi világban,
hogy az Igazság Napjának fénye szétoszlathassa az ostoba előítéletek veszélyes
sötétjét, fénybe borulhasson e kietlen világ, ez anyagi birodalom magába
szívhassa a szellem világának sugarait, ez a sokféle szín egyetlen tiszta színné
olvadhasson, és dicsőítő ének szárnyalhasson szentséged királyságába

Valóban, Te vagy a Mindenható és a Mindenek Felett Hatalmas!

O Divine Providence! This assemblage is composed of Thy
friends who are attracted to Thy beauty and are set ablaze by the fire of Thy
love. Turn these souls into heavenly angels, resuscitate them through the breath
of Thy Holy Spirit, grant them eloquent tongues and resolute hearts, bestow upon
them heavenly power and merciful susceptibilities, cause them to become the
promulgators of the oneness of mankind and the cause of love and concord in the
world of humanity, so that the perilous darkness of ignorant prejudice may
vanish through the light of the Sun of Truth, this dreary world may become
illumined, this material realm may absorb the rays of the world of spirit, these
different colors may merge into one color and the melody of praise may rise to
the kingdom of Thy sanctity.

Verily, Thou art the Omnipotent, and the Almighty!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Reggel

Morning

Ó, Istenem és Mesterem! Szolgád vagyok, és a Te szolgád fia.
Ím, felkeltem én kerevetemről e hajnali órán, mikor egyedüliséged Napcsillaga
világlott elő akaratod Hajnalpontjából, és ragyogta be az egész világot, miként
ez elrendeltetett Parancsolatod Könyveiben

Dicséret Néked, ó, Istenem, hogy megismerésed fényének
ragyogására ébredhettünk. Küldd le nékünk hát, ó, Uram, azt, ami segít, hogy
mindenkitől megválhassunk Rajtad kívül, és ami megszabadít minket minden
köteléktől, mely nem Hozzád fűz. Emellett rendeld nékem és azoknak, kiket
szeretek, és az én véreimnek, férfiaknak és nőknek egyaránt ezen és az eljövendő
világ minden jótéteményét. Óvj meg minket szüntelen védelmed által, ó, Te, Kit
az egész teremtés szeret, és Ki a világegyetem Vágya vagy, azoktól, kiket az
emberek kebelében ármánykodó Suttogó Gonosz megtestesüléseivé tettél. Képes vagy
Te, hogy azt tedd, ami Néked tetszik. Valóban, Te vagy a Mindenható, a
Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való

Áldd meg, ó, Uram, én Istenem, Azt, Kit legnagyszerűbb Címeid
fölé helyeztél, és Ki által elválasztottad az istenfélőket a gonoszoktól, és
kegyesen segíts nékünk, hogy azt cselekedjük, amit szeretsz és kívánsz. Áldd meg
továbbá, ó, Istenem, azokat, Kik Szavaid és Betűid, és azokat, kik arcukat Feléd
fordították, és a Te orcád felé tekintenek és figyelmeznek Hívásodra

Valóban, Te vagy minden ember Ura és Királya, és hatalmad van
minden dolgok fölött.

O my God and my Master! I am Thy servant and the son of Thy
servant. I have risen from my couch at this dawntide when the Daystar of Thy
oneness hath shone forth from the Dayspring of Thy will, and hath shed its
radiance upon the whole world, according to what had been ordained in the Books
of Thy Decree.

Praise be unto Thee, O my God, that we have wakened to the
splendors of the light of Thy knowledge. Send down, then, upon us, O my Lord,
what will enable us to dispense with anyone but Thee, and will rid us of all
attachment to aught except Thyself. Write down, moreover, for me, and for such
as are dear to me, and for my kindred, man and woman alike, the good of this
world and the world to come. Keep us safe, then, through Thine unfailing
protection, O Thou the Beloved of the entire creation and the Desire of the
whole universe, from them whom Thou hast made to be the manifestations of the
Evil Whisperer, who whisper in men’s breasts. Potent art Thou to do Thy
pleasure. Thou art, verily, the Almighty, the Help in Peril, the
Self-Subsisting.

Bless Thou, O Lord my God, Him Whom Thou hast set over Thy
most excellent Titles, and through Whom Thou hast divided between the godly and
the wicked, and graciously aid us to do what Thou lovest and desirest. Bless
Thou, moreover, O my God, them Who are Thy Words and Thy Letters, and them who
have set their faces towards Thee, and turned unto Thy face, and hearkened to
Thy Call.

Thou art, truly, the Lord and King of all men, and art potent
over all things.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Menedékedben ébredtem, ó, Istenem, és illendő annak, ki ezt
keresi, hogy oltalmad Szentélyében és védőkarod Erősségében lakozzék. Világítsd
meg benső lényemet, ó, Uram, Kinyilatkoztatásod Hajnalának ragyogásával, miként
külső lényemet beragyogja kegyed reggeli fénye.

I have wakened in Thy shelter, O my God, and it becometh him
that seeketh that shelter to abide within the Sanctuary of Thy protection and
the Stronghold of Thy defense. Illumine my inner being, O my Lord, with the
splendors of the Dayspring of Thy Revelation, even as Thou didst illumine my
outer being with the morning light of Thy favor.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Segítség félrevezetetteknek

Guidance for those led astray

Istenhez fohászkodunk, kegyesen segítse azokat, kik
félrevezettettek, hogy igazságosak és pártatlanok legyenek, és felismerjék, mire
nem figyelmeztek eddig. Valóban, Ő a Mindenekben Bővelkedő, a Legnagylelkűbb. Ne
tiltsd el szolgáidat, ó, Uram, kegyelmed ajtajától és ne űzd el őket jelenléted
udvarából. Segítsd őket, hogy eloszlathassák a csalfa álmodozás ködét és
szétszaggathassák a hiú képzelgés és reménykedés fátylát. Mert bizony Te vagy a
Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a
Kegyes.

We pray to God to graciously assist them that have been led
astray to be just and fair-minded, and to make them aware of that whereof they
have been heedless. He, in truth, is the All-Bounteous, the Most Generous. Debar
not Thy servants, O my Lord, from the door of Thy grace, and drive them not away
from the court of Thy presence. Assist them to dispel the mists of idle fancy,
and to tear away the veils of vain imaginings and hopes. Thou art, verily, the
All-Possessing, the Most High. No God is there but Thee, the Almighty, the
Gracious.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Segítségkérés

Assistance

Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek
egységedről és egyedüliségedről, és elismerem ajándékaidat mind a múltban és a
jelenben. Te vagy a Mindenek Felett Bőkezű. Irgalmad kicsorduló záporai
egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogása az
engedelmesekre és engedetlenekre is árad

Ó, irgalom Istene, Kinek ajtaja előtt meghajol az irgalom
leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szerető jóság legbenső lelke,
könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat
keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne
tagadd meg tőlük napjaidban kegyelmed áradását

Mi mindnyájan csupán szegények és szűkölködők vagyunk, és
bizony, Te vagy a Mindenek Birtokosa, a Mindent Legyőző, a Mindenek Felett
Hatalmas.

???

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ó, Istenem! Legdicsőbb Nevedre kérlek, segíts engem mindabban,
mi szolgáidnak hasznára válik, és abban, mi által felvirágzanak városaid. Mert
bizony Néked van hatalmad minden dolgok fölött.

O my God! I ask Thee, by Thy most glorious Name, to aid me in
that which will cause the affairs of Thy servants to prosper, and Thy cities to
flourish. Thou, indeed, hast power over all things!

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd:
dicséret Istennek! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be
God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

–a Báb

–the Báb

Mondd: az Úr ad megelégedést mindeneknek mindenek fölött. A
mennyekben vagy a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a
Tudó, a Fenntartó, a Mindenható.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in
the heavens or in the earth but God sufficeth. Verily, He is in Himself the
Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

–a Báb

–the Báb

Urunk! Hitványak vagyunk, essen meg rajtunk szíved; semmink
sincsen, adj részt nékünk gazdagságod tengeréből; szükséget szenvedünk, elégíts
meg minket; megaláztattunk, juttass nékünk dicsőségedből. Te táplálod nap mint
nap a lég vándorait és a mező állatait, és a Te gondoskodásodban és
nyájasságodban részesül minden teremtett lény

Ne foszd meg ez esendőt csodálatos kegyelmedtől, és
hatalmadnál fogva halmozd el bőségeddel e gyarló lelket

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, hadd gyarapodjunk földi
dolgainkban, hogy mindentől függetlenek lehessünk Rajtad kívül, hogy csak Véled
tanácskozhassunk, a Te utadat járhassuk és a Te misztériumaidat hirdethessük. Te
vagy a Mindenható, a Szerető Szívű és az emberiség Jótevője.

Lord! Pitiful are we, grant us Thy favor; poor, bestow upon us
a share from the ocean of Thy wealth; needy, do Thou satisfy us; abased, give us
Thy glory. The fowls of the air and the beasts of the field receive their meat
each day from Thee, and all beings partake of Thy care and loving-kindness.

Deprive not this feeble one of Thy wondrous grace and
vouchsafe by Thy might unto this helpless soul Thy bounty.

Give us our daily bread, and grant Thine increase in the
necessities of life, that we may be dependent on none other but Thee, may
commune wholly with Thee, may walk in Thy ways and declare Thy mysteries. Thou
art the Almighty and the Loving and the Provider of all mankind.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten, én Istenem! Íme esendő alattvalóid, kik a Te hűséges
szolgáid és szolgálóleányaid, kik meghajtották magukat magasztos Kijelentésed
előtt és alázattal hajoltak meg fényed Küszöbe előtt, és tanúságot tettek
Egységedről, melyen keresztül delelői tündöklésben sugárzott elő a Nap.
Hallgattak ők hívásodra, mely rejtett Birodalmadból hallatszott, és szeretettől
és elragadtatástól remegő szívvel válaszoltak hívó szavadra

Ó, Uram, záporoztasd alá rájuk irgalmad összes kiáradását,
küldd le rájuk kegyelmed minden esőjét. Neveld őket gyönyörűséges növényekké a
menny kertjében, és adományaid bő és túlcsorduló felhői s túláradó kegyelmed
mély tavai által tedd, hogy e kert virágba boruljon, és tartsd azt örökké zölden
és ragyogón, mindig üdén és vibrálón és frissen

Te vagy valóban a Hatalmas, a Magasztos, az Erős, Ki a
mennyekben és a földön egyedül marad változatlan. Nincsen más Isten csak Te, a
nyilvánvaló bizonyságok és jelek Ura.

O God, my God! These are Thy feeble servants; they are Thy
loyal bondsmen and Thy handmaidens, who have bowed themselves down before Thine
exalted Utterance and humbled themselves at Thy Threshold of light, and borne
witness to Thy oneness through which the Sun hath been made to shine in midday
splendor. They have listened to the summons Thou didst raise from out Thy hidden
Realm, and with hearts quivering with love and rapture, they have responded to
Thy call.

O Lord, shower upon them all the outpourings of Thy mercy,
rain down upon them all the waters of Thy grace. Make them to grow as beauteous
plants in the garden of heaven, and from the full and brimming clouds of Thy
bestowals and out of the deep pools of Thine abounding grace make Thou this
garden to flower, and keep it ever green and lustrous, ever fresh and shimmering
and fair.

Thou art, verily, the Mighty, the Exalted, the Powerful, He
Who alone, in the heavens and on the earth, abideth unchanged. There is none
other God save Thee, the Lord of manifest tokens and signs.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Uram, én Istenem! Nyújtsd kezed azoknak, akiket szeretsz,
hogy hívek lehessenek Hitedhez, a Te utadon járhassanak és szilárdak lehessenek
Ügyedben. Bocsásd rájuk kegyelmedet, hogy megállhassanak az önzés és szenvedély
támadásai közepette, és az isteni útmutatás fényét követhessék. Te vagy az Erős,
a Kegyelmes, az Önmagától Való, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenható, a
Mindenek Felett Bőkezű.

O Lord my God! Assist Thy loved ones to be firm in Thy Faith,
to walk in Thy ways, to be steadfast in Thy Cause. Give them Thy grace to
withstand the onslaught of self and passion, to follow the light of divine
guidance. Thou art the Powerful, the Gracious, the Self-Subsisting, the
Bestower, the Compassionate, the Almighty, the All-Bountiful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ne szedd fel, ó, Uram, az ünnepi asztalt, mely Nevedben
teríttetett meg, és ne oltsd ki az égő lángot, melyet a Te kiolthatatlan tüzed
lobbantott fel. Ne tartsd vissza élő vized folyását, mely a Te dicsőséged és a
Rólad való megemlékezés dallamától morajlik, és ne foszd meg szolgáidat
szereteted parfümjét lehelő édes ízeid illatától

Uram! Változtasd szentjeid aggasztó gondjait nyugalommá,
nehézségeiket vigasszá, megaláztatásukat dicsőséggé, bánatukat áldott örömmé, ó,
Te, Ki kezedben tartod az egész emberiség gyeplőjét

Te vagy, valóban, az Egyetlen, az Egyedülálló, a Hatalmas, a
Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

???

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Szellemi tanácsok

Spiritual Assemblies

Valahányszor a tanácskozóterembe léptek, mondjátok el ez
imát Isten szeretetével eltelt szívvel és az Ő említésén kívül mindentől
megtisztult nyelvvel, hogy a Mindenek Felett Hatalmas kegyesen végső diadalhoz
segítsen benneteket:

Whenever ye enter the council-chamber, recite this prayer
with a heart throbbing with the love of God and a tongue purified from all but
His remembrance, that the All-Powerful may graciously aid you to achieve supreme
victory.

Ó, Isten, én Istenem! Szolgáid vagyunk, kik áhítattal
tekintenek Szent Arcod felé, s e dicsőséges Napon mindentől elfordulnak Rajtad
kívül. Összegyűltünk e Szellemi Tanácsban, nézeteinkben, gondolatainkban és
célunkban egységesen, hogy Szavad felmagasztaljuk az emberek között. Ó, Urunk,
Istenünk! Tégy minket Isteni Vezérleted jeleivé, magasztos Hited lobogóivá az
emberek között, és hatalmas Szövetséged szolgálóivá. Ó, Legmagasabb Urunk! Hadd
lehessünk Isteni Egységed képviselőivé Abhá Királyságodban és ragyogó csillagok
minden vidék felett. Urunk! Segíts minket, hadd válhassunk csodás Kegyelmed
hullámzó tengerévé, mindörökké dicsőséges Magasságodban fakadó folyókká,
egészséges gyümölcsökké Isteni Ügyed Fáján, mennyei Szőlőskerted fáivá, melyek
ágai Bőséged fuvallataitól hajladoznak. Ó, Isten! Hadd legyenek Isteni Egységed
Versei lelkünk tápláléka, szívünket hadd örvendeztesse Kegyelmed kiáradása, hogy
eggyé válhassunk, mint ugyanazon tenger hullámai, és összeolvadhassunk, mint
ragyogó Fényességed sugarai, hogy gondolataink, nézeteink, érzéseink válhassanak
egyazon valósággá, mely az egység szellemét tanúsítja világszerte. Te vagy a
Kegyelmes, a Bőkezű, az Adományozó, a Mindenható, az Irgalmas, a Könyörületes.

O God, my God!  We are servants of Thine that have turned
with devotion to Thy Holy Face, that have detached ourselves from all besides
Thee in this glorious Day.  We have gathered in this Spiritual Assembly,
united in our views and thoughts, with our purposes harmonized to exalt Thy Word
amidst mankind.  O Lord, our God!  Make us the signs of Thy Divine
Guidance, the Standards of Thine exalted Faith amongst men, servants to Thy
mighty Covenant, O Thou our Lord Most High, manifestations of Thy Divine Unity
in Thine Abhá Kingdom, and resplendent stars shining upon all regions. 

Lord!  Aid us to become seas surging with the billows of Thy wondrous
Grace, streams flowing from Thine all-glorious Heights, goodly fruits upon the
Tree of Thy heavenly Cause, trees waving through the breezes of Thy Bounty in
Thy celestial Vineyard.  O God!  Make our souls dependent upon the
Verses of Thy Divine Unity, our hearts cheered with the outpourings of Thy
Grace, that we may unite even as the waves of one sea and become merged together
as the rays of Thine effulgent Light; that our thoughts, our views, our feelings
may become as one reality, manifesting the spirit of union throughout the world. 
Thou art the Gracious, the Bountiful, the Bestower, the Almighty, the Merciful,
the Compassionate.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Gyűljetek össze tiszta örömben, és az ülés kezdetén
imádkozzátok az alábbi imát:

Come ye together in gladness unalloyed, and at the
beginning of the meeting, recite ye this prayer:

Ó, Királyság Ura! Bár testünk itt gyülekezett össze, szerelmes
szívünket magával ragadja a szereteted, és ragyogó Arcod sugarain suhanunk tova.
Bár gyengék vagyunk, mégis hatalmad és erőd kinyilatkoztatásait várjuk. Bár
szegények vagyunk, vagyon és javak nélkül, mégis Királyságod kincseiből
részesülünk. Bár csak cseppecskék vagyunk, mégis óceánod mélyéből merítünk. Bár
porszemek vagyunk, mégis sugárzó Napod dicsőségében ragyogunk

Ó, Gondoskodónk! Küldd le nékünk segítséged, hogy az itt
összegyűltek mindegyike fénylő gyertyává válhasson, mágnesként vonzhassa az
embereket és mennyei birodalmaidba szólíthassa őket, mígnem ez alsó világot
végül Paradicsomkerted tükörképévé változtatjuk.

O Thou Lord of the Kingdom!  Though our bodies be
gathered here together, yet our spellbound hearts are carried away by Thy love,
and yet are we transported by the rays of Thy resplendent face.  Weak
though we be, we await the revelations of Thy might and power.  Poor though
we be, with neither goods nor means, still take we riches from the treasures of
Thy Kingdom.  Drops though we be, still do we draw from out Thy ocean
deeps.  Motes though we be, still do we gleam in the glory of Thy splendid
Sun

O Thou our Provider!  Send down Thine aid, that each one
gathered here may become a lighted candle, each one a center of attraction, each
one a summoner to Thy heavenly realms, till at last we make this nether world
the mirror image of Thy Paradise.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

A Szellemi Tanács ülésének befejezésekor mondandó ima:

Prayer to be said at the close of the meeting of the
Spiritual Assembly.

Ó, Isten! Ó, Isten! Egyedüliséged láthatatlan királyságából
pillants le ránk, kik összegyűltek ezen szellemi gyűlésben, Benned hívén,
jeleidben bizakodván, szilárdan Szövetségedben és Testamentumodban, Hozzád
vonzódva, lángra gyúlva szereteted tüzétől és őszintén a Te Ügyedben.
Szőlőskerted munkásai vagyunk, hited terjesztői, orcád odaadó imádói, alázatosak
szeretteid iránt, hódolók ajtód előtt. Könyörgünk Hozzád, szilárdíts meg minket
választottaid szolgálatában, segíts meg minket láthatatlan seregeiddel, erősíts
meg minket, hogy szolgálhassunk Téged, és tégy minket alázatos és imádó
alattvalókká, kik Véled társalognak

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, és Te vagy a Hatalmas, az Erős.
Holtak vagyunk, és Te vagy a nagy életadó Szellem. Szükséget szenvedünk, és Te
vagy a Fenntartó, az Erős

Ó, Urunk! Fordítsd arcunk irgalmas orcád felé, táplálj
minket bőven áradó kegyeddel mennyei asztalodról, segíts minket legfőbb
angyalaid seregeivel, és erősíts meg minket az Abhá Királyság szentjei által

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, az Irgalmas. Te vagy a nagy bőség
Birtokosa, és valóban Te vagy az Elnéző és a Kegyes.

O God!  O God!  From the unseen kingdom of Thy
oneness behold us assembled in this spiritual meeting, believing in Thee,
confident in Thy signs, firm in Thy Covenant and Testament, attracted to Thee,
set aglow with the fire of Thy love and sincere in Thy Cause.  We are
servants in Thy vineyard, spreaders of Thy religion, devoted worshipers of Thy
countenance, humble towards Thy loved ones, submissive before Thy door, and
imploring Thee to confirm us in serving Thy chosen ones, to support us with
Thine unseen hosts, to strengthen our loins in Thy servitude and to make us
submissive and adoring subjects communing with Thee

O our Lord!  We are weak, and Thou art the Mighty, the
Powerful.  We are lifeless, and Thou art the great life-giving Spirit. 
We are needy, and Thou art the Sustainer, the Powerful

O our Lord!  Turn our faces unto Thy merciful
countenance, feed us from Thy heavenly table with Thine abundant grace, assist
us with the hosts of Thy supreme angels and confirm us through the holy ones of
the Kingdom of Abhá

Verily, Thou art the Generous, the Merciful.  Thou art
the Possessor of great bounty, and, verily, Thou art the Clement and the
Gracious.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Tanítás

Teaching

Dicsőség Nevednek, ó, Uram, én Istenem! Látod, pillantásom
miként szegeződik szelíd jóságodra, és szemem miként csüng irgalmad és szerető
kedvességed láthatárán, s kezeim mint emelkednek adományaid mennyországa felé.
Hatalmad a tanúm! Testem minden tagja Hozzád kiált emígyen: „Ó, Te, a világok
Szeretettje, és Ura mindeneknek, kik a mennyben és a földön lakoznak, s a Hozzád
hű szívek egyetlen Vágya! Óceánodra könyörgöm Hozzád, melyhez szólítottad a
menny valamennyi lakóját s a föld népeit, segíts szolgáidnak, kik
megakadályoztattak abban, hogy irányába indulhassanak s elérhessék partjait.
Fordítsd el őket, ó, Istenem, mindentől Rajtad kívül, s oldd meg nyelvüket, hogy
dicséreted zengjék és erényeid magasztalják. Adj nékik inniuk, ó, Istenem,
kegyelmed nemes Borából, hogy ezáltal elfeledkezzenek ők mindenről Rajtad kívül,
álljanak ki Ügyedet szolgálni, és légyenek szilárddá szeretetedben. Bizony, Te
vagy életük Ura és imádatuk Tárgya. Ha eltaszítod őket, ki gondoskodik majd
róluk, s ha Tőled távolra tévelyednek, ki segít nékik, hogy Színed elé
járulhassanak? Hatalmadra esküszöm! Nincsen más mentsvár, hova menekülhetnének
Rajtad kívül, nincsen más menedék, mint a Te menedéked, s nincsen más védelem,
mint a Te védelmed. Jaj annak, ki más Urat vett Rajtad kívül, és áldottak, kik
megoldották a kötelékeket, melyek a föld lakóihoz fűzik őket, s nagylelkűséged
köntösébe kapaszkodnak. Ők Bahá népe, mindenek előtt, kik a mennyben és a földön
lakoznak. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.

Dicsőség Istennek, minden világok Urának!

Lauded be Thy name, O Lord my God! Thou beholdest how my gaze
is fixed toward Thy tender 183 mercies, and how mine eyes are bent upon the
horizon of Thy grace, and Thy loving-kindness, and how my hands are stretched
out unto the heaven of Thy bestowals. Thy might beareth me witness! Every limb
of my body crieth out to Thee and saith: “O Thou Who art the Well-Beloved of the
worlds, and the Lord of all that are in heaven and on earth, and the one Desire
of the hearts which are devoted to Thee! I implore Thee, by Thine Ocean unto
which Thou didst summon all the inmates of heaven and all the dwellers of the
earth, to help Thy servants who have been kept back from turning unto it and
from approaching its shores. Make them, then, O my God, to be detached from all
else but Thee, and enable them to speak forth Thy praise and extol Thy virtues.
Supply them, moreover, O my God, with the choice Wine of Thy mercy, that it may
cause them to be forgetful of any one except Thee, and to arise to serve Thy
Cause, and to be steadfast in their love for Thee. Thou art, verily, the Lord of
their lives and the Object of their adoration. If they be driven away by Thee,
who will then look upon them; and if they be removed far from Thee, who is there
that can help them to approach Thy Presence? I swear by Thy might! No refuge is
there to flee to except Thee, and no shelter to seek except Thy shelter, and no
protection except Thy protection. Woe betide him who hath taken as Lord any one
beside Thee, and blessed are the ones who have rid themselves of all attachment
to all the dwellers of Thine earth, and clung to the hem of Thy bounteousness.
These! the people of Bahá, before all that are in heaven and all that are on
earth. No God is there but Thee, the Omniscient, the All-Wise.”

Praise be to God, the Lord of all worlds.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Dicséret Néked, ó, Uram, Istenem! Nevedre könyörgöm Hozzád,
melyet senki illő módon fel nem ismert, és melynek fontosságát nincs lélek, ki
felfogta volna. Általa esedezem Hozzád, Ki a Te Kinyilatkoztatásod Kútfeje és
jeleid Hajnala, tedd az én szívem szereteted és a Reád való emlékezés tárházává.
Majd kösd azt össze leghatalmasabb Óceánoddal, hogy bölcsességed élővizei
valamint dicsőítésed és dicséreted kristálypatakjai áradhassanak belőle

Végtagjaim tanúskodnak a Te egységedről, és hajam hirdeti
egyeduralmad s hatalmad erejét. Odaálltam kegyelmed ajtajához tökéletesen
háttérbe szorítván magamat, a legteljesebb önmegtagadással, és megkapaszkodtam
nagylelkűséged szegélyében, s a Te ajándékaid láthatárára függesztettem
szemeimet

Rendeld el számomra, ó, Istenem, azt, mi illendő fenséged
nagyságához, és segíts nékem megerősítő kegyed által, úgy tanítanom a Te
Ügyedet, hogy a holtak felserkenjenek sírjaikból és Feléd rohanjanak, teljesen
Tebenned bízván, s tekintetüket a Te Ügyed pirkadatára, valamint
Kinyilatkoztatásod hajnalpontjára rögzítvén

Te vagy valóban a Leghatalmasabb, a Legmagasztosabb, a
Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

Praise be to Thee, O Lord my God!  I implore Thee, by Thy
Name which none hath befittingly recognized, and whose import no soul hath
fathomed; I beseech Thee, by Him Who is the Fountainhead of Thy Revelation and
the Dayspring of Thy signs, to make my heart to be a receptacle of Thy love and
of remembrance of Thee.  Knit it, then, to Thy most great Ocean, that from
it may flow out the living waters of Thy wisdom and the crystal streams of Thy
glorification and praise

The limbs of my body testify to Thy unity, and the hair of my
head declareth the power of Thy sovereignty and might.  I have stood at the
door of Thy grace with utter self-effacement and complete abnegation, and clung
to the hem of Thy bounty, and fixed mine eyes upon the horizon of Thy gifts

Do Thou destine for me, O my God, what becometh the greatness
of Thy majesty, and assist me, by Thy strengthening grace, so to teach Thy Cause
that the dead may speed out of their sepulchers, and rush forth towards Thee,
trusting wholly in Thee, and fixing their gaze upon the orient of Thy Cause, and
the dawning-place of Thy Revelation

Thou, verily, art the Most Powerful, the Most High, the
All-Knowing, the All-Wise.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Dicsőség légyen Néked, ó, Uram, Ki parancsod erejével életre
hívtál minden teremtett dolgot

Ó, Uram, segítsd meg azokat, akik Rajtad kívül mindenről
lemondtak, és adj nékik nagy győzelmet. Küldd le hozzájuk, ó, Uram, a menny és a
föld és minden közbeeső angyalainak seregeit, hogy segítsék szolgáidat,
támogassák és erősítsék őket, vezessék őket sikerre, és tartsák fenn őket,
adjanak nékik dicsőséget, részesítsék őket tiszteletben és magasztalásban,
tegyék őket gazdaggá és győzedelmessé csodálatos győzelemmel

Te vagy az ő Uruk, a mennyek és a föld Ura, minden világok
Ura. Szilárdítsd meg ezt a Hitet, ó, Uram, ezen szolgák erejével, és add, hogy
diadalmaskodjanak a föld minden népe fölött. Mert ők valóban a Te szolgáid, akik
Rajtad kívül minden mástól elszakadtak, és Te vagy, valóban, az igaz hívők
oltalmazója.

GLORY be unto Thee, O Lord, Thou Who hast brought into being
all created things, through the power of Thy behest.

O Lord! Assist those who have renounced all else but Thee, and
grant them a mighty victory. Send down upon them, O Lord, the concourse of the
angels in heaven and earth and all that is between, to aid Thy servants, to
succour and strengthen them, to enable them to achieve success, to sustain them,
to invest them with glory, to confer upon them honour and exaltation, to enrich
them and to make them triumphant with a wondrous triumph.

Thou art their Lord, the Lord of the heavens and the earth,
the Lord of all the worlds. Strengthen this Faith, O Lord, through the power of
these servants and cause them to prevail over all the peoples of the world; for
they, of a truth, are Thy servants who have detached themselves from aught else
but Thee, and Thou verily art the protector of true believers.

Add meg nékik, ó, Uram, hogy szívük ehhez a Hithez, a Te
sérthetetlen Hitedhez való hűségük által erősebbé váljék, mint bármi más az
egekben és a földön és a kettő között; és erősítsd meg kezüket, ó, Uram, a Te
csodálatos hatalmad jeleivel, hogy az egész emberiség szeme előtt nyilvánvalóvá
tudják tenni a Te hatalmadat.

Grant Thou, O Lord, that their hearts may, through allegiance
to this, Thine inviolable Faith, grow stronger than anything else in the heavens
and on earth and in whatsoever is between them; and strengthen, O Lord, their
hands with the tokens of Thy wondrous power that they may manifest Thy power
before the gaze of all mankind.

–a Báb

–the Báb

Dicsértessék a Te Neved, ó, Isten! Te vagy valóban a mi Urunk.
Te tudsz mindenről a mennyekben és a földön. Küldd le hát reánk irgalmad egy
zálogát. Te valóban felülmúlhatatlan vagy az irgalmat gyakorlók között. Minden
dicsőség Néked, ó, Urunk! Rendeld el számunkra jelenlétedből azt, mi őszinte
szolgáid szívét megvigasztalja. Dicsőített vagy Te, ó, Isten, Te vagy a mennyek
és a föld s a kettő között fekvő dolgok Teremtője. Te vagy a korlátlan Úr, a
Legszentebb, a Mindenható, a Mindenek Felett Bölcs. Magasztaltassék a Te Neved,
ó, Isten, küldj azoknak, akik hisznek Istenben és jeleiben, oly hatalmas
segítséget jelenlétedből, hogy képesek legyenek érvényesülni az emberiség
javarésze fölött.

???

–a Báb

–the Báb

Ó, Uram! Engedd meg, hogy a föld minden népe beléphessen Hited
Paradicsomába, úgy, hogy egy teremtett lény se maradjon jó tetszésed határain
kívül.

Te öröktől fogva hatalmas vagy azt tenni, ami Néked tetszik,
és magasztosan állsz minden fölött, mit csak kívánsz.

O Lord! Enable all the peoples of the earth to gain admittance
into the Paradise of thy Faith, so that no created being may remain beyond the
bounds of Thy good-pleasure.

From time immemorial Thou hast been potent to do what pleaseth
thee and transcendent above whatsoever thou desirest.

–a Báb

–the Báb

Ó, Isten! Ó, Isten! Ímé, egy törött szárnyú madár, röpte
nagyon lassú – segíts néki, hogy a jólét és megváltás csúcsa felé repülhessen, a
legnagyobb örömben és boldogságban szárnyalhasson a határtalan térben, Legfőbb
Nevedben szólhasson éneke minden vidék felett, örvendeztethesse meg a füleket e
hívással, és ragyogtathassa fel a szemeket az útmutatás jeleivel.

O God! O God! This is a broken-winged bird and his flight is
very slow–assist him so that he may fly toward the apex of prosperity and
salvation, wing his way with the utmost joy and happiness throughout the
illimitable space, raise his melody in Thy Supreme Name in all the regions,
exhilarate the ears with this call, and brighten the eyes by beholding the signs
of guidance.

Ó, Uram! Társ nélkül állok, egyedül és szerényen. Számomra
nincsen más támasz Rajtad kívül, sem segítség Kívüled, sem éltetőm más, mint Te.
Szilárdíts meg szolgálatodban, segíts engem angyalaid csapatával, tégy engem
győzedelmessé Szavad terjesztésében, és engedd, hogy teremtményeid között
bölcsességedet hirdessem. Valóban, Te vagy a gyengék segítője, a kicsinyek
védelmezője, és valóban, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Korlátozatlan.

O Lord! I am single, alone and lowly. For me there is no
support save Thee, no helper except Thee and no sustainer beside Thee. Confirm
me in Thy service, assist me with the cohorts of Thy angels, make me victorious
in the promotion of Thy Word and suffer me to speak out Thy wisdom amongst Thy
creatures. Verily, Thou art the helper of the weak and the defender of the
little ones, and verily Thou art the Powerful, the Mighty and the Unconstrained.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Istenem! Segítsd szolgádat, hogy felemelhesse Szavadat,
visszautasíthasson mindent, mely hiábavaló és hamis, megláttathassa az
igazságot, messze földön terjeszthesse szent verseidet, felfedhesse a
ragyogásokat, és általa felragyoghasson a hajnalpír az igazak szívében

Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Megbocsátó.

O my God, aid Thou Thy servant to raise up the Word, and to
refute what is vain and false, to establish the truth, to spread the sacred
verses abroad, reveal the splendors, and make the morning's light to dawn in the
hearts of the righteous

Thou art, verily, the Generous, the Forgiving.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, összehasonlíthatatlan Isten! Ó, Te, a Királyság Ura! Ezek a
lelkek a Te mennyei sereged. Segítsd meg őket, és a Magasságbéli Gyülekezet
rendjeivel vidd őket győzelemre, hogy mindegyikükbe egy hadsereg ereje
költözzön, és meghódíthassák ezen országokat Isten szeretetével és a mennyei
tanítások fényével

Ó, Isten! Légy Te az ő támaszuk és segítőjük, és a vadonban, a
hegyek közt, a völgyben, az erdőkben, a síkon és a tengereken légy az ő
bizalmasuk, hogy a Királyság hatalmával és a Szentlélek leheletével szólhassanak

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Mindenható, és Te vagy
a Bölcs, a Halló és a Látó.

O Thou incomparable God! O Thou Lord of the Kingdom! These
souls are Thy heavenly army. Assist them and, with the cohorts of the Supreme
Concourse, make them victorious, so that each one of them may become like unto a
regiment and conquer these countries through the love of God and the
illumination of divine teachings.

O God! Be Thou their supporter and their helper, and in the
wilderness, the mountain, the valley, the forests, the prairies and the seas, be
Thou their confidant–so that they may cry out through the power of the Kingdom
and the breath of the Holy Spirit.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty and the Omnipotent,
and Thou art the Wise, the Hearing and the Seeing.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Isten, én Istenem! Segítsd bizalmas szolgáidat, hogy
szerető és kedves szívet nyerhessenek. Hadd terjesszék a föld minden népe között
a Magasságbéli Gyülekezettől alászálló útmutatás fényét. Valóban, Te vagy az
Erős, a Hatalmas, a Mindenható, a Mindeneket Lebíró, a Mindig Adományozó.
Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Gyengéd, a Szelíd, a Legbőkezűbb.

O God, my God! Aid Thou Thy trusted servants to have loving
and tender hearts. Help them to spread, amongst all the nations of the earth,
the light of guidance that cometh from the Company on high. Verily, Thou art the
Strong, the Powerful, the Mighty, the All-Subduing, the Ever-Giving. Verily,
Thou art the Generous, the Gentle, the Tender, the Most Bountiful.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Úttörők imája

Pioneers prayer

Tudod, ó, Isten, és tanúskodsz mellettem, hogy nem él más vágy
a szívemben, mint hogy tetszésedet elnyerjem, megerősíttessem az Előtted való
szolgaságban, szolgálatodnak szentelhessem magam, nagyszerű szőlőskerted
művelhessem, és mindent feláldozhassak ösvényeden. Te vagy a Mindentudó, a
Mindent Látó. Nincsen más kívánságom, mint, hogy Irántad való szeretetből
lépteimet a hegyek és sivatagok felé irányítsam, hangosan hirdessem Királyságod
eljövetelét, és hívásodat zengjem az emberek között. Ó, Isten! Nyiss utat ez
elhagyatott előtt, adj gyógyírt e betegnek, és gyógyítsd meg e szenvedőt. Égő
szívvel és könnyes szemmel könyörgöm Hozzád Küszöbödön

Ó, Isten! Kész vagyok minden megpróbáltatást elviselni
ösvényeden, és egész szívemmel és lelkemmel sóvárgok a nehézségek után

Ó, Isten! Oltalmazz meg engem a megpróbáltatásoktól! Tudod
jól, hogy elfordultam én mindentől, és megszabadítottam magam minden
gondolattól. Nincsen más foglalatosságom, mint a Rólad való megemlékezés, és
semmi egyéb vágyam, mint hogy szolgálhassalak Téged.

Thou knowest, O God, and art my witness that I have no desire
in my heart save to attain Thy good pleasure, to be confirmed in servitude unto
Thee, to consecrate myself in Thy service, to labor in Thy great vineyard and to
sacrifice all in Thy path. Thou art the All-Knowing and the All-Seeing. I have
no wish save to turn my steps, in my love for Thee, towards the mountains and
the deserts to loudly proclaim the advent of Thy Kingdom, and to raise Thy call
amidst all men. O God! Open Thou the way for this helpless one, grant Thou the
remedy to this ailing one and bestow Thy healing upon this afflicted one. With
burning heart and tearful eyes I supplicate Thee at Thy Threshold

O God! I am prepared to endure any ordeal in Thy path and
desire with all my heart and soul to meet any hardship

O God! Protect me from tests. Thou knowest full well that I
have turned away from all things and freed myself of all thoughts. I have no
occupation save mention of Thee and no aspiration save serving Thee.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Útrakelten

Journey

Kegyelmedből keltem fel ma reggel, ó, Istenem, s teljességgel
Benned bízva mentem el hazulról, gondviselésedre hagyva magamat. Irgalmad egéből
bocsásd reám áldásodat, hadd térhessek haza biztonságban úgy, amint segítettél
engem, hogy a Te oltalmad alatt útra keljek, állhatatosan Feléd összpontosítva
gondolataimat

Nincsen más Isten, csak Te, az Egyetlen, az
Összehasonlíthatatlan, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

I have risen this morning by Thy grace, O my God, and left my
home trusting wholly in Thee, and committing myself to Thy care. Send down,
then, upon me, out of the heaven of Thy mercy, a blessing from Thy side, and
enable me to return home in safety even as Thou didst enable me to set out under
Thy protection with my thoughts fixed steadfastly upon Thee.

There is none other God but Thee, the One, the Incomparable,
the All-Knowing, the All-Wise.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ó, Istenem, én Istenem! Szereteted kötelékébe erősen
kapaszkodván keltem útra otthonomból, és teljességgel gondviselésedre és
védelmedre bíztam magamat. Erődre könyörgöm Hozzád, mellyel megvédted
szeretteidet az önfejűektől és a romlottaktól, minden csökönyös zsarnoktól és
minden gonosztevőtől, kik messze tévelyedtek Tőled, hogy nagylelkűséged és
kegyed által védelmezz meg engem. Majd engedd, hogy erőd és hatalmad
segedelmével megtérhessek otthonomba. Mert bizony Te vagy a Mindenható, a
Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

O God, my God! I have set out from my home, holding fast unto
the cord of Thy love, and I have committed myself wholly to Thy care and Thy
protection. I entreat Thee by Thy power through which Thou didst protect Thy
loved ones from the wayward and the perverse, and from every contumacious
oppressor, and every wicked doer who hath strayed far from Thee, to keep me safe
by Thy bounty and Thy grace. Enable me, then, to return to my home by Thy power
and Thy might. Thou art, truly, the Almighty, the Help in Peril, the
Self-Subsisting.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Védelem

Protection

Dicsőíttessék a Neved, ó, Uram, én Istenem! Nevedre kérlek,
melyen keresztül ütött az Óra és eljött a Feltámadás ideje, és félelem és
remegés vett erőt mindeneken, kik a mennyben és a földön lakoznak, záporoztasd
alá irgalmad mennyországából és gyengéd könyörületed felhőiből azt, mi
megörvendezteti szolgáid szívét, kik Feléd fordultak és Ügyedet segítik

Őrizd meg, Uram, szolgáidat és szolgálóleányaidat a meddő
képzelgés és hiábavaló ábrándok fullánkjától, és kegyelmed kezéből adj nékik
inni megismerésed csendesen csobogó patakjából

Te valóban a Mindenható vagy, a Legmagasztosabb, a Mindig
Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Lauded be Thy name, O Lord my God! I entreat Thee by Thy Name
through which the Hour hath struck, and the Resurrection came to pass, and fear
and trembling seized all that are in heaven and all that are on earth, to rain
down, out of the heaven of Thy mercy and the clouds of Thy tender compassion,
what will gladden the hearts of Thy servants, who have turned towards Thee and
helped Thy Cause.

Keep safe Thy servants and Thy handmaidens, O my Lord, from
the darts of idle fancy and vain imaginings, and give them from the hands of Thy
grace a draught of the soft-flowing waters of Thy knowledge.

Thou, truly, art the Almighty, the Most Exalted, the
Ever-Forgiving, the Most Generous.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Isten, az ellenállhatatlan fenség Ura, a Mindeneknek
Parancsoló Nevében

Szenteltessék meg az Úr, Kinek kezében van az uralom forrása.
Megteremt bármit, amit kíván Parancsszava által, “Legyen”, és az lesz. Övé volt
az uralkodás hatalma ezidáig, és Övé marad ezután is. Parancsának ereje által
győzedelmessé tesz bárkit, akit kedve tart. Ő valóban a Hatalmas, a Mindenható.
Hozzá tartozik minden dicsőség és fenség a Kinyilatkoztatás és Teremtés
királyságaiban és bárhol a kettő között. Bizony, Ő az Erős, a Mindenek Felett
Dicsőséges. Öröktől fogva Ő a legyőzhetetlen erő Forrása, és az is marad
mindörökké. Ő valóban a hatalom és erő Ura. A menny és a föld minden királysága
és bármi, ami a kettő között van, Istené, és az Ő hatalma a legfőbb mindenek
fölött. A föld és a menny minden kincse és minden, ami a kettő között van, az
Övé, és az Ő védelme mindenekre kiterjed. Ő a mennyek és a föld Teremtője és
bármié, ami a kettő között létezik, és Ő valóban minden dolgok tanúja. Ő a
Számadás Ura mindeneknek, kik a mennyekben és a földön lakoznak és bárminek a
kettő között, és Isten bizony gyors a számolásban. Ő határozza meg egyenként a
mértéket mindeneknek a mennyekben és a földön, és bárminek a kettő között.
Bizony, Ő a Legfőbb Oltalmazó. Ő tartja kezében a menny és a föld kulcsát és
mindenekét e kettő között. Tetszése szerint ruház fel adománnyal parancsának
ereje által. Valóban, kegyelme körülvesz mindeneket, és Ő a Mindenek Tudója

Mondd: az Úr ad megelégedést nekem, Ő az, Ki kezében tartja a
mindenség királyságát. A mennyei és földi és a kettő közötti seregeinek erejével
azt védelmezi szolgái közül, akit kíván. Isten valóban őrködik mindenek fölött

Mérhetetlenül magasztos vagy, ó, Uram! Védj meg minket
mindentől, ami előttünk áll és ami mögöttünk van, a fejünk fölött, a jobbunkon,
a balunkon, a lábunk alatt, és minden más oldalunkon, ahol védtelenek vagyunk.
Bizony, a Te védelmed szüntelenül kiterjed minden dolog fölé.

In the Name of God, the Lord of overpowering majesty, the
All-Compelling.

Hallowed be the Lord in Whose hand is the source of dominion.
He createth whatsoever He willeth by His Word of command “Be,” and it is. His
hath been the power of authority heretofore, and it shall remain His hereafter.
He maketh victorious whomsoever He pleaseth, through the potency of His behest.
He is in truth the Powerful, the Almighty. Unto Him pertaineth all glory and
majesty in the kingdoms of Revelation and Creation and whatever lieth between
them. Verily, He is the Potent, the All-Glorious. From everlasting He hath been
the Source of indomitable strength and shall remain so unto everlasting. He is
indeed the Lord of might and power. All the kingdoms of heaven and earth and
whatever is between them are God’s, and His power is supreme over all things.
All the treasures of earth and heaven and everything between them are His, and
His protection extendeth over all things. He is the Creator of the heavens and
the earth and whatever lieth between them, and He truly is a witness over all
things. He is the Lord of Reckoning for all that dwell in the heavens and on
earth and whatever lieth between them, and truly God is swift to reckon. He
setteth the measure assigned to all who are in the heavens and the earth and
whatever is between them. Verily, He is the Supreme Protector. He holdeth in His
grasp the keys of heaven and earth and of everything between them. At His Own
pleasure doth He bestow gifts, through the power of His command. Indeed His
grace encompasseth all, and He is the All-Knowing.

Say: God sufficeth unto me; He is the One Who holdeth in His
grasp the kingdom of all things. Through the power of His hosts of heaven and
earth and whatever lieth between them, He protecteth whomsoever among His
servants He willeth. God, in truth, keepeth watch over all things.

Immeasurably exalted art Thou, O Lord! Protect us from what
lieth in front of us and behind us, above our heads, on our right, on our left,
below our feet and every other side to which we are exposed. Verily, Thy
protection over all things is unfailing.

–a Báb

–the Báb

[Ezen ima eredetije a Báb saját keze által íródott
pentagram formában.]

[The original of this prayer for protection is written in
the Báb’s own hand, in the form of a pentacle.]

Ó, Isten, én Istenem! Védd meg bizalmas szolgáidat az önzés és
a szenvedélyek gonoszságától, őrizd őket szerető kedvességed figyelő szemével a
rosszakarat, a gyűlölet és az irigység minden formájától, óvd őket gondoskodásod
bevehetetlen erősségében, és a kétely fullánkjától mentesen tedd őket nagyszerű
jeleid megnyilvánulásaivá. Ragyogd be arcukat isteni egységed Hajnalának előtörő
sugaraival, vidítsd fel szívüket szent királyságodból leküldött versekkel, és
adj erőt nékik a dicsőség birodalmából eredő, mindent lebíró hatalmaddal. Te
vagy a Mindenek Felett Bőkezű, a Védelmező, a Mindenható, a Kegyes.

O God, my God! Shield Thy trusted servants from the evils of
self and passion, protect them with the watchful eye of Thy loving-kindness from
all rancor, hate and envy, shelter them in the impregnable stronghold of Thy
care and, safe from the darts of doubtfulness, make them the manifestations of
Thy glorious signs, illumine their faces with the effulgent rays shed from the
Dayspring of Thy divine unity, gladden their hearts with the verses revealed
from Thy holy kingdom, strengthen their loins by Thine all-swaying power that
cometh from Thy realm of glory. Thou art the All-Bountiful, the Protector, the
Almighty, the Gracious.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ó, Te isteni Gondviselés! Hitványak vagyunk, segíts meg
minket; hontalanul vándorlunk, adj nékünk menedéket; szétszórattunk, egyesíts
minket; eltévelyedtünk, gyűjts minket nyájadba; semmink sincsen, rendelj nékünk
részt; szomjúhozunk, vezess minket az Élet forrásához; esendők vagyunk, önts
erőt belénk, hogy kiállhassunk Ügyedet segíteni, és önmagunkat ajánlhassuk élő
áldozatként a vezérlet ösvényén.

O Thou divine Providence, pitiful are we, grant us Thy
succour; homeless wanderers, give us Thy shelter; scattered, do Thou unite us;
astray, gather us to Thy fold; bereft, do Thou bestow upon us a share and
portion; athirst, lead us to the well-spring of Life; frail, strengthen us that
we may arise to help Thy Cause and offer ourselves as a living sacrifice in the
pathway of guidance.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ő a Könyörületes, a Legbőkezűbb! Ó, Isten, én Istenem! Te
látsz engem, Te ismersz engem, Te vagy Oltalmam és Menedékem. Nem kerestem, és
nem is fogok mást keresni Rajtad kívül. Szereteted ösvényén kívül nem tapodott
és nem is fog taposni lábam más utat. A kétségbeesés sötét éjjelén várakozón és
reménykedve fordul szemem végtelen jóindulatod reggele felé, és hajnalhasadáskor
szomorú lelkemet a szépségedre és tökéletességedre való emlékezés vidítja fel és
erősíti meg. Kit kegyelmed karja segít, légyen bár csak egy csöpp, végtelen
óceánná válik, és szerető kedvességed kiáradásának segedelmével ragyogó
csillagként fénylik fel még a legkisebb porszem is

Fogadd védőszárnyaid alá, ó, Te, a tisztaság Szelleme, Te, Ki
a Mindenkinél Jobban Gondoskodó vagy, ezt az elbűvölt, lángra gyúlt szívű
szolgádat. Segítsd őt a lét e világában, hogy állhatatos és szilárd maradjon
szeretetedben, és add, hogy e törött szárnyú madár oltalmat és menedéket leljen
az égi fán, a Te isteni fészkedben.

He is the Compassionate, the All-Bountiful! O God, my God!
Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my Haven and my Refuge. None have I
sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I
tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth
expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of
dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty
and perfection. He whom the grace of Thy mercy aideth, though he be but a drop,
shall become the boundless ocean, and the merest atom which the outpouring of
Thy loving-kindness assisteth, shall shine even as the radiant star.

Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity, Thou
Who art the All-Bountiful Provider, this enthralled, enkindled servant of Thine.
Aid him in this world of being to remain steadfast and firm in Thy love and
grant that this broken-winged bird attain a refuge and shelter in Thy divine
nest that abideth upon the celestial tree.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Különleges jelentőségű imák

Occasional prayers

Tábla Ahmedhez

Tablet of Aḥmad

… a napi kötelező imákat, néhány további különleges imával
egyetemben, mint a Gyógyító ima, a Tábla Ahmedhez, –Bahá’u'lláh különleges
erővel és jelentőséggel ruházta fel, és a hívőknek ezeket ekként kell
elfogadniuk és megkérdőjelezhetetlen hittel és bizalommal kell mondaniuk, hogy
ezek által sokkal közelebbi kapcsolatba lépjenek Istennel, és még teljesebben
azonosítsák magukat az Ő törvényeivel és utasításaival

-egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

“These daily obligatory prayers, together with a few other
specific ones, such as the Healing Prayer, the Tablet of Aḥmad, have been
invested by –Bahá’u'lláh with a special potency and significance, and should
therefore be accepted as such and be recited by the believers with unquestioning
faith and confidence, that through them they may enter into a much closer
communion with God, and identify themselves more fully with His laws and
precepts.”

–From a letter written on behalf of Shoghi Effendi

Ő a Király, a Mindenek Tudója, a Bölcs! Nézd, a Paradicsom
Csalogánya az Örökkévalóság Fájának ágain szent és édes dalokat énekel,
hirdetvén az igazaknak Isten közelségének örömhírét, szólítván az Isten
Egységében hívőket a Nagylelkű Jelenlétének udvarába, elhozván a minden mástól
elszakadtaknak az Isten, a Király, a Dicső, a Páratlan által kinyilatkoztatott
üzenetet, elvezetvén az Ő szerelmeseit a szentség trónusához és eme sugárzó
Szépséghez.

He is the King, the All-Knowing, the Wise! Lo, the Nightingale
of Paradise singeth upon the twigs of the Tree of Eternity, with holy and sweet
melodies, proclaiming to the sincere ones the glad tidings of the nearness of
God, calling the believers in the Divine Unity to the court of the Presence of
the Generous One, informing the severed ones of the message which hath been
revealed by God, the King, the Glorious, the Peerless, guiding the lovers to the
seat of sanctity and to this resplendent Beauty.

Bizony, Ő a Legmagasztosabb Szépség, Ki Isten Küldötteinek
Könyveiben megígértetett, Ki által elválasztatik az igazság a tévedéstől, és
minden parancsolat bölcsessége megvizsgáltatik. Valóban, Ő az Élet Fája, mely
Isten gyümölcseit, a Magasztosét, a Hatalmasét, a Nagyét termi.

Verily this is that Most Great Beauty, foretold in the Books
of the Messengers, through Whom truth shall be distinguished from error and the
wisdom of every command shall be tested. Verily He is the Tree of Life that
bringeth forth the fruits of God, the Exalted, the Powerful, the Great.

Ó, Ahmed! Tégy bizonyságot, hogy valóban Ő az Isten és kívüle
nincsen más Isten, Ő a Király, az Oltalmazó, az Összehasonlíthatatlan, a
Mindenható, és hogy Az, Akit ‘Ali† néven elküldött, Isten igaz Hírnöke volt,
Kinek parancsolatait mindnyájan követjük.

O Aḥmad! Bear thou witness that verily He is God and there is
no God but Him, the King, the Protector, the Incomparable, the Omnipotent. And
that the One Whom He hath sent forth by the name of ‘Alí [the Báb] was the true
One from God, to Whose commands we are all conforming.

† a Báb

Mondd: ó, emberek, engedelmeskedjetek Isten parancsolatainak,
melyeket a Dicső, a Bölcs a Bayánban nékünk előírt. Bizony, Ő Isten Hírnökeinek
Királya, és az Ő Könyve Minden Könyvek Anyja, ó, bár megértenétek!

Say: O people be obedient to the ordinances of God, which have
been enjoined in the Bayán by the Glorious, the Wise One. Verily He is the King
of the Messengers and His Book is the Mother Book did ye but know.

Emígyen szól hozzád börtönéből a Csalogány. Csak ezt a világos
üzenetet kell hírül adnia. Aki azt kívánja, forduljon el e tanácstól, és aki azt
kívánja, válassza az Urához vezető ösvényt.

Thus doth the Nightingale utter His call unto you from this
prison. He hath but to deliver this clear message. Whosoever desireth, let him
turn aside from this counsel and whosoever desireth let him choose the path to
his Lord.

Ó, emberek, ha e verseket elutasítjátok, mily bizonyság
alapján hisztek Istenben? Mutassátok fel azt, ó, hamisak gyülekezete!

O people, if ye deny these verses, by what proof have ye
believed in God? Produce it, O assemblage of false ones.

Nem, Arra az Egyetlenre, Ki kezében tartja lelkem, nem képesek
rá, és soha nem is lesznek, mégha összeszövetkeznének is erre.

Nay, by the One in Whose hand is my soul, they are not, and
never shall be able to do this, even should they combine to assist one another.

Ó, Ahmed! Ne feledkezz meg adományaimról, míg távol vagyok.
Emlékezzél meg napjaimról a te napjaidban, és szükségemről és száműzetésemről
ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az Én szeretetemben, hogy
szíved sose ingadozzon, mégha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és
az egek és a föld is felkelnének ellened.

O Aḥmad! Forget not My Bounties while I am absent. Remember My
days during thy days, and My distress and banishment in this remote prison. And
be thou so steadfast in My love that thy heart shall not waver, even if the
swords of the enemies rain blows upon thee and all the heavens and the earth
arise against thee.

Légy ellenségeim számára a tűznek lángja és az örök élet
folyama szeretteimnek, és ne légy azok közül való, akik kételkednek.

Be thou as a flame of fire to My enemies and a river of life
eternal to My loved ones, and be not of those who doubt.

És ha fájdalom ér téged ösvényemen vagy megaláztatás
Énmiattam, akkor se szomorkodjál.

And if thou art overtaken by affliction in My path, or
degradation for My sake, be not thou troubled thereby.

Bízzál Istenben, a te Istenedben, és atyáid Urában. Mert az
emberek a káprázat ösvényén tévelyegnek, megfosztván azon képességtől, hogy
Istent a saját szemükkel lássák és Dallamát saját fülükkel hallják. Emígyen
találtuk őket, miként ezt te is tanúsítod.

Rely upon God, thy God and the Lord of thy fathers. For the
people are wandering in the paths of delusion, bereft of discernment to see God
with their own eyes, or hear His Melody with their own ears. Thus have We found
them, as thou also dost witness.

Így lett babonájuk fátyollá önmaguk és szívük között, és
tartotta őket távol Istennek, a Magasztosnak, a Hatalmasnak ösvényétől.

Thus have their superstitions become veils between them and
their own hearts and kept them from the path of God, the Exalted, the Great.

Légy biztos benne: aki elfordul e Szépségtől, bizony, az a
múltban is elfordult Isten Küldötteitől, és gőgösen méltatlankodik Isten előtt
örökkön örökké.

Be thou assured in thyself that verily, he who turns away from
this Beauty hath also turned away from the Messengers of the past and showeth
pride towards God from all eternity to all eternity.

Tanuld meg ezt a Táblát jól, ó, Ahmed! Mondogasd ezt
napjaidban és ne tartóztasd meg magad tőle, mert Isten bizony annak, aki ezt
mondogatja, száz mártír jutalmát rendelte és mindkét világban való szolgálatot.
Ezeket a kegyeket adományként és jelenlétünk irgalmaként nyújtjuk néked, hogy a
háládatosak közé tartozzál.

Learn well this Tablet, O Aḥmad. Chant it during thy days and
withhold not thyself therefrom. For verily, God hath ordained for the one who
chants it, the reward of a hundred martyrs and a service in both worlds. These
favors have We bestowed upon thee as a bounty on Our part and a mercy from Our
presence, that thou mayest be of those who are grateful.

Istenre! Ha valaki, aki bajban van vagy bánatos, teljes
őszinteséggel olvassa ezt a Táblát, akkor Isten az ő szomorúságát eloszlatja,
nehézségeit megoldja és fájdalmát eltávolítja tőle.

By God! Should one who is in affliction or grief read this
Tablet with absolute sincerity, God will dispel his sadness, solve his
difficulties and remove his afflictions.

Bizony, Ő az Irgalmas, a Könyörületes. Magasztaltassék Isten,
minden világok Ura!

Verily, He is the Merciful, the Compassionate. Praise be to
God, the Lord of all the worlds.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A Tűz táblája

Fire Tablet

Isten, a Legősibb, a Legnagyobb Nevében!

In the Name of God, the Most Ancient, the Most Great.

Ím, az igazak szívét a Tőled való távollét tüze emészti: Merre
van Orcádnak világló fénye, ó, világok Szerette?

Indeed the hearts of the sincere are consumed in the fire of
separation: Where is the gleaming of the light of Thy Countenance, O Beloved of
the worlds?

Az elhagyatottság sötétjében bolyonganak, kik Hozzád közel
vannak: Merre a Véled való újraegyesülés reggelének ragyogása, ó, világok Vágya?

Those who are near unto Thee have been abandoned in the
darkness of desolation: Where is the shining of the morn of Thy reunion, O
Desire of the worlds?

Választottaid teste távoli földeken fekszik remegve: Merre van
jelenléted tengere, ó, világok Elbűvölője?

The bodies of Thy chosen ones lie quivering on distant sands:
Where is the ocean of Thy presence, O Enchanter of the worlds?

Vágyódó kezek nyúlnak kegyelmed és nagylelkűséged mennyországa
felé: Merre vannak adományaid esői, ó, világok Válaszadója?

Longing hands are uplifted to the heaven of Thy grace and
generosity: Where are the rains of Thy bestowal, O Answerer of the worlds?

A hitetlenek zsarnoksága emelkedik fel mindenütt: Merre van
parancsadó tollad lebíró ereje, ó, világok Meghódítója?

The infidels have arisen in tyranny on every hand: Where is
the compelling power of Thine ordaining pen, O Conqueror of the worlds?

Minden oldalról hangos a kutyák csaholása: Merre van hatalmad
erdejének oroszlánja, ó, világok Büntetője?

The barking of dogs is loud on every side: Where is the lion
of the forest of Thy might, O Chastiser of the worlds?

Hideg rántja görcsbe az emberiséget: Merre van szereteted
melege, ó, világok Tüze?

Coldness hath gripped all mankind: Where is the warmth of Thy
love, O Fire of the worlds?

A csapások csúcspontra értek: Merre vannak segítséged jelei,
ó, világok Megváltója?

Calamity hath reached its height: Where are the signs of Thy
succor, O Salvation of the worlds?

Sötétség borult a legtöbb népre: Merre van ragyogásod
fényessége, ó, világok Világossága?

Darkness hath enveloped most of the peoples: Where is the
brightness of Thy splendor, O Radiance of the worlds?

Rosszindulattól dagad az emberek nyaka: Merre vannak
bosszúálló kardjaid, ó, világok Ledöntője?

The necks of men are stretched out in malice: Where are the
swords of Thy vengeance, O Destroyer of the worlds?

A megaláztatás elérte legmélyebb pontját: Merre vannak
dicsőséged jelképei, ó, világok Dicsősége?

Abasement hath reached its lowest depth: Where are the emblems
of Thy glory, O Glory of the worlds?

Szomorúság a része a Te Neved, a Mindenek Felett Irgalmas
Nevének Kinyilatkoztatójának: Merre van Kinyilatkoztatásod Hajnalának öröme, ó,
világok Gyönyörűsége?

Sorrows have afflicted the Revealer of Thy Name, the
All-Merciful: Where is the joy of the Dayspring of Thy Revelation, O Delight of
the worlds?

Szenvedés sújtja a Föld összes népét: Merre vannak boldogságod
lobogói, ó, világok Öröme?

Anguish hath befallen all the peoples of the earth: Where are
the ensigns of Thy gladness, O Joy of the worlds?

Lásd, jeleid Hajnalpontját gonosz sugallatok fedik el: Merre
vannak hatalmad ujjai, ó, világok Ereje?

Thou seest the Dawning Place of Thy signs veiled by evil
suggestions: Where are the fingers of Thy might, O Power of the worlds?

Iszonyú szomjúságtól szenved minden ember: Merre van adományod
folyama, ó, világok Irgalma?

Sore thirst hath overcome all men: Where is the river of Thy
bounty, O Mercy of the worlds?

Mohóság ejtette rabul az egész emberiséget: Merre vannak a
világtól való elszakadás megtestesítői, ó, világok Ura?

Greed hath made captive all mankind: Where are the embodiments
of detachment, O Lord of the worlds?

Lásd ez Üldözöttet egyedül a száműzetésben: Merre vannak
Parancsod mennyországának seregei, ó, világok Uralkodója?

Thou seest this Wronged One lonely in exile: Where are the
hosts of the heaven of Thy Command, O Sovereign of the worlds?

Magamra hagyattam egy idegen országban: Merre vannak hűséged
jelképei, ó, világok Bizalma?

I have been forsaken in a foreign land: Where are the emblems
of Thy faithfulness, O Trust of the worlds?

Az emberek haláltusában vergődnek: Merre van örök életed
óceánjának kiáradása, ó, világok Élete?

The agonies of death have laid hold on all men: Where is the
surging of Thine ocean of eternal life, O Life of the worlds?

A Sátán suttogása minden teremtményhez elér: Merre van tüzed
mennyköve, ó, világok Fénye?

The whisperings of Satan have been breathed to every creature:
Where is the meteor of Thy fire, O Light of the worlds?

A szenvedély részegsége rontotta meg a legtöbb embert: Merre
vannak a tisztaság pirkadatai, ó, világok Vágya?

The drunkenness of passion hath perverted most of mankind:
Where are the daysprings of purity, O Desire of the worlds?

Lásd, ez Üldözöttet a zsarnokság rabságában a szírek között:
Merre van felkelő fényed ragyogása, ó, világok Fénye?

Thou seest this Wronged One veiled in tyranny among the
Syrians: Where is the radiance of Thy dawning light, O Light of the worlds?

Lásd, megtiltották, hogy beszéljek: Merről fakadjanak akkor a
Te édes dallamaid, ó, világok Csalogánya?

Thou seest Me forbidden to speak forth: Then from where will
spring Thy melodies, O Nightingale of the worlds?

A legtöbb ember a képzelgés és meddő ábrándok leplébe
burkolózik: Merre vannak bizonyosságod mintaképei, ó, világok Bizonysága?

Most of the people are enwrapped in fancy and idle imaginings:
Where are the exponents of Thy certitude, O Assurance of the worlds?

Bahá a gyötrelmek tengerében fuldoklik: Merre van megváltásod
Bárkája, ó, világok Megváltója?

Bahá is drowning in a sea of tribulation: Where is the Ark of
Thy salvation, O Savior of the worlds?

Lásd, szavad Hajnala a teremtés sötétjében rejtezik: Merre van
kegyelmed mennyországának napja, ó, világok Fényessége?

Thou seest the Dayspring of Thine utterance in the darkness of
creation: Where is the sun of the heaven of Thy grace, O Lightgiver of the
worlds?

Kioltattak az igazság és tisztaság, a hűség és becsület
lámpásai: Merre vannak bosszuló haragod jelei, ó, világok Mozgatója?

The lamps of truth and purity, of loyalty and honor, have been
put out: Where are the signs of Thine avenging wrath, O Mover of the worlds?

Látsz-é valakit is, ki Érted küzd vagy azon tépelődik, mi
történt Véle szereteted ösvényén? Íme, most megáll a tollam, ó, világok
Szerette.

Canst Thou see any who have championed Thy Self, or who ponder
on what hath befallen Him in the pathway of Thy love? Now doth My pen halt, O
Beloved of the worlds.

Az Isteni Lótuszfa ágai összetörten hevernek a sors üvöltő
viharában: Merre vannak felmentő sereged zászlói, ó, világok Pártfogója?

The branches of the Divine Lote-Tree lie broken by the
onrushing gales of destiny: Where are the banners of Thy succor, O Champion of
the worlds?

Eme Arcot a rágalom pora fedi: Merre vannak könyörületed
szellői, ó, világok Irgalma?

This Face is hidden in the dust of slander: Where are the
breezes of Thy compassion, O Mercy of the worlds?

A szentség köntösét képmutató emberek mocskolják be: Merre van
szentséged öltözete, ó, világok Felruházója?

The robe of sanctity is sullied by the people of deceit: Where
is the vesture of Thy holiness, O Adorner of the worlds?

A kegyelem tengere megdermedt az emberek cselekedetei miatt:
Merre vannak bőséged hullámai, ó, világok Vágya?

The sea of grace is stilled for what the hands of men have
wrought: Where are the waves of Thy bounty, O Desire of the worlds?

Az Isteni Jelenlétbe vezető ajtót ellenségeid zsarnoksága
torlaszolja el: Merre van adományaid kulcsa, ó, világok Megnyitója?

The door leading to the Divine Presence is locked through the
tyranny of Thy foes: Where is the key of Thy bestowal, O Unlocker of the worlds?

A leveleket a széthúzás mérgező szele hervasztja: Merre van
bőséged felhőinek zápora, ó, világok Bőkezű Ura?

The leaves are yellowed by the poisoning winds of sedition:
Where is the downpour of the clouds of Thy bounty, O Giver of the worlds?

A világegyetemet elsötétíti a bűn pora: Merre vannak
megbocsátásod szellői, ó, világok Megbocsátója?

The universe is darkened with the dust of sin: Where are the
breezes of Thy forgiveness, O Forgiver of the worlds?

Ez Ifjú sivár vidéken áll magányosan: Merre van mennyei
kegyelmed esője, ó, világok Adományozója?

This Youth is lonely in a desolate land: Where is the rain of
Thy heavenly grace, O Bestower of the worlds?

Ó, Legnagyobb Toll, meghallottuk legédesebb hívásodat az örök
birodalomban: Figyelmezz arra, amit a Nagyság Nyelve kijelent, ó, világok
Üldözöttje!

O Supreme Pen, We have heard Thy most sweet call in the
eternal realm: Give Thou ear unto what the Tongue of Grandeur uttereth, O
Wronged One of the worlds!

Ha nem lenne hideg, Miként győzedelmeskedhetne szavaid
forrósága, ó, világok Eligazítója?

Were it not for the cold, how would the heat of Thy words
prevail, O Expounder of the worlds?

Ha nem lenne balsors, Miként ragyoghatna türelmed napja, Ó,
világok Fénye?

Were it not for calamity, how would the sun of Thy patience
shine, O Light of the worlds?

Ne panaszkodj a megátalkodottak miatt. Azért teremtettél, hogy
tűrj és elviselj, ó, világok Türelme.

Lament not because of the wicked. Thou wert created to bear
and endure, O Patience of the worlds.

Mily kedves volt felemelkedésed a Szövetség láthatárán a
békétlenkedők között, És vágyódásod Isten után, ó, világok Szerette.

How sweet was Thy dawning on the horizon of the Covenant among
the stirrers of sedition, and Thy yearning after God, O Love of the worlds.

Általad állíttatott a függetlenség zászlaja a legmagasabb
csúcsokra és áradt ki a bőség tengere, ó, világok Öröme.

By Thee the banner of independence was planted on the highest
peaks, and the sea of bounty surged, O Rapture of the worlds.

A Te egyedülléted által ragyogott fel az Egyedüliség Napja, és
a Te száműzetésed által ékesíttetett fel az Egység országa. Légy türelmes, ó,
világok Száműzöttje.

By Thine aloneness the Sun of Oneness shone, and by Thy
banishment the land of Unity was adorned. Be patient, O Thou Exile of the
worlds.

A megaláztatás Általunk a dicsőség köntösévé lőn, és a
nyomorúság templomod ékévé, Ó, világok Büszkesége.

We have made abasement the garment of glory, and affliction
the adornment of Thy temple, O Pride of the worlds.

Gyűlölettel telt szíveket látsz, de a Tiéd legyen megbocsátó,
ó, világok bűneinek Elrejtője.

Thou seest the hearts are filled with hate, and to overlook is
Thine, O Thou Concealer of the sins of the worlds.

Mikor a kardok megvillannak, indulj előre! Mikor a lándzsák
süvítenek, nyomulj előre, ó, világok Áldozata!

When the swords flash, go forward! When the shafts fly, press
onward! O Thou Sacrifice of the worlds.

Jajveszékelsz hát, vagy én siránkozzak? Inkább ontok könnyet
bajnokaid csekély száma miatt, ó, Te, Kiért feljajdultak a világok.

Dost Thou wail, or shall I wail? Rather shall I weep at the
fewness of Thy champions, O Thou Who hast caused the wailing of the worlds.

Bizony, meghallottam Hívásodat, ó, Legdicsőbb Szeretett, s
Bahá arca a gyötrelem hevében ég és ragyogó Szavad tüzében lángol, hűségesen áll
az áldozat helyén, a Te tetszésedre tekintve, ó, világok Elrendezője.

Verily, I have heard Thy Call, O All-Glorious Beloved; and now
is the face of Bahá flaming with the heat of tribulation and with the fire of
Thy shining word, and He hath risen up in faithfulness at the place of
sacrifice, looking toward Thy pleasure, O Ordainer of the worlds.

Ó, Ali-Akbar, mondj köszönetet Uradnak ezen Tábláért, melyből
belélegezheted szelídségem illatát és megtudhatod, mi esett meg Vélünk Isten, a
minden világok Imádottjának ösvényén.

O ‘Alí-Akbar, thank thy Lord for this Tablet whence thou canst
breathe the fragrances of My meekness, and know what hath beset Us in the path
of God, the Adored of all the worlds.

Ha minden szolga elolvassa és megfontolja magában ezen
sorokat, olyan tűz gyúl ki ereikben, mely lángba borítja a világokat.

Should all the servants read and ponder this, there shall be
kindled in their veins a fire that shall set aflame the worlds.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A szent tengerész táblája

Tablet of the Holy Mariner

Tanulmányozzátok a Szent Tengerész Tábláját, hogy
megismerhessétek az igazságot, és megfontolhassátok, hogy az Áldott Szépség
teljes körűen megjövendölt jövőbeli eseményeket. Vigyázzanak, kik értők!

Study the Tablet of the Holy Mariner that ye may know the
truth, and consider that the Blessed Beauty hath fully foretold future events.
Let them who perceive, take warning!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Ő a Kegyes, a Hőn Szeretett!

He is the Gracious, the Well-Beloved!

Ó, Szent Tengerész!

O Holy Mariner!

Parancsold meg öröklét-bárkádnak, hogy járuljon a Mennyei
Gyülekezet elé,

Bid thine ark of eternity appear before the Celestial
Concourse,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ereszd vízre az örök tengeren, Nevében, a
Legcsodálatosabbéban,

Launch it upon the ancient sea, in His Name, the Most
Wondrous,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És engedd be az angyali lelkeket Isten, a Legmagasabb Nevében.

And let the angelic spirits enter, in the Name of God, the
Most High.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Majd szedd fel a horgonyt, hogy hadd szelje a habokat a
dicsőség óceánján,

Unmoor it, then, that it may sail upon the ocean of glory,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Hogy az abban lakozók tán eljuthassanak a közelség menedékébe
az örök birodalomban,

Haply the dwellers therein may attain the retreats of nearness
in the everlasting realm.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Majd elérvén a szent partot, a karmazsin tengerek partját,

Having reached the sacred strand, the shore of the crimson
seas,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Parancsold meg nekik, hogy jöjjenek elő, és érjenek el ezen
földöntúli láthatatlan állapotba,

Bid them issue forth and attain this ethereal invisible
station,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Egy olyan állapotba, aholon megjelent az Úr, Szépségének
Lángjában a halhatatlan fában;

A station wherein the Lord hath in the Flame of His Beauty
appeared within the deathless tree;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Aholon Ügyének testet öltései megtisztították magukat az
önzéstől és szenvedélytől;

Wherein the embodiments of His Cause cleansed themselves of
self and passion;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Mely körül kering Mózes Dicsősége az örök seregekkel;

Around which the Glory of Moses doth circle with the
everlasting hosts;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Aholon kivonatott Isten Keze Nagyságának kebeléből;

Wherein the Hand of God was drawn forth from His bosom of
Grandeur;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Aholon az Ügy bárkája mozdulatlan pihen, nyilatkoztassanak ki
lakóinak akár minden isteni jegyek.

Wherein the ark of the Cause remaineth motionless even though
to its dwellers be declared all divine attributes.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ó, Tengerész! Tanítsd azoknak, kik a bárkán lakoznak azt, mit
néked megtanítottunk a titokzatos fátyol mögött,

O Mariner! Teach them that are within the ark that which we
have taught thee behind the mystic veil,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Hogy tán ne időzzenek a szent hófehér helyen,

Perchance they may not tarry in the sacred snow-white spot,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

De a lélek szárnyain azon állapotba emelkedhessenek, melyet az
Úr az alant lévő világok megértése fölé helyezett,

But may soar upon the wings of the spirit unto that station
which the Lord hath exalted above all mention in the worlds below,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Úgy hasíthassák a teret, mint a kedvelt madarak az örök
újraegyesülés birodalmában;

May wing through space even as the favored birds in the realm
of eternal reunion;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És megismerhessék a Fény Tengereiben rejtező titkokat.

May know the mysteries hidden in the Seas of light.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Túlléptek ők a világi korlátok fokozatain, és elérték az
isteni egység, a mennyei vezérlet középpontjának lépcsőfokait.

They passed the grades of worldly limitations and reached that
of the divine unity, the center of heavenly guidance.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És arra vágytak, hogy olyan állapotba emelkedhessenek, mit az
Úr az ő állásuk fölött lévő állapotnak rendelt.

They have desired to ascend unto that state which the Lord
hath ordained to be above their stations.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Minekutána a lángoló meteor kivetette őket a Jelenléte
Királyságában lakozók közül;

Whereupon the burning meteor cast them out from them that
abide in the Kingdom of His Presence,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És hallották a Nagyság Hangját felharsanni a Dicsőség
Magaslatán álló láthatatlan sátor-hajlék mögül:

And they heard the Voice of Grandeur raised from behind the
unseen pavilion upon the Height of Glory:

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

„Ó, őrző angyalok! Vigyétek vissza őket az alsó világban lévő
hajlékukba,

“O guardian angels! Return them to their abode in the world
below,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Minthogy azon körbe kívántak emelkedni, melyet a mennyei
galamb szárnyai sem érhettek el soha;

“Inasmuch as they have purposed to rise to that sphere which
the wings of the celestial dove have never attained;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Mi következtében a képzelgés hajója mozdulatlanul áll, s ezt
az értők elméje nem érheti fel.”

“Whereupon the ship of fancy standeth still which the minds of
them that comprehend cannot grasp.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Minekutána a mennyei hajadon kitekintett magasztos lakából,

Whereupon the maid of heaven looked out from her exalted
chamber,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És szemöldökével intett a Mennyei Gyülekezetnek,

And with her brow signed to the Celestial Concourse,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Elárasztván orcájának fényével a mennyet és a földet,

Flooding with the light of her countenance the heaven and the
earth,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És amint szépségének ragyogása rásütött a por népére,

And as the radiance of her beauty shone upon the people of
dust,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Minden lény megremegett halandó sírjában.

All beings were shaken in their mortal graves.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Majd olyan hívást hallatott, melyet fül az örökkévalóság óta
sem hallott,

She then raised the call which no ear through all eternity
hath ever heard,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És emígyen szólt: “Az Úrra! Kinek szívében nem lakozik a
magasztos és dicső Arab Ifjú szeretetének illata,

And thus proclaimed: “By the Lord! He whose heart hath not the
fragrance of the love of the exalted and glorious Arabian Youth,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Sehogyan sem szárnyalhat fel a legmagasabb menny dicsőségébe.”

“Can in no wise ascend unto the glory of the highest heaven.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ezután magához rendelt egy hajadont szolgálóleányai közül,

Thereupon she summoned unto herself one maiden from her
handmaidens,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És így parancsolt neki: “Szállj alá a térbe az öröklét
hajlékaiból,

And commanded her: “Descend into space from the mansions of
eternity,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És keresd azt, mit elrejtettek szívük legmélyén.

“And turn thou unto that which they have concealed in the
inmost of their hearts.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ha belélegzed az Ifjú illatát a köpönyegből, mely a fény
frigysátrában rejtezett amiatt, mit a gonoszak keze művelt,

“Shouldst thou inhale the perfume of the robe from the Youth
that hath been hidden within the tabernacle of light by reason of that which the
hands of the wicked have wrought,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Kiálts hangosan belsődben, hogy a Paradicsom termeinek minden
lakója, kik az örök gazdagság megtestesülései, megérthessék és figyelmezzenek;

“Raise a cry within thyself, that all the inmates of the
chambers of Paradise, that are the embodiments of the eternal wealth, may
understand and hearken;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Hogy alászállhassanak örökkévaló termeikből és remegjenek,

“That they may all come down from their everlasting chambers
and tremble,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És kezüket és lábukat csókolják, mert felszárnyaltak ők a
hűség magaslataira;

“And kiss their hands and feet for having soared to the
heights of faithfulness;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Hogy tán köpönyegükből megtalálhassák a Szeretett illatát.”

“Perchance they may find from their robes the fragrance of the
Beloved One.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ezután felragyogott a mennyei termek felett a kedvelt leány
orcája, miként a fény, mely az Ifjú arcából árad halandó temploma fölött;

Thereupon the countenance of the favored damsel beamed above
the celestial chambers even as the light that shineth from the face of the Youth
above His mortal temple;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És alászállott olyan díszben, mely bevilágította a mennyeket
és mindeneket, mik ott lakoznak.

She then descended with such an adorning as to illumine the
heavens and all that is therein.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Megrázta magát, és a szentség és nagyság földjén minden dolgot
behintett illatárjával.

She bestirred herself and perfumed all things in the lands of
holiness and grandeur.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Mikoron elért azon helyre, teljes magasságában felegyenesedett
a teremtés legbenső szívében,

When she reached that place she rose to her full height in the
midmost heart of creation,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És be kívánta lélegezni illatukat azon időben, mely nem ismer
sem kezdetet, sem véget.

And sought to inhale their fragrance at a time that knoweth
neither beginning nor end.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És nem találta meg bennük azt, mit keresett, és ez bizony
csupán az Ő egyik csodálatos története.

She found not in them that which she did desire, and this,
verily, is but one of His wondrous tales.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Minekutána hangosan felkiáltott, feljajdult, és felszárnyalt
saját állapotába legmagasabb hajlékában,

She then cried aloud, wailed and repaired to her own station
within her most lofty mansion,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És egyetlen rejtélyes szót ejtett ki, melyet titokban
suttogott el mézízű nyelve,

And then gave utterance to one mystic word, whispered privily
by her honeyed tongue,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És így kiáltott a Mennyei Gyülekezet és a menny halhatatlan
szolgálóleányai körében:

And raised the call amidst the Celestial Concourse and the
immortal maids of heaven:

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

“Az Úrra! Nem találtam ezen meddő törtetőkben a Hűség
szellőjét!

“By the Lord! I found not from these idle claimants the breeze
of Faithfulness!

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Az Úrra! Az Ifjú egyedül és elhagyatottan maradt a
számkivetettség földjén az istentelenek kezében.”

“By the Lord! The Youth hath remained lone and forlorn in the
land of exile in the hands of the ungodly.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Majd olyan jajszót hallatott magában, hogy a Mennyei
Gyülekezet felsikoltott és beleremegett,

She then uttered within herself such a cry that the Celestial
Concourse did shriek and tremble,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

És a porba hullott, és visszaadta lelkét. Úgy tűnik, hívást
hallott, és figyelmezett is erre, mely Attól származott, Ki őt a Magasságbéli
Birodalomba szólította.

And she fell upon the dust and gave up the spirit. It seemeth
she was called and hearkened unto Him that summoned her unto the Realm on High.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Dicsőíttessék, Ki őt a szeretet leglényegéből megteremtette
magasztos paradicsomának legbenső szívében.

Glorified be He that created her out of the essence of love in
the midmost heart of His exalted paradise!

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Glorified be my Lord, the All-Glorious!

Ezekután a mennyei szolgálóleányok elősiettek termeikből,
kiknek arcát még a legmagasabb paradicsom lakói sem pillanthatták meg soha.

Thereupon the maids of heaven hastened forth from their
chambers, upon whose countenances the eye of no dweller in the highest paradise
had ever gazed.

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

Glorified be our Lord, the Most High!

Köréje gyűltek, és íme, testét a porba hullva találták;

They all gathered around her, and lo! they found her body
fallen upon the dust;

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

Glorified be our Lord, the Most High!

És amint látták állapotát és megértettek egyetlen szót abból a
történetből, mit az Ifjú mesélt, fejüket felfedték, megszaggatták ruhájukat;
arcukat csapkodták, elfeledték örömüket, könnyeket hullattak, és kezükkel
orcájukat ütötték, és ez bizony az egyik titokzatos, szörnyű megpróbáltatás.

And as they beheld her state and comprehended a word of the
tale told by the Youth, they bared their heads, rent their garments asunder,
beat upon their faces, forgot their joy, shed tears and smote with their hands
upon their cheeks, and this is verily one of the mysterious grievous
afflictions–

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

Glorified be our Lord, the Most High!

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Hosszú gyógyító ima

The Long Healing Prayer

Ő a Gyógyító, a Megelégítő, a Segítő, a Mindenek Felett
Megbocsátó, a Mindenek Felett Irgalmas!

He is the Healer, the Sufficer, the Helper, the All-Forgiving,
the All-Merciful.

Szólítlak, ó, Magasztos, ó, Állhatatos, ó, Dicsőséges! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Exalted One, O Faithful One, O Glorious One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Legmagasabb Úr, ó, Felemelő, ó, Bíró! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Sovereign, O Upraiser, O Judge! Thou the
Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Páratlan, ó, Örökkévaló, ó, Egyedüli! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Peerless One, O Eternal One, O Single One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Legjobban Dicsőített, ó, Szent, ó, Segítő! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Most Praised One, O Holy One, O Helping One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindentudó, ó, Legbölcsebb, ó, Legnagyobb! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Omniscient, O Most Wise, O Most Great One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Könyörületes, ó, Fenséges, ó, Parancsoló! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Clement One, O Majestic One, O Ordaining One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Szeretett, ó, Imádott, ó, Magával Ragadó! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Beloved One, O Cherished One, O Enraptured
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Leghatalmasabb, ó, Megtartó, ó, Nagyhatalmú! Te,
a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Mightiest One, O Sustaining One, O Potent
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Uralkodó, ó, Önmagától Való, ó, Mindenek Tudója!
Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Ruling One, O Self-Subsisting, O All-Knowing
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Lélek, ó, Fény, ó, Legnyilvánvalóbb! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Spirit, O Light, O Most Manifest One! Thou
the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindenki Által Idézett, ó, Mindenkinek Ismert,
ó, Mindenek Elől Elrejtett! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó,
Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Thou Frequented by all, O Thou Known to all,
O Thou Hidden from all! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding,
O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Elrejtett, ó, Diadalmas, ó, Ajándékozó! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Concealed One, O Triumphant One, O Bestowing
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindenható, ó, Támaszt Nyújtó, ó, Elrejtő! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Almighty, O Succoring One, O Concealing One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Alkotó, ó, Kielégítő, ó, Felkavaró! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Fashioner, O Satisfier, O Uprooter! Thou the
Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Felemelő, ó, Egybegyűjtő, ó, Felmagasztaló! Te,
a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Rising One, O Gathering One, O Exalting One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Tökéletesítő, ó, Meg nem Láncolt, ó, Jóságos!
Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Perfecting One, O Unfettered One, O Bountiful
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Jóakaró, ó, Visszatartó, ó, Teremtő! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Beneficent One, O Withholding One, O Creating
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Legmagasztosabb, ó, Szépséges, ó, Gazdag! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Most Sublime One, O Beauteous One, O
Bounteous One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Igazságos, ó, Kegyelmes, ó, Nagylelkű! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Just One, O Gracious One, O Generous One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindent Lebíró, ó, Mindig Jelenlévő, ó, Tudók
Tudója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök,Úr!

I call on Thee O All-Compelling, O Ever-Abiding, O Most
Knowing One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Nagyszerű, ó, Időtlen Úr, ó, Nemeslelkű! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Magnificent One, O Ancient of Days, O
Magnanimous One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Jól Őrzött, ó, Öröm Ura, ó, Vágyott Úr! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Well-guarded One, O Lord of Joy, O Desired
One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindenekhez Kedves, ó, Mindenkihez Könyörületes,
ó, a Jóakarók Jóakarója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te,
az Örök Úr!

I call on Thee O Thou Kind to all, O Thou Compassionate with
all, O Most Benevolent One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the
Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindenek Menedéke, ó, Mindenek Hajléka, ó,
Mindenek Megőrzője! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az
Örök Úr!

I call on Thee O Haven for all, O Shelter to all, O
All-Preserving One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O
Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindenek Támasza, ó, Mindenki Által Hívott, ó,
Megébresztő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Thou Succorer of all, O Thou Invoked by all,
O Quickening One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Feltáró, ó, Pusztító, ó, Legkegyelmesebb! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Unfolder, O Ravager, O Most Clement One! Thou
the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Lelkem, ó, Szerelmem, ó, Hitem! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Thou my Soul, O Thou my Beloved, O Thou my
Faith! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding
One!

Szólítlak, ó, Szomjoltó, ó, Magasságos Úr, ó, Legdrágább! Te,
a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Quencher of thirsts, O Transcendent Lord, O
Most Precious One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O
Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Legnagyobb Emlékeztető, ó, Legnemesebb Név, ó,
Legősibb Út! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Greatest Remembrance, O Noblest Name, O Most
Ancient Way! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Legünnepeltebb, ó, Legszentebb, ó, Megszentelt!
Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Most Lauded, O Most Holy, O Sanctified One!
Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Láncok Megoldója, ó, Tanácsok Adója, ó,
Megszabadító! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Unfastener, O Counselor, O Deliverer! Thou
the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Barát, ó, Orvosló, ó, Rabul Ejtő! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Friend, O Physician, O Captivating One! Thou
the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Dicsőség, ó, Szépség, ó, Bőkezű! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Glory, O Beauty, O Bountiful One! Thou the
Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Kiben legjobban bíznak, ó, a Legszeretőbb, ó, a
Hajnal Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O the Most Trusted, O the Best Lover, O Lord of
the Dawn! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding
One!

Szólítlak, ó, Lángragyújtó, ó, Felderítő, ó, Örömhozó! Te, a
Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Enkindler, O Brightener, O Bringer of
Delight! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding
One!

Szólítlak, ó, Bőség Ura, ó, Legkönyörületesebb, ó,
Legirgalmasabb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök
Úr!

I call on Thee O Lord of Bounty, O Most Compassionate, O Most
Merciful One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Állandó, ó, Életadó, ó, Minden Lét Forrása! Te,
a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Constant One, O Life-giving One, O Source of
all Being! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou
Abiding One!

Szólítlak, ó, Mindent Átható, ó, Mindent Látó Isten, ó, a Szó
Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Thou Who penetratest all things, O All-Seeing
God, O Lord of Utterance! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the
Abiding, O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Nyilvánvaló, mégis Rejtett, ó, Láthatatlan,
mégis Ismert, ó, Kívülálló, Kit mindenki keres! Te, a Megelégítő, Te, a
Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

I call on Thee O Manifest yet Hidden, O Unseen yet Renowned, O
Onlooker sought by all! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding,
O Thou Abiding One!

Szólítlak, ó, Te, Ki megölöd a Szerelmeseket, ó, a gonoszokhoz
Kegyelmes Isten! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök
Úr!

I call on Thee O Thou Who slayest the Lovers, O God of Grace
to the wicked!

Ó, Megelégítő, szólítlak, ó, Megelégítő!

O Sufficer, I call on Thee, O Sufficer!

Ó, Gyógyító, szólítlak, ó, Gyógyító!

O Healer, I call on Thee, O Healer!

Ó, Örök, szólítlak, ó, Örök!

O Abider, I call on Thee, O Abider!

Ó, Örök Úr, szólítlak, ó Örök Úr!

Thou the Ever-Abiding, O Thou Abiding One!

Szent vagy, ó, Istenem! Nagylelkűségedre kérlek, mely által
szélesre tárultak bőséged s kegyed kapui, mely által Szentséged Temploma
emeltetett az örökkévalóság trónusán, és irgalmadra kérlek, mely által minden
teremtett dolgot meghívtál bőséged és ajándékaid asztalához. Kegyelmedre kérlek,
mely által minden égben és földön lakozó nevében válaszoltál Önmagadban „Igen!”
Szavaddal azon az órán, mikor uralmad és nagyságod egész fényében megnyilvánult,
azon hajnali órán, mikor királyságod hatalma megmutatkozott. S újra esedezem
Hozzád e legszebb nevekre, e legnemesebb és legmagasztosabb jegyekre, a Rólad
való Legfenségesebb Megemlékezésre, tiszta és szeplőtlen Szépségedre, rejtett
Fényedre a legbensőbb csarnokban, és Nevedre, mely minden reggel és este a kínok
köpönyegét viseli, védd meg ez áldott Tábla hordozóját, és azt, aki olvassa, és
aki véletlenül rábukkan, és aki elhalad a ház mellett, melyben e Tábla
található. Gyógyíts ki általa minden beteget, elesettet és szegényt, minden
bajából és bánatából, minden iszonyatos szenvedéséből és szomorúságából, és
vezesd általa azt, ki vezérleted ösvényére és megbocsátásod és kegyelmed útjára
kíván lépni.

Sanctified art Thou, O my God! I beseech Thee by Thy
generosity, whereby the portals of Thy bounty and grace were opened wide,
whereby the Temple of Thy Holiness was established upon the throne of eternity;
and by Thy mercy whereby Thou didst invite all created things unto the table of
Thy bounties and bestowals; and by Thy grace whereby Thou didst respond, in
Thine own Self with Thy word “Yea!” on behalf of all in heaven and earth, at the
hour when Thy sovereignty and Thy grandeur stood revealed, at the dawn-time when
the might of Thy dominion was made manifest. And again do I beseech Thee, by
these most beauteous names, by these most noble and sublime attributes, and by
Thy most Exalted Remembrance, and by Thy pure and spotless Beauty, and by Thy
hidden Light in the most hidden pavilion, and by Thy Name, cloaked with the
garment of affliction every morn and eve, to protect the bearer of this blessed
Tablet, and whoso reciteth it, and whoso cometh upon it, and whoso passeth
around the house wherein it is. Heal Thou, then, by it every sick, diseased and
poor one, from every tribulation and distress, from every loathsome affliction
and sorrow, and guide Thou by it whosoever desireth to enter upon the paths of
Thy guidance, and the ways of Thy forgiveness and grace.

Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindeneket Megelégítő, a
Gyógyító, a Védelmező, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenek Felett Bőkezű, a
Mindenek Felett Irgalmas.

Thou art verily the Powerful, the All-Sufficing, the Healing,
the Protector, the Giving, the Compassionate, the All-Generous, the
All-Merciful.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Emlékimák

Tablets of Visitation

Emlékima Bahá’u'lláh sírjánál

Tablet to be read at the Shrines of Bahá’u'lláh and the
Báb

[Ezt az imát olvassuk Bahá'u'lláh és a Báb
Sírszentélyében, és gyakran használjuk az évfordulóikról való megemlékezésekben
is.]

(This Tablet is read at the Shrines of Bahá’u'lláh and
the Báb. It is also frequently used in commemorating Their anniversaries.)

A dicséret, mely fenséges Lényedből fakadt, s a dicsőség, mely
elősugárzott tündöklő Szépségedből, legyenek Véled, ó, Te, Ki a Fenség
Megnyilvánulása, az Örökkévalóság Királya, és mindenek Ura vagy mennyben és
földön! Tanúsítom, hogy Teáltalad nyilvánult meg Isten egyedüli uralma és
hatalma, valamint az Ő fensége és nagyszerűsége. Teáltalad árasztják sugaraikat
az időtlen ragyogás Hajnalcsillagai visszavonhatatlan rendelésed
mennyországában, s Általad tündököl a Meg Nem Pillantott Szépsége a teremtés
láthatára felől. Továbbá tanúsítom, hogy Tollad egyetlen mozdulatával
végrehajtatott a Te parancsod „Legyen!” és feltárult Isten rejtett titka, minden
teremtett dolog életre kelt és leküldetett az összes kinyilatkoztatás.

The praise which hath dawned from Thy most august Self, and
the glory which hath shone forth from Thy most effulgent Beauty, rest upon Thee,
O Thou Who art the Manifestation of Grandeur, and the King of Eternity, and the
Lord of all who are in heaven and on earth! I testify that through Thee the
sovereignty of God and His dominion, and the majesty of God and His grandeur,
were revealed, and the Daystars of ancient splendor have shed their radiance in
the heaven of Thine irrevocable decree, and the Beauty of the Unseen hath shone
forth above the horizon of creation. I testify, moreover, that with but a
movement of Thy Pen Thine injunction “Be Thou” hath been enforced, and God’s
hidden Secret hath been divulged, and all created things have been called into
being, and all the Revelations have been sent down.

Ezenfelül tanúsítom, hogy a Te szépséged által mutatkozott meg
az Imádott szépsége, és a Te orcádban ragyogott fel az Óhajtott orcája, s hogy
egyetlen szavaddal döntesz minden teremtett dolog felett: odaadó híveid
felemeled a dicsőség ormaira, és a hitetleneket letaszítod feneketlen
mélységekbe.

I bear witness, moreover, that through Thy beauty the beauty
of the Adored One hath been unveiled, and through Thy face the face of the
Desired One hath shone forth, and that through a word from Thee Thou hast
decided between all created things, caused them who are devoted to Thee to
ascend unto the summit of glory, and the infidels to fall into the lowest abyss.

Tanúsítom, hogy ki Téged megismer, Istent ismeri meg, s ki a
Te színed elé járul, az Magának Istennek a színe elé járul. Százszor áldott az,
ki Benned és a Te jeleidben hisz, ki alázattal meghajol egyedüli uralmad előtt,
s ki megtiszteltetett a Véled való találkozással, ki elnyeri akaratod tetszését,
kinek gondolatai Körülötted járnak, s ki Trónusod előtt állhat. Jaj annak, ki
vétkezik Ellened és megtagad Téged, ki kétségbe vonja jeleidet és nem ismeri el
a Te egyedüli uralmadat, ki felkel Ellened, s ki gőgösen háborog Orcád előtt, ki
hadakozik bizonyságaid ellen, s ki elmenekül uralmad és hatalmad elől, és ki a
hitetlenek közé számíttatik, azok közé, kiknek nevét parancsolatod ujjai szent
Tábláidra feljegyezték.

I bear witness that he who hath known Thee hath known God,
and he who hath attained unto Thy presence hath attained unto the presence of
God. Great, therefore, is the blessedness of him who hath believed in Thee, and
in Thy signs, and hath humbled himself before Thy sovereignty, and hath been
honored with meeting Thee, and hath attained the good pleasure of Thy will, and
circled around Thee, and stood before Thy throne. Woe betide him that hath
transgressed against Thee, and hath denied Thee, and repudiated Thy signs, and
gainsaid Thy sovereignty, and risen up against Thee, and waxed proud before Thy
face, and hath disputed Thy testimonies, and fled from Thy rule and Thy
dominion, and been numbered with the infidels whose names have been inscribed by
the fingers of Thy behest upon Thy holy Tablets.

Ó, én Istenem és Szerettem, irgalmad és szerető jóságod
jobbjából bocsásd útjára felém kegyeid szent szellőit, hogy magukkal sodorjanak
engem, távol a világtól és saját énemtől, a Te közelséged és jelenléted udvarai
felé. Képes vagy Te megtenni, mi kedvedre szolgál. Valóban, Te állsz minden
dolgok felett.

Waft, then, unto me, O my God and my Beloved, from the right
hand of Thy mercy and Thy loving-kindness, the holy breaths of Thy favors, that
they may draw me away from myself and from the world unto the courts of Thy
nearness and Thy presence. Potent art Thou to do what pleaseth Thee. Thou,
truly, hast been supreme over all things.

Isten emlékezete és dicsérete, az Ő dicsősége és ragyogása
legyenek Véled, ó, Te, Ki az Ő Szépsége vagy! Tanúságot teszek, hogy a teremtés
szeme soha nem látott még senkit, akit úgy bántalmaztak volna, mint Téged.
Életed minden napján a megpróbáltatások óceánja zúdult Reád. Hol rabláncba és
bilincsbe vertek, hol pedig ellenségeid kardja fenyegette élted. És Te mégis azt
parancsoltad az embereknek, hogy engedelmeskedjenek annak, mit Ő, a Mindenek
Tudója, a Mindenek Felett Bölcs Számodra elrendelt.

The remembrance of God and His praise, and the glory of God
and His splendor, rest upon Thee, O Thou Who art His Beauty! I bear witness that
the eye of creation hath never gazed upon one wronged like Thee. Thou wast
immersed all the days of Thy life beneath an ocean of tribulations. At one time
Thou wast in chains and fetters; at another Thou wast threatened by the sword of
Thine enemies. Yet, despite all this, Thou didst enjoin upon all men to observe
what had been prescribed unto Thee by Him Who is the All-Knowing, the All-Wise.

Szellemem légyen az áldozat azokért a bántalmazásokért,
melyeket el kellett szenvedned, s lelkem légyen a váltságdíj mindazon
viszontagságért, mely Téged ért. Könyörgöm Istenhez, Teáltalad és azok által,
kiknek arcát beragyogta orcád tündöklő fénye, s kik Irántad érzett szeretetükből
megtartották mindazt, mit megparancsoltál nékik, hogy távolítsa el az Úr a
fátylakat, melyek eltakarnak Téged teremtményeid szeme elől, és hogy részesítsen
engem ezen és az eljövendő világ javaiban. Valóban, Te vagy a Mindenható, a
Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicsőséges, a Mindent Megbocsátó, a
Legkönyörületesebb.

May my spirit be a sacrifice to the wrongs Thou didst suffer,
and my soul be a ransom for the adversities Thou didst sustain. I beseech God,
by Thee and by them whose faces have been illumined with the splendors of the
light of Thy countenance, and who, for love of Thee, have observed all whereunto
they were bidden, to remove the veils that have come in between Thee and Thy
creatures, and to supply me with the good of this world and the world to come.
Thou art, in truth, the Almighty, the Most Exalted, the All-Glorious, the
Ever-Forgiving, the Most Compassionate.

Áldd meg, ó, Uram, én Istenem, az Isteni Lótuszfát, s annak
leveleit, ágait és gallyait, valamint annak hajtásait és sarjait, egészen addig,
míg legjelesebb címeid és fenséges tulajdonságaid el nem múlnak. Védd meg azt a
támadók gonoszságától és a zsarnokok seregeitől. Valóban, Te vagy a Mindenható,
a Leghatalmasabb. Áldd meg emellett, ó, Uram, én Istenem, azon szolgálóidat és
szolgálóleányaidat, kik eljutottak Tehozzád. Valóban, Te vagy a Legbőkezűbb,
Kinek kegyelme soha el nem fogy. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig
Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Bless Thou, O Lord my God, the Divine Lote-Tree and its
leaves, and its boughs, and its branches, and its stems, and its offshoots, as
long as Thy most excellent titles will endure and Thy most august attributes
will last. Protect it, then, from the mischief of the aggressor and the hosts of
tyranny. Thou art, in truth, the Almighty, the Most Powerful. Bless Thou, also,
O Lord my God, Thy servants and Thy handmaidens who have attained unto Thee.
Thou, truly, art the All-Bountiful, Whose grace is infinite. No God is there
save Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Emlékima ‘Abdu’l-Bahá sírjánál

Prayer to be read at at the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá

[Ezt az imát `Abdu'l-Bahá Sírszentélyében mondjuk, de
lehet használni csendes imában otthon is.]

(This prayer, revealed by ‘Abdu’l-Bahá, is read at His
Shrine. It is also used in private prayer.)

Aki ezen imát szerényen és buzgón imádkozza, örömöt és
boldogságot hoz e szolga szívébe, olyan lesz, mintha szemtől szembe találkozna
Vele.

Whoso reciteth this prayer with lowliness and fervor will
bring gladness and joy to the heart of this Servant; it will be even as meeting
Him face to face.

Ő a Mindenek Felett Dicsőséges!

He is the All-Glorious!

Ó, Isten, én Istenem! Alázattal és könnyes szemmel emelem
esdeklő kezem Feléd és temetem arcom a porba Küszöbödön, mely magasztosabb, mint
a tudósok tudása és mindazon dicséret, mely Téged magasztal. Irgalmad
pillantásával tekints kegyesen ajtód előtt álló alázatos és szerény szolgádra,
és merítsd meg őt örök kegyelmed Óceánjában.

O God, my God! Lowly and tearful, I raise my suppliant hands
to Thee and cover my face in the dust of that Threshold of Thine, exalted above
the knowledge of the learned, and the praise of all that glorify Thee.
Graciously look upon Thy servant, humble and lowly at Thy door, with the glances
of the eye of Thy mercy, and immerse him in the Ocean of Thine eternal grace.

Uram! Szegény és alázatos szolgád ő, elbűvölt és Hozzád
esengő, fogoly a Te kezedben, Hozzád buzgón imádkozó, Benned bízó, könnyes szemű
a Te arcod előtt, aki Téged hív és Hozzád esdekel, emígyen:

Lord! He is a poor and lowly servant of Thine, enthralled and
imploring Thee, captive in Thy hand, praying fervently to Thee, trusting in
Thee, in tears before Thy face, calling to Thee and beseeching Thee, saying:

Ó, Uram, én Istenem! Add nékem kegyelmed, hogy szolgálhassak
azoknak, akiket szeretsz, erősíts meg engem a Te szolgálatodban, díszítsd fel
homlokom az Irántad való imádat fényével szentséges udvarodban és a Te
dicsőséges királyságodhoz való imádkozás ragyogásával. Segíts engem, hogy
önzetlen lehessek mennyei kapud előtt, és nyújts kezet, hogy szent közelségedben
csak Feléd fordulhassak. Uram! Adj innom az önzetlenség kelyhéből, ruházz fel
köpönyegével, és meríts meg óceánjában. Tégy olyanná, mint a por azok ösvényén,
kiket szeretsz, és add, hogy felajánlhassam lelkem azért a földért, melyet
utadon a Te választottaid lába megszentelt, ó, Legdicsőbb Dicsőség Ura!

O Lord, my God! Give me Thy grace to serve Thy loved ones,
strengthen me in my servitude to Thee, illumine my brow with the light of
adoration in Thy court of holiness, and of prayer to Thy kingdom of grandeur.
Help me to be selfless at the heavenly entrance of Thy gate, and aid me to be
detached from all things within Thy holy precincts. Lord! Give me to drink from
the chalice of selflessness; with its robe clothe me, and in its ocean immerse
me. Make me as dust in the pathway of Thy loved ones, and grant that I may offer
up my soul for the earth ennobled by the footsteps of Thy chosen ones in Thy
path, O Lord of Glory in the Highest.

Ezen imával hív Téged szolgád hajnal hasadásakor és éjnek
évadján. Teljesítsd be szíve kívánságát, ó, Uram! Világosítsd meg szívét,
örvendeztesd meg keblét, erősítsd fényét, hogy szolgálhassa a Te Ügyedet és a Te
szolgáidat.

With this prayer doth Thy servant call Thee, at dawntide and
in the night-season. Fulfill his heart’s desire, O Lord! Illumine his heart,
gladden his bosom, kindle his light, that he may serve Thy Cause and Thy
servants.

Te vagy az Adományozó, a Megszánó, a Legbőkezűbb, a Kegyes, az
Irgalmas, a Könyörületes.

Thou art the Bestower, the Pitiful, the Most Bountiful, the
Gracious, the Merciful, the Compassionate.

–`Abdu’l-Bahá

–‘Abdu’l-Bahá

Alkalmakhoz kötődő imák

Occasional prayers

Tizenkilenc napi ünnep

Nineteen day feast

Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden hónapban
egyszer vendégszeretetet ajánljatok, mégha vízzel is csupán; mert Isten célja a
szívek összekötése, jóllehet mind földi, mind égi eszközökkel.

Verily, it is enjoined upon you to offer a feast, once in
every month, though only water be served; for God hath purposed to bind hearts
together, albeit through both earthly and heavenly means.

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

Tegyetek erőfeszítést minden találkozón, hogy … a mennyei
eledel alászállhasson. E mennyei eledel a tudás, a megértés, a hit, a
bizonyosság, a szeretet, a vágyódás, a kedvesség, a cél tisztasága, a szívek
vonzódása és a lelkek összhangja. … Amikor a találkozó ilyen módon valósul meg,
szívben és lélekben ‘Abdu’l-Bahá is jelen van, bár testben talán nincs veletek.

Make ye an effort in every meeting that the Lord's Supper
may become realised and the heavenly food descend. This heavenly food is
knowledge, understanding, faith, assurance, love, affinity, kindness, purity of
purpose, attraction of hearts and the union of souls … When the meeting is
conducted after this manner, then `Abdu'l-Bahá also is present in heart and
soul, though His body may not be with you.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá, Bahá'í World Faith, pp. 407-408 [2]

A Tizenkilenc Napi Ünnepen való részvétel nem kötelező,
de nagyon fontos, és minden hívő kötelességnek és kiváltságnak kell tekintse,
hogy ezeken az alkalmakon megjelenhet.

Attendance at Nineteen Day Feasts is not Obligatory but
very important, and every believer should consider it a duty and a privilege to
present on such occasions.

– Shoghi Effendi nevében írt levélből

–From letter written on behalf of The Guardian

Ó, Isten! Oszlass el mindent, mely a széthúzás oka lehet, és
készíts el nékünk mindent, mely az egység és összhang megteremtője! Ó, Isten!
Bocsásd reánk Mennyei Illatodat, és változtasd e találkozót égi gyűléssé! Adj
meg nékünk minden jót és minden eledelt. Készítsd el nékünk a Szeretet Étkét!
Add nékünk a Tudás Étkét! Halmozz el minket a mennyei Világosság Eledelével!

O God! Dispel all those elements which are the cause of
discord, and prepare for us all those things which are the cause of unity and
accord! O God! Descend upon us Heavenly Fragrance and change this gathering into
a gathering of Heaven! Grant to us every benefit and every food. Prepare for us
the Food of Love! Give to us the Food of Knowledge! Bestow upon us the Food of
Heavenly Illumination!

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Szökőnapok

Intercalary Days

[A Szökőnapok – Ayyám-i-Há, február 26-március l. – a
Böjtre való felkészülés, a vendégszeretet, a jótékonykodás és az ajándékozás
napjai.]

(The Intercalary Days, February 26 to March 1, inclusive,
should be days of preparation for the Fast, days of hospitality, charity and the
giving of presents.)

Örvendeztesse meg Bahá népe e napokon magát, rokonait,
továbbá a szegényt és a szükséget szenvedőt, és örömmel és ujjongva köszöntse és
dicsőítse Urát, zengje dicsőségét és magasztalja Nevét…

…It behoveth the people of Bahá, throughout these days,
to provide good cheer for themselves, their kindred and, beyond them, the poor
and needy, and with joy and exultation to hail and glorify their Lord, to sing
His praise and magnify His Name;…

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

Istenem, Tüzem, Fényem! A napok, melyeket Könyvedben
Ayyám-i-Hának† neveztél, megkezdődtek, ó, Te, Ki a nevek Királya vagy, és a
böjt, melyet legmagasztosabb Tollad mindenki számára elrendelt, kik teremtésed
királyságában lakoznak, közeleg. E napokra kérlek, ó, Uram, és azokra, kik e
napokon parancsolataid kötelékébe kapaszkodtak és erősen ragaszkodtak
rendeléseidhez, add, hogy minden léleknek hely jelöltessék udvarodban, és szék
azon a helyen, hol orcád fényének ragyogása megmutattatik.

My God, my Fire and my Light! The days which Thou hast named
the Ayyám-i-Hᆠin Thy Book have begun, O Thou Who art the King of names, and
the fast which Thy most exalted Pen hath enjoined unto all who are in the
kingdom of Thy creation to observe is approaching. I entreat Thee, O my Lord, by
these days and by all such as have during that period clung to the cord of Thy
commandments, and laid hold on the handle of Thy precepts, to grant that unto
every soul may be assigned a place within the precincts of Thy court, and a seat
at the revelation of the splendors of the light of Thy countenance.

† A Há Napjai, Szökőnapok

† The Days of Há, Intercalary Days.

Ímé, ó, Uram, szolgáid, kiket semmiféle romlott hajlam nem
tartott vissza attól, mit Könyvedben kinyilatkoztattál. Meghajoltak ők Ügyed
előtt, Tőled fakadó határozottsággal vették át Könyvedet, betartották, mit nékik
elrendeltél, és azt választották követni, mi Tőled leküldetett

Látod, ó, Uram, miként ismerték fel és tettek hitvallást
mindarról, mit Írásaidban kinyilatkoztattál. Add nékik kegyelmed tenyeréből
örökkévalóságod vizét inniuk, ó, Uram! Majd rendeld nékik azok jutalmát, kik
alámerültek jelenléted óceánjába, és a Véled való találkozás óborában
részesülhettek.

These, O my Lord, are Thy servants whom no corrupt inclination
hath kept back from what Thou didst send down in Thy Book. They have bowed
themselves before Thy Cause, and received Thy Book with such resolve as is born
of Thee, and observed what Thou hadst prescribed unto them, and chosen to follow
that which had been sent down by Thee.

Thou seest, O my Lord, how they have recognized and confessed
whatsoever Thou hast revealed in Thy Scriptures. Give them to drink, O my Lord,
from the hands of Thy graciousness the waters of Thine eternity. Write down,
then, for them the recompense ordained for him that hath immersed himself in the
ocean of Thy presence, and attained unto the choice wine of Thy meeting.

Könyörgöm Hozzád, ó, Királyok Királya, és az eltaposottakon
Megkönyörülő, rendeld nékik ezen és az eljövendő világ javát. Add meg nékik
továbbá azt, mit egyik teremtményed sem fedett fel soha, és számítsd őket azok
közé, kik Körötted keringenek, és kik világaid mindegyikében trónusod körül
szolgálnak

Te vagy, valóban, a Mindenható, a Mindenek Tudója, Ki előtt
nem marad rejtve semmi.

I implore Thee, O Thou the King of kings and the Pitier of the
downtrodden, to ordain for them the good of this world and of the world to come.
Write down for them, moreover, what none of Thy creatures hath discovered, and
number them with those who have circled round Thee, and who move about Thy
throne in every world of Thy worlds.

Thou, truly, art the Almighty, the All-Knowing, the
All-Informed.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A böjt

The Fast

[A tizenkilenc napos böjti időszak egybeesik az ‘Alá'
hónappal, vagyis általában a március 2-20. közötti időszakkal, közvetlenül a
Szökőnapok végetérte után következik, és a Naw-Rúz ünnep követi.]

???

Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség idejétől kezdve
imádkozzatok és böjtöljetek; Isten rendeli ezt néktek, Uratok és ősatyáitok Ura.
… Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a szoptató anyákat a Böjt nem
köti … Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte és napnyugta között, és
vigyázzatok, nehogy a vágy megfosszon e kegyelemtől, mely a Könyvben
meghatároztatott.

The Kitáb-i-Aqdas states: “We have commanded you to pray
and fast from the beginning of maturity [15 years]; this is ordained by God,
your Lord and the Lord of your forefathers…. The traveler, the ailing, those
who are with child or giving suck, are not bound by the fast…. Abstain from
food and drink, from sunrise to sundown, and beware lest desire deprive you of
this grace that is appointed in the Book.”

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

–Bahá’u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

„Shoghi Effendi rámutat, hogy a böjti időszak,

???

… lényegét tekintve a meditáció és ima, a szellemi
felépülés időszaka, mely alatt a hívőnek arra kell törekednie, hogy belső
életében megtegye a szükséges kiigazításokat, és a lelkében lappangva létező
szellemi erőket felfrissítse és új erőre keltse. Ezért hát jelentősége és célja
alapjában véve szellemi. A böjtölés jelképes, és az önös és testi vágyaktól való
megtartóztatásra emlékezteti az embert.

–Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

…essentially a period of meditation and prayer, of
spiritual recuperation, during which the believer must strive to make the
necessary readjustments in his inner life, and to refresh and reinvigorate the
spiritual forces latent in his soul. Its significance and purpose are,
therefore, fundamentally spiritual in character. Fasting is symbolic, and a
reminder of abstinence from selfish and carnal desires.

–Kitáb-i-Aqdas

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Könyörgöm Hozzád ezen
Kinyilatkoztatásra, mely fénnyé változtatta a sötétséget, mely által felépült a
Népes Templom, kinyilváníttatott az Írott Tábla, és feltáratott a Kiterített
Tekercs, küldd le reám és azokra, kik vélem vannak, azt, mi képessé tesz
bennünket felszárnyalni páratlan dicsőséged mennyországaiba, és mi megtisztít
bennünket oly kétségektől, melyek visszatartották a gyanakvókat az egységed
szentélyébe való belépéstől

Én vagyok az, ó, Uram, ki megragadtam szerető kedvességed
kötelét és erősen kapaszkodom irgalmad és kegyeid szegélyébe. Rendeld nékem és
szeretteimnek ezen és az eljövendő világ javát. Majd pedig ajándékozd meg őket a
Rejtett Adománnyal, melyet teremtményeid színe javának rendeltél.

Praise be to Thee, O Lord my God! I beseech Thee by this
Revelation whereby darkness hath been turned into light, through which the
Frequented Fane hath been built, and the Written Tablet revealed, and the
Outspread Roll uncovered, to send down upon me and upon them who are in my
company that which will enable us to soar into the heavens of Thy transcendent
glory, and will wash us from the stain of such doubts as have hindered the
suspicious from entering into the tabernacle of Thy unity.

I am the one, O my Lord, who hath held fast the cord of Thy
loving-kindness, and clung to the hem of Thy mercy and favors. Do Thou ordain
for me and for my loved ones the good of this world and of the world to come.
Supply them, then, with the Hidden Gift Thou didst ordain for the choicest among
Thy creatures.

Ezek a napok, ó, Uram, melyekben megparancsoltad szolgáidnak a
böjtöt. Áldott, ki azt teljesen a Te kedvedért tartja meg, tökéletesen
elfordulva minden mástól Rajtad kívül. Segíts engem, ó, Uram, és őket is, hogy
engedelmeskedjünk Néked és megtartsuk rendeléseidet. Valóban, hatalmad van
megtenni, amit csak kívánsz

Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenek Tudója, a Mindenek
Felett Bölcs. Minden dicsőség Istennek, minden világok Urának!

These are, O my Lord, the days in which Thou hast bidden Thy
servants to observe the fast. Blessed is he that observeth the fast wholly for
Thy sake and with absolute detachment from all things except Thee. Assist me and
assist them, O my Lord, to obey Thee and to keep Thy precepts. Thou, verily,
hast power to do what Thou choosest.

There is no God but Thee, the All-Knowing, the All-Wise. All
praise be to God, the Lord of all worlds.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ezek a napok, ó, Istenem, melyeken szolgáidnak böjtöt
rendeltél el. Ezzel díszítetted teremtményeidnek kinyilatkoztatott
Törvénykönyved előszavát, és ékesítetted parancsolataid Kincstárát mindenek
szeme előtt, kik mennyországodban és a földön lakoznak. E napok minden óráját
különleges erénnyel ruháztad fel, kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad
kívül, Kinek tudása minden teremtett dolgot felölel. Ezen erényből kijelölted
minden léleknek a részét is rendelkezésed Táblája és visszavonhatatlan ítéleted
Írásai szerint. Továbbá, e Könyvek és Írások minden lapját kiosztottad a föld
minden egyes népének és nemzetségének

Rendelésed szerint lángoló szerelmeseidnek minden hajnalon
felkínálod a Rólad való emlékezés kelyhét, ó, Te, Ki az uralkodók Uralkodója
vagy! Ők azok, kik bőséges bölcsességed borától oly mámorosak, hogy
vágyakozásukban elhagyják fekvőhelyüket, csakhogy dicséreted zenghessék és
erényeidet magasztalhassák, és lemondanak alvásukról azon igyekezetükben, hogy
közelségedhez érjenek és kegyelmedből részesüljenek. Szemeik mindenkor szerető
kedvességed Hajnalára irányulnak, és arcukat a Te sugallatod Kútfeje felé
fordítják. Irgalmad felhőiből öntözz hát meg minket és őket azzal, mi
nagylelkűséged és kegyelmed mennyországához méltó.

These are, O my God, the days whereon Thou didst enjoin Thy
servants to observe the fast. With it Thou didst adorn the preamble of the Book
of Thy Laws revealed unto Thy creatures, and didst deck forth the Repositories
of Thy commandments in the sight of all who are in Thy heaven and all who are on
Thy earth. Thou hast endowed every hour of these days with a special virtue,
inscrutable to all except Thee, Whose knowledge embraceth all created things.
Thou hast, also, assigned unto every soul a portion of this virtue in accordance
with the Tablet of Thy decree and the Scriptures of Thine irrevocable judgment.
Every leaf of these Books and Scriptures Thou hast, moreover, allotted to each
one of the peoples and kindreds of the earth.

For Thine ardent lovers Thou hast, according to Thy decree,
reserved, at each daybreak, the cup of Thy remembrance, O Thou Who art the Ruler
of rulers! These are they who have been so inebriated with the wine of Thy
manifold wisdom that they forsake their couches in their longing to celebrate
Thy praise and extol Thy virtues, and flee from sleep in their eagerness to
approach Thy presence and partake of Thy bounty. Their eyes have, at all times,
been bent upon the Dayspring of Thy loving-kindness, and their faces set towards
the Fountainhead of Thine inspiration. Rain down, then, upon us and upon them
from the clouds of Thy mercy what beseemeth the heaven of Thy bounteousness and
grace.

Dicsértessék a Te Neved, ó, Istenem! Íme az óra, mikor bőséged
ajtaját megnyitottad teremtményeid előtt, és gondoskodó irgalmad kapuit földed
minden lakója számára kitártad. Könyörgöm Hozzád mindazokra, kik vérüket
ontották ösvényeden, kik Utánad való sóvárgásukban minden teremtményeidhez
fűződő kötődéstől megszabadultak, és akik sugallatod édes illatától úgy
megrészegültek, hogy testük minden porcikája dicséretedet zengte és
emlékezetedre megremegett, ne fossz meg minket a dolgoktól, miket Te
visszavonhatatlanul elrendeltél e Kinyilatkoztatásban. Olyan Kinyilatkoztatás
ez, melynek hatására minden fa azt kiáltja, mit hajdan az Égő Csipkebokor
Mózesnek kijelentett, Ki Véled társalgott, olyan Kinyilatkoztatás, mely a
legkisebb kavicsot képessé teszi, hogy ismét dicséretedet visszhangozza, miként
a kövek magasztaltak Téged Mohamed, a Barátod idején

Itt vannak azok, ó, Istenem, kiknek kegyesen megengedted, hogy
Társaid legyenek és érintkezzenek Véle, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Akaratod
szele szétszórta őket, míg Te össze nem gyűjtötted őket oltalmadban és arra nem
késztetted őket, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek. Most, hogy irgalmad
baldachinja árnyékában lakozhatnak, segítsd őket, hogy elérjék azt, mi egy ily
magasztos rangnak megfelel. Ne engedd, ó, Uram, hogy azok közé számíttassanak,
kik bár közel kerültek Hozzád, mégsem ismerték fel arcodat, vagy kik ugyan
találkoztak Véled, jelenlétedtől mégis megfosztattak

Íme szolgáid, ó, Uram, kik Véled együtt e Legnagyobb Börtönbe
léptek, kik annak falai között is tartják a böjtöt, miként megparancsoltad nékik
rendeleted Tábláiban és parancsod Könyveiben. Küldd le rájuk ezért, mi teljesen
megtisztítja őket mindentől, ami Néked utálatos, hogy tökéletesen Néked
szentelhessék magukat, és teljesen elszakadhassanak mindentől Rajtad kívül

Aztán záporoztasd reánk, ó, Istenem, mi kegyelmedhez méltó és
bőkezűségednek megfelel. Tégy képessé minket, ó, Istenem, hogy a Rólad való
emlékezésben éljünk, és a Te szeretetedben haljunk meg, és láss el bennünket
jelenléted ajándékával elkövetkező világaidban, melyek kiismerhetetlenek
mindenki számára Rajtad kívül. Te vagy a mi Urunk és minden világok Ura, és Te
vagy mindenek Istene, kik a mennyben és a földön vannak.

Lauded be Thy name, O my God! This is the hour when Thou hast
unlocked the doors of Thy bounty before the faces of Thy creatures, and opened
wide the portals of Thy tender mercy unto all the dwellers of Thine earth. I
beseech Thee, by all them whose blood was shed in Thy path, who, in their
yearning over Thee, rid themselves from all attachment to any of Thy creatures,
and who were so carried away by the sweet savors of Thine inspiration that every
single member of their bodies intoned Thy praise and vibrated to Thy
remembrance, not to withhold from us the things Thou hast irrevocably ordained
in this Revelation–a Revelation the potency of which hath caused every tree to
cry out what the Burning Bush had aforetime proclaimed unto Moses, Who conversed
with Thee, a Revelation that hath enabled every least pebble to resound again
with Thy praise, as the stones glorified Thee in the days of Muḥammad, Thy
Friend.

These are the ones, O my God, whom Thou hast graciously
enabled to have fellowship with Thee and to commune with Him Who is the Revealer
of Thyself. The winds of Thy will have scattered them abroad until Thou didst
gather them together beneath Thy shadow, and didst cause them to enter into the
precincts of Thy court. Now that Thou hast made them to abide under the shade of
the canopy of Thy mercy, do Thou assist them to attain what must befit so august
a station. Suffer them not, O my Lord, to be numbered with them who, though
enjoying near access to Thee, have been kept back from recognizing Thy face, and
who, though meeting with Thee, are deprived of Thy presence.

These are Thy servants, O my Lord, who have entered with Thee
in this, the Most Great Prison, who have kept the fast within its walls
according to what Thou hast commanded them in the Tablets of Thy decree and the
Books of Thy behest. Send down, therefore, upon them what will thoroughly purge
them of all that Thou abhorrest, that they may be wholly devoted to Thee, and
may detach themselves entirely from all except Thyself.

Rain down, then, upon us, O my God, that which beseemeth Thy
grace and befitteth Thy bounty. Enable us, then, O my God, to live in
remembrance of Thee and to die in love of Thee, and supply us with the gift of
Thy presence in Thy worlds hereafter–worlds which are inscrutable to all except
Thee. Thou art our Lord and the Lord of all worlds, and the God of all that are
in heaven and all that are on earth.

Látod, ó, Istenem, mi történt szeretteiddel a Te napjaidban.
Dicsőséged a tanúm! Választottaid hangos panasza tölti be egész birodalmad.
Voltak, kiket a hitetlenek országodban elcsábítottak, és megakadályozták, hogy
Hozzád közeledjenek és dicsőséged udvarát elérjék. Mások közeledbe kerülhettek,
de visszatartattak attól, hogy orcádat meglássák. Megint másoknak vágyakozásuk
miatt, hogy Rád tekintsenek, megengedtetett, hogy udvarod előcsarnokába
lépjenek, mégis hagyták, hogy teremtményeid képzelgései és a zsarnokok
mesterkedései néped között, mint egy fátyol elválassza őket Tőled

Íme az óra, ó, Uram, melyet felmagasztaltál minden más óra
felett, és melyet legnemesebb teremtményeiddel kötöttél össze. Könyörgök Hozzád,
ó, Istenem, Önmagadra és rájuk, rendeld el ez év folyamán azt, mi felmagasztalja
szeretteidet. Parancsold meg továbbá, kérlek, még ez éven belül, hogy hatalmad
Napcsillaga fényesen felragyogjon dicsőséged látóhatárán, és uralmad erejével
bevilágítsa az egész világot

Tedd Ügyedet győzedelmessé, ó, Uram, és alázd meg
ellenségeidet. Rendeld el aztán számunkra ezen és az eljövendő élet javát. Te
vagy az Igazság, Ki minden titkot ismer. Nincsen más Isten csak Te, az Örökké
Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

Thou beholdest, O my God, what hath befallen Thy dear ones in
Thy days. Thy glory beareth me witness! The voice of the lamentation of Thy
chosen ones hath been lifted up throughout Thy realm. Some were ensnared by the
infidels in Thy land, and were hindered by them from having near access to Thee
and from attaining the court of Thy glory. Others were able to approach Thee,
but were kept back from beholding Thy face. Still others were permitted, in
their eagerness to look upon Thee, to enter the precincts of Thy court, but they
allowed the veils of the imaginations of Thy creatures and the wrongs inflicted
by the oppressors among Thy people to come in between them and Thee.

This is the hour, O my Lord, which Thou hast caused to excel
every other hour, and hast related to the choicest among Thy creatures. I
beseech Thee, O my God, by Thy Self and by them, to ordain in the course of this
year what shall exalt Thy loved ones. Do Thou, moreover, decree within this year
what will enable the Daystar of Thy power to shine brightly above the horizon of
Thy glory, and to illuminate by Thy sovereign might, the whole world.

Render Thy Cause victorious, O my Lord, and abase Thou Thine
enemies. Write down, then, for us the good of this life and of the life to come.
Thou art the Truth, Who knoweth the secret things. No God is there but Thee, the
Ever-Forgiving, the All-Bountiful.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Ó, Isteni Gondviselés! Miként megtartóztatom magam a testi
vágyaktól és nem figyelmezek ételre-italra, úgy tisztítsd és szenteld meg az én
szívemet egyedül Feléd forduló szeretettel, és védd meg és őrizd lelkemet a
romlott vágyaktól és ördögi vonásoktól, hogy szellemem a szentség leheletével
társaloghasson és megtartóztassa magát minden említéstől a Te említéseden kívül.

O Divine Providence! As I am abstaining from bodily desires
and not occupied with eating and drinking, even so purify and sanctify my heart
from the love of anyone save Thyself, and shield and protect my soul from
corrupt desires and satanic qualities so that my spirit may commune with the
breaths of holiness, and fast from the mention of all else besides Thee.

–`Abdu’l-Bahá

–`Abdu’l-Bahá

Naw-Rúz

Naw-Rúz

A Naw-Rúz ünnepséget tartsátok március 21-én napnyugta
előtt. Nincs semmi köze a Tizenkilenc Napi Ünnephez. Az utóbbi adminisztratív
jelentőségű, míg a Naw-Rúz az újévi ünnepségünk, a vendégszeretet és az öröm
ünnepe

–egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

???

Dicsőítünk Téged, ó, Istenem, hogy a Naw-Rúzt ünnepnek
rendelted azoknak, kik Irántad való szeretetből megtartották a böjtöt, és
tartózkodtak mindentől, mi utálatos Előtted. Add, ó, Uram, hogy szereteted
lángja és a parázs, amit az Általad rendelt böjt felszított, lelkesítse lángolón
őket Ügyed szolgálatában, és tegye őket alkalmassá arra, hogy odaadással
dicsőítsenek Téged s megemlékezzenek Rólad.

Praised be Thou, O my God, that Thou hast ordained Naw-Rúz as
a festival unto those who have observed the fast for love of Thee and abstained
from all that is abhorrent unto Thee. Grant, O my Lord, that the fire of Thy
love and the heat produced by the fast enjoined by Thee may inflame them in Thy
Cause, and make them to be occupied with Thy praise and with remembrance of
Thee.

Miként felékesítetted őket a Tőled rendelt böjt díszével, ó,
Uram, úgy kegyelmed és nagylelkű pártfogásod által díszítsd most őket azzal is,
hogy elfogadod e böjtöt. Mert az emberek cselekedetei mind a Te tetszéseden
múlnak és rendeleted irányítja azokat. Ha Te azt, ki a böjtöt megtörte, úgy
tekinted, mint aki megtartotta, akkor ő is azok közé számíttatik, kik öröktől
fogva megtartották azt. Ha pedig úgy döntesz, hogy valaki, aki megtartotta a
böjtöt, megtörte azt, úgy ő azok közé számíttatik, akik Kinyilatkoztatásod
Leplét porral szennyezték, és messze tévelyedtek az élő Forrás kristálytiszta
vizétől.

Since Thou hast adorned them, O my Lord, with the ornament of
the fast prescribed by Thee, do Thou adorn them also with the ornament of Thine
acceptance, through Thy grace and bountiful favor. For the doings of men are all
dependent upon Thy good pleasure, and are conditioned by Thy behest. Shouldst
Thou regard him who hath broken the fast as one who hath observed it, such a man
would be reckoned among them who from eternity had been keeping the fast. And
shouldst Thou decree that he who hath observed the fast hath broken it, that
person would be numbered with such as have caused the Robe of Thy Revelation to
be stained with dust, and been far removed from the crystal waters of this
living Fountain.

Általad emeltetett fel a zászló „Légy dicsőítve
cselekedeteidben”, és bontatott ki a lobogó „a Te parancsolataidnak kell
engedelmeskedni”. Ismertesd meg szolgáiddal e magasztos rangodat, ó, Istenem,
hogy rádöbbenjenek, hogy minden dolog kiválósága a Te rendelésedtől és szavadtól
függ, és hogy minden tett értékének a Te engedélyed és akaratod tetszése a
mércéje, és felismerjék, hogy az emberek tetteinek gyeplőjét elfogadásod és
parancsolatod tartja kézben. Tedd ezt ismertté előttük, hogy semmi se tartsa
őket távol Szépségedtől e napokban, melyekről Krisztus így szól fennhangon:
„Minden hatalom a Tiéd, ó, Te, a Szellem (Jézus) Nemzője”, és melyekről Barátod
(Mohamed) emígyen kiált: „Dicsőség Néked, ó, Te, Hőn Szeretett, mert feltártad
Szépségedet, és kiválasztottaidnak leírtad, miként juthatnak Legnagyobb Neved
kinyilatkoztatásának trónusához. Oly Név ez, melyet minden nép jajszóval
emleget, kivéve azokat, akik Rajtad kívül mindentől elszakadtak, és Afelé
fordultak, Ki Önmagad Kinyilatkoztatója és tulajdonságaid Megnyilvánulása.”

Thou art He through Whom the ensign “Praiseworthy art Thou in
Thy works” hath been lifted up, and the standard “Obeyed art Thou in Thy behest”
hath been unfurled. Make known this Thy station, O my God, unto Thy servants,
that they may be made aware that the excellence of all things is dependent upon
Thy bidding and Thy word, and the virtue of every act is conditioned by Thy
leave and the good pleasure of Thy will, and may recognize that the reins of
men’s doings are within the grasp of Thine acceptance and Thy commandment. Make
this known unto them, that nothing whatsoever may shut them out from Thy Beauty,
in these days whereon the Christ exclaimeth: “All dominion is Thine, O Thou the
Begetter of the Spirit (Jesus)”; and Thy Friend (Muḥammad) crieth out: “Glory be
to Thee, O Thou the Best-Beloved, for that Thou hast uncovered Thy Beauty, and
written down for Thy chosen ones what will cause them to attain unto the seat of
the revelation of Thy Most Great Name, through which all the peoples have
lamented except such as have detached themselves from all else except Thee, and
set themselves towards Him Who is the Revealer of Thyself and the Manifestation
of Thine attributes.”

A Te Ágad és minden kísérőd, ó, Uram, befejezte ma böjtjét,
miután megtartotta azt a Te udvarodban, lelkesen, hogy örömöt szerezzen Néked.
Rendeld Néki és nékik és mindenkinek, kik ama napokban közeledbe jutottak,
mindazt a jót, amit nékik szántál Könyvedben. Majd lásd el őket mindazzal, ami
hasznos számukra mind ebben, mind az eljövendő életben.

He Who is Thy Branch and all Thy company, O my Lord, have
broken this day their fast, after having observed it within the precincts of Thy
court, and in their eagerness to please Thee. Do Thou ordain for Him, and for
them, and for all such as have entered Thy presence in those days all the good
Thou didst destine in Thy Book. Supply them, then, with that which will profit
them, in both this life and in the life beyond.

Valóban, Te vagy a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

Thou, in truth, art the All-Knowing, the All-Wise.

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

A Ridván tábla

Tablet of the Feast of Ridvan

(Részletek)

(excerpts)

A Ridván-ünnep … arról emlékezik meg, hogy –Bahá’u'lláh
egy tizenkét napos időszakban jelentette be Prófétai Küldetését a bagdadi
Ridván-kertben 1863 április-májusában, és melyre Ő úgy utal, mint ‘az Ünnepek
Királyára’… . A Ridván-ünnep első, kilencedik és tizenkettedik napja Szent Nap …
. [Bahá'u'lláh] egy Táblában úgy utal ezen Bejelentésére, mint “a legnagyobb
öröm napjára”, és a Ridván-kertet úgy írja le, mint ‘azon Helyet, melyről az
egész teremtésre szórta Ő Nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását’. …
Küldetésének bejelentését hívei évente a tizenkét napos Ridván-ünnep formájában
ünneplik meg [április 21-május 2.], melyet Shoghi Effendi ‘az összes bahá’í
ünnep közül a legszentebbnek és legjelentősebbnek’ nevezett.

…the Festival of Ridván, which commemorates
–Bahá’u'lláh’s Declaration of His Prophetic Mission in the Garden of Ridván in
Baghdád during twelve days in April/May 1863 and is referred to by Him as “the
King of Festivals” …The first, ninth and twelfth days of the Festival of Ridván
are Holy Days … In a Tablet, He refers to His Declaration as “the Day of supreme
felicity” and He describes the Garden of Ridván as “the Spot from which He shed
upon the whole of creation the splendours of His Name, the All-Merciful”…The
Declaration of –Bahá’u'lláh is celebrated annually by the twelve-day Ridván
Festival, described by Shoghi Effendi as “the holiest and most significant of
all Bahá’í festivals”

–Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

–Kitáb-i-Aqdas

Ím, az Isteni Tavasz beköszöntött, ó, Legmagasztosabb Toll,
mert a Mindenek Felett Irgalmas Ünnepe gyorsan közeleg. Mozdulj, és az egész
teremtés előtt magasztald Isten nevét és zengd dicséretét, hogy minden teremtett
dolog megújulhasson, és újjá születhessék. Szólj, és ne nyugodj. Az üdvösség
napcsillaga ragyog Nevünk, az Üdvös láthatárán, minthogy Isten nevének
királysága Urad, a mennyek Teremtőjének nevével díszíttetett. Állj ki a föld
nemzetségei elé, és vértezd fel magad e Legnagyobb Név erejével, és ne légy azok
közül való, kik haboznak. …

"The Divine Springtime is come, O Most Exalted Pen, for the
Festival of the All-Merciful is fast approaching. Bestir thyself, and magnify,
before the entire creation, the name of God, and celebrate His praise, in such
wise that all created things may be regenerated and made new. Speak, and hold
not thy peace. The day star of blissfulness shineth above the horizon of Our
name, the Blissful, inasmuch as the kingdom of the name of God hath been adorned
with the ornament of the name of thy Lord, the Creator of the heavens. Arise
before the nations of the earth, and arm thyself with the power of this Most
Great Name, and be not of those who tarry…

Képes vagy-e, ó, Toll, e Napon mást is felfedezni Rajtam
kívül? Mivé vált a teremtés és annak megnyilvánulásai? Mi lett a nevekkel és
királyságaikkal? Hová tűnt minden teremtett dolog, látható és láthatatlan? Mi
történt a világegyetem rejtett titkaival és kinyilatkoztatásukkal? Lám, az egész
teremtés elmúlt! Nem maradt más, csak az Én Arcom, az Örökkévaló, a Ragyogó, a
Mindenek Felett Dicsőséges.

Canst thou discover any one but Me, O Pen, in this Day? What
hath become of the creation and the manifestations thereof? What of the names
and their kingdom? Whither are gone all created things, whether seen or unseen?
What of the hidden secrets of the universe and its revelations? Lo, the entire
creation hath passed away! Nothing remaineth except My Face, the Ever-Abiding,
the Resplendent, the All-Glorious.

Ez az a Nap, mikor semmi más nem látható, csak az Urad, a
Kegyelmes, a Legbőkezűbb orcájáról sugárzó Fény ragyogása. Bizony, Mi
ellenállhatatlan és mindent alávető uralmunknál fogva minden lelket
elmúlasztottunk. Majd egy új teremtést hívtunk létre az emberek iránti
kegyelmünk jeléül. Én valóban a Mindenek Felett Bőkezű, az Örök Úr vagyok.

This is the Day whereon naught can be seen except the
splendors of the Light that shineth from the face of Thy Lord, the Gracious, the
Most Bountiful. Verily, We have caused every soul to expire by virtue of Our
irresistible and all-subduing sovereignty. We have, then, called into being a
new creation, as a token of Our grace unto men. I am, verily, the All-Bountiful,
the Ancient of Days.

Ez az a Nap, mikor a láthatatlan világ emígyen kiált: „Mily
áldott vagy te föld, mert Istened zsámolyává tétettél, és hatalmas trónusa
talapzatává lettél.” A dicsőség birodalma pedig így szól: „Bárcsak életem
áldozhatnám érted, mert Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas által Szeretett rajtad
alapította meg uralmát Neve hatalmán keresztül, mely megígértetett minden dolgok
számára, akár a múltból vagy a jövőből.” Íme a Nap, mikor minden édesen illatozó
dolog parfümjét köntösöm illatából nyerte – a köntösből, mely az egész
teremtésre szórta illatát. Íme a Nap, mikor a Mindenek Felett Irgalmas
Akaratából az örökélet vize patakzott elő. Siessetek, szívetekkel és
lelketekkel, és igyatok belőle mélyen, ó, magasságbéli Gyülekezet!

This is the Day whereon the unseen world crieth out: "Great is
thy blessedness, O earth, for thou hast been made the foot-stool of thy God, and
been chosen as the seat of His mighty throne." The realm of glory exclaimeth:
"Would that my life could be sacrificed for thee, for He Who is the Beloved of
the All-Merciful hath established His sovereignty upon thee, through the power
of His Name that hath been promised unto all things, whether of the past or of
the future." This is the Day whereon every sweet smelling thing hath derived its
fragrance from the smell of My garment — a garment that hath shed its perfume
upon the whole of creation. This is the Day whereon the rushing waters of
everlasting life have gushed out of the Will of the All-Merciful. Haste ye, with
your hearts and souls, and quaff your fill, O Concourse of the realms above!

Mondd: Ő Az, Ki Annak a Megnyilvánulása, Ki a
Megismerhetetlen, a Láthatatlanok Láthatatlanja, bárcsak meglátnátok. Ő az, Ki
felfedte előttetek a rejtett és féltve őrzött drágakövet, bárcsak keresnétek
azt. Ő az, Kit egyedül szeret minden dolog, legyen az a múltból vagy a jövőből.
Bárcsak Feléje fordítanátok szíveteket és reményeiteket! …

Say: He it is Who is the Manifestation of Him Who is the
Unknowable, the Invisible of the Invisibles, could ye but perceive it. He it is
Who hath laid bare before you the hidden and treasured Gem, were ye to seek it.
He it is Who is the one Beloved of all things, whether of the past or of the
future. Would that ye might set your hearts and hopes upon Him!

Kelj fel, és hirdesd az egész teremtésnek az örömhírt, hogy
Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas, a Ridván felé irányította lépteit és belépett
oda. Majd pedig vezesd az embereket az öröm kertjébe, melyet Isten Paradicsoma
Trónusává tett. Mi téged választottunk, hogy leghatalmasabb Harsonánk légy,
melynek hangja az egész emberiség feltámadását jelzi.

Arise, and proclaim unto the entire creation the tidings that
He Who is the All-Merciful hath directed His steps towards the Ridvan and
entered it. Guide, then, the people unto the garden of delight which God hath
made the Throne of His Paradise. We have chosen thee to be our most mighty
Trumpet, whose blast is to signalize the resurrection of all mankind.

Mondd: Ez az a Paradicsomkert, melynek levélzetére a
kijelentés bora a tanúbizonyságot véste: „Az, Ki eddig az emberek szeme elől
rejtve volt, most korlátlan uralommal és hatalommal övezve megjelent.” Ez az a
Paradicsom, ahol a levelek susogása hirdeti: „Ó, ti, kik a mennyekben és a
földön lakoztok! Íme megjelent, mi korábban soha nem jelent meg. Az, Ki időtlen
időktől elrejtette Arcát a teremtés szeme elől, most eljött.” Míg a zúgó szél az
ágak között fújva kiáltja: „Az, Ki mindenek egyedüli Ura, most testet öltött.
Istené a Királyság”, addig a folyó vizek mormolják: „Minden szem ujjong, mert
Az, Kit eddig senki sem látott, Kinek titkát senki fel nem fedte, most a
dicsőség fátylát fellebbentette és megmutatja a Szépség orcáját.” …

Say: This is the Paradise on whose foliage the wine of
utterance hath imprinted the testimony: "He that was hidden from the eyes of men
is revealed, girded with sovereignty and power!" This is the Paradise, the
rustling of whose leaves proclaims: "O ye that inhabit the heavens and the
earth! There hath appeared what hath never previously appeared. He Who, from
everlasting, had concealed His Face from the sight of creation is now come."
From the whispering breeze that wafteth amidst its branches there cometh the
cry: "He Who is the sovereign Lord of all is made manifest. The Kingdom is
God's," while from its streaming waters can be heard the murmur: "All eyes are
gladdened, for He Whom none hath beheld, Whose secret no one hath discovered,
hath lifted the veil of glory, and uncovered the countenance of Beauty."…

Ez az a Nap, mikor Az, Ki Isten neveinek Kinyilatkoztatója,
előlépett a dicsőség Szentélyéből és ezt hirdette mindeneknek a mennyekben és a
földön: „Tegyétek félre a Paradicsom kelyheit és minden életadó vizüket, mert ím
Bahá népe belépett az Isteni Jelenlét üdvös hajlékába, kortyolt az újraegyesülés
borából, Uruk, a Mindent Birtokló, a Legmagasabb szépségének serlegéből.” …

This is the Day whereon He Who is the Revealer of the names of
God hath stepped out of the Tabernacle of glory, and proclaimed unto all who are
in the heavens and all who are on the earth: "Put away the cups of Paradise and
all the life-giving waters they contain, for lo, the people of Baha have entered
the blissful abode of the Divine Presence, and quaffed the wine of reunion, from
the chalice of the beauty of their Lord, the All-Possessing, the Most High." …

Érintsd meg az emberek szívét az egyedül Szeretett hívásával.
Mondd: Ez Isten Hangja, ó, bár meghallanád. Ez Isten Kinyilatkoztatásának
Hajnala, bár tudnád. Ez Isten Ügyének Hajnalpontja, bár felismernéd. Ez Isten
parancsolatának Forrása, bár igazságosan ítélnéd meg. Ez a nyilvánvaló és a
rejtett Titok; bár megláthatnád. Ó, világ népei! Dobjátok el mindeneteket
nevemben, mely magasztosabb minden más névnél, és merüljetek el ez Óceánban,
melynek mélységeiben a bölcsesség és a szavak gyöngyei rejlenek – az óceánban,
mely az Én nevemben, a Mindenek Felett Irgalmasban hullámzik. Így parancsolja
néktek Az, Kinél minden Könyvek Anyja van.

Attract the hearts of men, through the call of Him, the one
alone Beloved. Say: This is the Voice of God, if ye do but hearken. This is the
Day Spring of the Revelation of God, did ye but know it. This is the
Dawning-Place of the Cause of God, were ye to recognize it. This is the Source
of the commandment of God, did ye but judge it fairly. This is the manifest and
hidden Secret; would that ye might perceive it. O peoples of the world! Cast
away, in My name that transcendeth all other names, the things ye possess, and
immerse yourselves in this Ocean in whose depths lay hidden the pearls of wisdom
and of utterance, an ocean that surgeth in My name, the All-Merciful. Thus
instructeth you He with Whom is the Mother Book.

Ím eljött a Legszeretettebb. Jobb kezében nevének lepecsételt
Bora. Boldog, ki Feléje fordul, iszik abból, és így szól: „Dicsőség Néked, ó,
Isten jeleinek Kinyilatkoztatója!” A Mindenható igazságosságára! Az igazság
ereje által feltárult minden rejtett dolog. Isten kegyelmének jeleként
alászállott minden jótéteménye. Az örökélet vize teljességében kínáltatik az
embereknek. A Szeretett keze körbehordoz minden egyes kelyhet. Jöjj hát, és ne
habozz egy pillanatra sem. …

    The Best-Beloved is come. In His right hand
is the sealed Wine of His name. Happy is the man that turneth unto Him, and
drinketh his fill, and exclaimeth: "Praise be to Thee, O Revealer of the signs
of God!" By the righteousness of the Almighty! Every hidden thing hath been
manifested through the power of truth. All the favors of God have been sent
down, as a token of His grace. The waters of everlasting life have, in their
fullness, been proffered unto men. Every single cup hath been borne round by the
hand of the Well-Beloved. Draw near, and tarry not, though it be for one short
moment…

Örvendezz túláradó szívvel, ó, Bahá népe, mikor emlékezetedbe
idézed a legnagyobb boldogság Napját, a Napot, mikor az Időtlen Úr Nyelve
megnyilatkozott, útra kelvén Hajlékából a Hely felé, ahonnan az egész teremtésre
alázáporoztatta nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását. Isten a
tanúnk. Ha feltárnánk e Nap rejtett titkait, mindenki, ki a földön és a
mennyekben lakozik, elalélna és elmúlna, kivéve azokat, kiket Isten, a
Mindenható, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs megóv.

    Rejoice with exceeding gladness, O people
of Baha, as ye call to remembrance the Day of supreme felicity, the Day whereon
the Tongue of the Ancient of Days hath spoken, as He departed from His House,
proceeding to the Spot from which He shed upon the whole of creation the
splendors of His name, the All-Merciful. God is Our witness. Were We to reveal
the hidden secrets of that Day, all they that dwell on earth and in the heavens
would swoon away and die, except such as will be preserved by God, the Almighty,
the All-Knowing, the All-Wise.

Oly mámorító Isten szavainak hatása Arra, Ki kétségtelen
bizonyítékainak Kinyilatkoztatója, hogy Tolla nem mozdulhat tovább. E szavakkal
fejezi be Tábláját: „Nincs más Isten csak Én, a Legmagasztosabb, a
Leghatalmasabb, a Legkiválóbb, a Mindenek Tudója.”

    Such is the inebriating effect of the words
of God upon Him Who is the Revealer of His undoubted proofs, that His Pen can
move no longer. With these words He concludeth His Tablet: "No God is there but
Me, the Most Exalted, the Most Powerful, the Most Excellent, the All-Knowing."

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Holtak imája

Prayer for the Dead

A Holtak Imája az egyetlen bahá’í kötelező ima, melyet
gyülekezetben együtt kell mondani; az egyik hívő mondja, míg a többiek csendben
állnak. –Bahá’u'lláh meghatározása szerint a Holtak Imáját csak akkor kell
elmondani, ha az elhunyt felnőtt volt, az ima elmondásának meg kell előznie a
halott sírba való leeresztését, és az ima elmondása közben nem kell a Qiblih
felé fordulni.

The Prayer for the Dead is to be used for Bahá’ís over
the age of fifteen. “It is the only Bahá’í obligatory prayer which is to be
recited in congregation; it is to be recited by one believer while all present
stand. There is no requirement to face the Qiblih when reciting this prayer.”

–Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

–A Synopsis and Codification of the Kitáb-i-Aqdas

Ó, Istenem! Ímé szolgád, és szolgád fia, ki hitt Benned és a
Te jeleidben, és Feléd fordította arcát, mindentől teljességgel elfordulván
Rajtad kívül. Valóban, Te vagy a legirgalmasabb az irgalmasok között.

O my God! This is Thy servant and the son of Thy servant who
hath believed in Thee and in Thy signs, and set his face towards Thee, wholly
detached from all except Thee. Thou art, verily, of those who show mercy the
most merciful.

Bánj véle, ó, Te, Ki megbocsátja az emberek bűneit és elrejti
az ő hibáikat, miként ezt nagylelkűséged mennyországa és kegyelmed óceánja
kívánja. Fogadd be őt mindent meghaladó irgalmad udvarába, mely előbb létezett,
minthogy a föld és a menny megteremtetett volna. Nincsen más Isten, csak Te, a
Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Deal with him, O Thou Who forgivest the sins of men and
concealest their faults, as beseemeth the heaven of Thy bounty and the ocean of
Thy grace. Grant him admission within the precincts of Thy transcendent mercy
that was before the foundation of earth and heaven. There is no God but Thee,
the Ever-Forgiving, the Most Generous.

Majd ismételje meg hatszor az Alláh-u-Abhá köszöntést, és
azután tizenkilencszer az alábbi versek mindegyikét:†

Let him, then, repeat six times the greeting
“Alláh-u-Abhá,” and then repeat nineteen times each of the following verses:

† Vagyis, a hat ismétlés sorrendje: „Alláh-u-Abhá”
(egyszer), „Bizony, mi mindnyájan imádjuk Istent” (tizenkilencszer),
„Alláh-u-Abhá” (egyszer), „Bizony, mi mindnyájan meghajlunk Isten előtt”
(tizenkilencszer), stb.

Bizony, mi mindnyájan imádjuk Istent.

We all, verily, worship God.

Bizony, mi mindnyájan meghajlunk Isten előtt.

We all, verily, bow down before God.

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodunk Istenhez.

We all, verily, are devoted unto God.

Bizony, mi mindnyájan dicsérjük Istent.

We all, verily, give praise unto God.

Bizony, mi mindnyájan hálát adunk Istennek.

We all, verily, yield thanks unto God.

Bizony, mi mindnyájan megnyugszunk Istenben.

We all, verily, are patient in God.

(Ha az elhunyt nő, mondják a következőt: Ímé szolgálód,
és szolgálód leánya, stb.)

(If the dead be a woman, let him say: This is Thy
handmaiden and the daughter of Thy handmaiden, etc. …)

–Bahá’u'lláh

–Bahá’u'lláh

Kiegészítő szövegek

Additional texts

Részlet ‘Abdu’l-Bahá írásaiból

Excerpts from the writings of ‘Abdu’l-Bahá

Ó, te, ki arcodat Isten orcája felé fordítod!

???

Hunyd be szemed minden más dolog előtt, és nyisd rá azt a
Mindenek Felett Dicső birodalmára.

Kérd, amit kívánsz, egyedül csak Tőle; keresd, amit keresel,
egyedül csak Tőle.

Egyetlen pillantással százezer reményt vált Ő valóra,
tekintetével százezer gyógyíthatatlan betegséget gyógyít meg, egyetlen
bólintással balzsamot simít minden sebre, egy pillantással megszabadítja a
szíveket a fájdalom béklyóitól.

Ő teszi, amit tesz, és mit tehetünk mi?

Ő véghez viszi Akaratát, elrendel, amit kedve tart.

Akkor jobb hát néked, ha alázatosan meghajtod fejed és
bizodalmad a Mindenek Felett Irgalmas Úrba helyezed.

Hogyan oldjuk meg gondjainkat az ima segítségével?

Five Steps to Problem Solving Using Prayer and Meditation

Első lépés:

First Step

Imádkozz, és meditálj a gondjaidról. Használd a
Megnyilvánulások által kinyilatkoztatott imákat, minthogy ezek rendelkeznek a
legnagyobb erővel, majd merülj alá néhány percre az elmélkedés csöndjébe.

Pray and meditate about it. Use the prayers of the
Manifestations (Prophets of God) as they have the greatest power. Then remain in
the silence of contemplation for a few minutes.

Második lépés:

Second Step:

Dönts, és ragaszkodj ahhoz. A döntés általában az elmélkedés
pillanataiban születik. Megeshet, hogy végrehajtása majdnem lehetetlennek tűnik,
de ha úgy érzed, hogy ez tényleg válasz az imádra, vagy segítségével valamilyen
módon megoldhatod a problémádat, azonnal tedd meg a következő lépést.

Arrive at a decision and hold this. This decision is usually
born during the contemplation. It may seem almost impossible of accomplishment
but if it seems to be an answer to a prayer or a way of solving the problem,
then immediately take the next step.

Harmadik lépés:

Third Step:

Szánd el magad, hogy döntésedet véghez is viszed. Sokan
elbuknak itt. Ha nem elég erős az elszántság, akkor a döntés már csírájában
elhalványul és kívánsággá vagy homályos vágyálommá válik. Ha megszületik az
elszántság, azonnal lépj tovább.

Have determination to carry the decision through. Many fail
here. The decision, budding into determination, is blighted and instead becomes
a wish or a vague longing. When determination is born, immediately take the next
step.

Negyedik lépés:

Fourth Step:

Higgy és bízz abban, hogy az erő szétárad benned,
megvilágosodik a helyes út, felnyílik a kapu, és megkapod a helyes sugallatot,
üzenetet, útmutatást, vagy a megfelelő könyvet. Bízzál, és a helyes dolog a
segítségedre siet. Aztán, amint felemelkedsz imádból, azonnal tedd meg az ötödik
lépést.

Have faith and confidence that the power will flow through
you, the right way will appear, the door will open, the right thought, the right
message, the right principle or the right book will be given you. Have
confidence, and the right thing will come to your need. Then, as you rise from
prayer, take at once the fifth step.

Ötödik lépés:

Fifth Step:

Cselekedj úgy, mintha minden kérésed meghallgatásra talált
volna. Fáradhatatlan, szakadatlan erővel munkálkodj. És cselekvés közben
mágnessé változol, mely még több erőt vonz majd hozzád, míg végül az isteni erő
ragyogó csatornájává leszel, mely erő akadálytalanul áramolhat át rajtad.

Then, lastly, ACT. Act as though it had all been answered.
Then act with tireless, ceaseless energy. And as you act, you, yourself, will
become a magnet, which will attract more power to your being, until you become
an unobstructed channel for the Divine power to flow through you.

Sokan fognak imádkozni, de már az első lépés végét sem
képesek kivárni. Azok közül, akik meditálnak, néhányan eljutnak a döntésig, de
nem vállalják fel azt. Csak kevesen elég elszántak ahhoz, hogy a döntésüket
véghez is vigyék, és még kevesebben bíznak benne, hogy a helyes dolog tényleg a
segítségükre siet. De vajon hányan emlékeznek arra, hogy úgy cselekedjenek,
mintha minden kérésük meghallgatásra talált volna? Mily igazak a szavak:
„Nagyobb az imánál a lélek, amivel mondják”, és nagyobb a kiejtett szó
dallamánál a szellem, mellyel végrehajtják.

Many pray but do not remain for the last half of the
first step. Some who meditate arrive at a decision, but fail to hold it. Few
have the determination to carry the decision through, still fewer have the
confidence that the right thing will come to their need. But how many remember
to act as though it had all been answered? How true are those words – 'Greater
than the prayer is the spirit in which it is uttered' and greater than the way
it is uttered is the spirit in which it is carried out.

[A fenti gondolatok Shoghi Effendi-től származnak, s az ún.
„zarándokfeljegyzések" közé tartoznak – vagyis egy zarándok készítette Haifán az
általa folytatott beszélgetések alapján -, és mint ilyen, nem kötelező
érvényűek.]

Shogi Effendi

Excerpted from the pilgrim's
notes of Ruth Moffet, an early American Bahá'i.

A nyomtatott könyv kiadási információi

Source of Bahá’í Prayers

Bahá’í imák
Kiadja a Magyarországi Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa © 2007
ISBN 963-06-0228-8
3. javított, kiegészített kiadás, 2007. Budapest
2. javított, kiegészített kiadás, 2004. Budapest
1. kiadás, é.n. Budapest
Bahá’í Reference Library
http://reference.bahai.org/en/t/c/BP/
and further sources with highest respect to preserve the original content.

Kapcsolódó oldalak:
Bilingual Bahá’í Writings – Kétnyelvű bahá’í írások
Back to English
Bahá’í írások